Promesa zatrudnienia skazanego wzór

16.00 

Jak napisać promesę zatrudnienia skazanego? Zasadniczo, promesa zatrudnienia zawierana jest przez pracodawcę i przyszłego pracownika, ale podobny dokument można sporządzić również dla tymczasowo aresztowanego lub osadzonego. Promesa dla skazanego pozwala mu wnioskować o zwolnienie warunkowe, a także daje lepsze perspektywy na okres po wyjściu z Zakładu Karnego.

Jak powinien wyglądać taki dokument? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór promesy – którą pobierzesz powyżej.

Czym jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia to rozwiązanie bazujące na przepisach dotyczących umowy przedwstępnej. Kodeks cywilny przewidział możliwość zawierania takich umów przez pracodawców i pracowników, których ci planują zatrudnić w przyszłości.

Zgodnie z treścią art. 389 KC, umowa przedwstępna, czyli również promesa zatrudnienia, zobowiązuje strony do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej – umowy o pracę. Określa również zasady planowanej współpracy:

§ 1.Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna może wskazywać konkretny termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli nie zawiera w swojej treści takich informacji, to umowę przyrzeczoną zawiera się na żądanie jednej ze stron, przy czym umowa przedwstępna powinna wskazywać, która strona jest uprawniona do wystosowania takiego żądania.

Jeśli zaś obie strony mają równe prawo żądać zawarcia umowy, wiążący będzie ten termin, który został wskazany jako pierwszy. Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia promesy, w przypadku braku wyznaczonego terminu zawarcia umowy o pracę, nie można żądać już zawarcia umowy przyrzeczonej.

Te same zasady dotyczą promesy zatrudnienia skazanego, przy czym stronami umowy są w tym przypadku:

 • pracodawca,
 • osadzony lub tymczasowo aresztowany.

Dlaczego promesa zatrudnienia jest korzystna dla skazanego?

Promesa zatrudnienia skazanego to deklaracja pracodawcy, która daje osadzonemu lub tymczasowo aresztowanemu realną perspektywę zatrudnienia. Świadczy też o skuteczności procesu resocjalizacji, dlatego zwiększa szanse skazanego na zwolnienie warunkowe.

Już sama perspektywa możliwości podjęcia pracy natychmiast po opuszczeniu aresztu lub Zakładu Karnego ma bardzo korzystny wpływ na osobę skazaną, ponieważ gwarantuje:

 • otrzymywanie regularnego wynagrodzenia za pracę,
 • posiadanie stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na określonych wcześniej warunkach.
Takie zaświadczenie o zatrudnieniu po opuszczeniu Zakładu Karnego jest niezwykle istotne dla procesu resocjalizacji, zwłaszcza dla osób, które po wyjściu z więzienia tak naprawdę nie miałby do czego wracać. Perspektywa codziennego zajęcia, które przynosi korzyści materialne, jest więc czymś, o co zabiega wielu skazanych.

Kiedy promesa zatrudnienia zwiększa szanse na zwolnienie warunkowe?

Nie każdy skazany ma możliwość ubiegania się o zwolnienie przedterminowe. Oświadczenie o chęci zatrudnienia skazanego pełni jednak bardzo ważną rolę w tym procesie i może znacząco zwiększyć szanse osadzonego na wcześniejsze opuszczenie ZK.

Z wnioskiem w tej sprawie może wystąpić dyrektor zakładu, sądowy kurator zawodowy i sam skazany, ale dopiero po odbyciu:

 • ½ kary,
 • ⅔ kary w przypadku recydywistów,
 • ¾ kary w przypadku multirecydywistów.

Ostateczna decyzja w sprawie zwolnienia warunkowego należy do sądu penitencjarnego. W posiedzeniu bierze udział skazany, jego obrońca i prokurator. Warto pamiętać jednak, że nawet posiadając promesę zatrudnienia, z opcji przedterminowego zwolnienia nie skorzysta osadzony, skazany za:

 • przestępstwo popełnione w grupie zorganizowanej,
 • czyn o charakterze terrorystycznym
 • czyn zabroniony, z którego uczynił swoje źródło stałego dochodu.

