Porozumienie zmieniające – wzór

Kategoria:

16.00 

Porozumienie zmieniające to nic innego jak aneks do umowy o pracę, którym można zmienić warunki pracy i płacy pracownika. Zasadniczo, porozumienie dotyczy zmian pozytywnych, czyli takich, na które zgodę wyraża i pracownik, i pracodawca. 

Kiedy można stosować porozumienie zmieniające?

Zmiana warunków pracy i płacy wymaga wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w treści umowy o pracę. Jeśli strony są ze sobą zgodne w zakresie proponowanych zmian, mogą zawrzeć porozumienie zmieniające, czyli aneks do łączącej je umowy.

Za pomocą aneksu wolno jest zmieniać takie warunki pracy i płacy, jak wysokość wynagrodzenia, wymiar etatu, zajmowane stanowisko pracy, godziny świadczenia pracy, czy okres obowiązywania umowy. Aneksem nie wolno natomiast zmieniać podmiotów umowy. 

Jak napisać porozumienie zmieniające?

Aneks do umowy o pracę to najłatwiejszy sposób na modyfikację warunków pracy i płacy. Dokument można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór porozumienia zmieniającego. Pismo musi zawierać między innymi:

  • oznaczenie danych stron,
  • oznaczenie umowy, której dotyczy porozumienie,
  • opis wprowadzanych zmian,
  • termin obowiązywania wprowadzanych zmian,
  • podpisy pracownika i pracodawcy.

Warunkiem zawarcia porozumienia zmieniającego jest zgoda obu stron na modyfikację umowy, którą wyraża się za pomocą podpisu pod dokumentem. Porozumienie zmieniające jest najprostszym sposobem na wprowadzenia zmian w umowie, na przykład w związku z awansem pracownika. Skutki zawarcia aneksu do umowy mogą mieć miejsce w momencie jego podpisania lub w innym ustalonym wspólnie terminie. 

Porozumienie, czy wypowiedzenie zmieniające?

Jeśli strony nie są w stanie porozumieć się, co do zmian w warunkach pracy i płacy, pracodawca może wprowadzić takie zmiany wbrew woli pracownika za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy wchodzi w życie wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Pracownik ma możliwość odrzucenia proponowanych zmian do upływu połowy okresu wypowiedzenia, a jeśli złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie, wypowiedzenie zmieniające zmieni się w wypowiedzenie definitywne.