Jak sporządzić promesę zatrudnienia skazanego?

Promesa zatrudnienia skazanego przyjmuje postać umowy przedwstępnej. Dokument można przygotować więc w oparciu o wytyczne dla tego typu kontraktów lub w oparciu o przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór promesy zatrudnienia skazanego.

Im więcej szczegółów zawiera takie pismo, tym lepiej dla osadzonego lub tymczasowo aresztowanego, dlatego dobrze, jeśli promesa uwzględnia:

 • dane pracodawcy, w tym nazwę i adres zakładu pracy
 • dane skazanego lub tymczasowo aresztowanego, czyli przyszłego pracownika,
 • planowaną datę zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • oznaczenie rodzaju umowy o pracę, którą pracodawca chce zawrzeć z osadzonym, np. na czas oznaczony/nieoznaczony,
 • określenie wymiaru czasu pracy, czyli wielkości etatu,
 • oznaczenie stanowiska, które ma zajmować osadzony,
 • określenie ustalonej wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • konsekwencje niewywiązania się z postanowień promesy (opcjonalnie),
 • podpisy stron: pracodawcy i osadzonego.

Promesa zatrudnienia skazanego w praktyce bardzo często zawierana jest z byłym pracodawcą aresztowanego lub osadzonego. Przełożony zadowolony z jego pracy, gotowy dać pracownikowi drugą szansę, czasami decyduje się na taki krok, aby pomóc skazanemu szybciej wyjść na wolność.

Warto pamiętać jednak, że choć promesa to rodzaj umowy przedwstępnej, obie strony mogą uchylić się od realizacji jej postanowień, a jeśli przyczyny takiego działania będą uzasadnione, nie grożą im z tego powodu żadne konsekwencje.

Gdyby więc pracodawca odmówił możliwości zawarcia umowy o pracę osadzonemu, który wyszedł na wolność warunkowo, z powodu trudnej sytuacji finansowej firmy, skazany nie miałby możliwości dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem.

Promesa zatrudnienia a oświadczenie pracodawcy

Warto podkreślić, że deklarację zatrudnienia skazanego może wyrażać:

 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia skazanego,
 • promesa zatrudnienia skazanego.

Dokumenty różnią się przede wszystkim tym, że pierwszy z nich to jednostronne oświadczenie pracodawcy, a drugi to dwustronna umowa, którą podpisuje zarówno pracodawca, jak i osadzony czy aresztowany.

Zaświadczenie czy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia skazanego przygotowuje natomiast sam pracodawca, deklarując, że zamierza zatrudnić wskazaną osobę i określając:

 • planowany okres zatrudnienia,
 • datę zawarcia umowy,
 • rodzaj umowy, jaką planuje zawrzeć z osadzonym.

Zsumowanie artykułu

Oświadczenie przyszłego pracodawcy, który sporządził promesę zatrudnienia, w której to pracodawca pisemnie zobowiązuje się, że zatrudni pracownika zaraz po zakończeniu kary pozbawienia wolności, niesie dla osadzonego bardzo dużo korzyści.

Najważniejszą zaletą posiadania takiej promesy jest dla osadzonego możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia z zakładu karnego. Osadzony w oczach organu rozpatrującego wniosek o wcześniejsze zwolnienie z ZK zyskuje większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Jednak należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego promesa podpisana przez pracodawcę nie stanowi umowy o pracę!

Często też pojawiają się przypadki, w których osadzony przerwał zatrudnienie na skutek aresztu – wtedy, jeśli pracodawca ponownie zatrudni osadzonego po wyjściu na wolność, zakład karny będzie w stanie wcześniej zwolnić osadzonego z odbywania kary.

Przepis, który warto znać:

Art. 389. Umowa przedwstępna – Kodeks cywilny.

§ 1.Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

§ 2.Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Promesa zatrudnienia skazanego wzór