Skarga na geodetę wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać skargę na geodetę? Skarga na geodetę może dotyczyć wykonywania zadań bez należytej staranności, niezgodnie z przepisami czy z zasadami wiedzy technicznej. Na skutek takiego pisma organ nadzorujący działanie geodety występuje z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Ostatecznie, skarga może doprowadzić do nałożenia na danego geodetę kary dyscyplinarnej. Jak napisać skargę na nierzetelnego geodetę?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi – którą pobierzesz u góry↑

Komu podlega geodeta?

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organami nadzoru geodezyjnego są:

 • Główny Geodeta Kraju,
 • Wojewodowie wykonujący swoje zadania przy pomocy Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Natomiast organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są:

 • Marszałek Województwa wykonujący swoje zadania przy pomocy Geodety Województwa,
 • Starosta wykonujący zadania swoje przy pomocy Geodety Powiatowego.

Kto sprawuje nadzór nad geodetami?

Bezpośredni nadzór nad geodetami sprawuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. To do jego zadań należy między innymi rozpatrywanie skarg na geodetów oraz przeprowadzanie interwencji w przypadku działania geodetów uprawnionych.

Jeśli do Inspektoratu wpłynie skarga na geodetę, organ skieruje wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego do rzecznika dyscyplinarnego, co może skutkować skierowaniem wniosku do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej o ukaranie danego geodety karą dyscyplinarną.

Warto wiedzieć, że Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontroluje także działania przedsiębiorców. Organ przeprowadza kontrole firm, które mogą dotyczyć:

 • zgłaszania prac geodezyjnych/kartograficznych,
 • przekazywania wyników prac geodezyjnych/kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego/kartograficznego,
 • przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji/kartografii,
 • rzetelności wykonywania prac geodezyjnych/kartograficznych.

Odpowiedzialność cywilna geodety

Geodeta ponosi za swoje działania odpowiedzialność cywilną. Jest ona oparta na art. 471 kodeksu cywilnego i polega na konsekwencjach finansowych za naruszenie obowiązków zawodowych.

Geodeta ponosi odpowiedzialność cywilną za:

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków – np. niewłaściwe wytyczenie granicy działki,
 • szkodę inwestora poniesioną na skutek niewłaściwego zachowania geodety – szkody materialne (np. związane z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych),
 • niewłaściwe działania, które doprowadziły do szkody inwestora (związek przyczynowy).
Geodeta odpowiada także za utracone korzyści inwestora – np. za czynsz utracony ze względu na to, że błąd geodety przedłużył prace budowlane.

Swoje roszczenia w takim przypadku inwestor powinien zgłosić w pierwszej kolejności do samego geodety, czyli wezwać go do dobrowolnej zapłaty, określając na piśmie termin płatności oraz ostrzegając o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Gdyby geodeta odmówił zapłaty, należy skierować pozew do sądu powszechnego.

Odpowiedzialność zawodowa geodety

Nierzetelny geodeta ponosi nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale również zawodową. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 maja 1979 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, jeśli wykonują swoje zadania:

 • z naruszeniem przepisów prawa,
 • niezgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
 • nie dochowując należytej staranności.

Skarga do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na nierzetelnego geodetę może skutkować następująca karą dyscyplinarną:

 • upomnieniem,
 • naganą,
 • zawieszeniem możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 do 12 miesięcy,
 • odebraniem uprawnień zawodowych – o ich ponowne uzyskanie geodeta może starać się dopiero po 3 latach.

Kara dla geodety uzależniona jest od:

 • stopnia szkodliwości czynu,
 • stopnia winy geodety,
 • celów kary w zakresie jej społecznego oddziaływania,
 • celów dyscyplinujących i zapobiegawczych, jakie ma osiągnąć kara,
 • motywów i sposobu działania geodety,
 • okoliczności działania geodety,
 • osobistych warunków geodety i jego doświadczenia zawodowego.

Geodetom odbiera się uprawnienia w przypadku, gdy:

 • dopuszczą się rażącego naruszenia przepisów,
 • naruszenie, którego się dopuścili, spowodowało zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości.
Postępowanie dyscyplinarne wobec geodety wszczynane jest na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, który pełni funkcję oskarżyciela w postępowaniu. Z przepisów wynika zatem, że tylko ten podmiot może wszcząć postępowanie dyscyplinarne, a robi to na wniosek organów pełniących nadzór nad geodetami.

Jak złożyć skargę na geodetę?

Wiele osób niezadowolonych z pracy geodety zastanawia się, gdzie złożyć skargę na geodetę. Warto pamiętać zatem, że takie pismo wnosi się do organów nadzorujących osoby wykonujące ten zawód, czyli do wojewódzkiego inspektora lub Głównego Geodety Kraju.

To oni w razie uznania racji inwestora, kierują sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

Jak złożyć taką skargę? Najprościej wykorzystać w tym celu wzór skargi na geodetę, który wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi i przesłać na adres odpowiedniej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czym skutkuje skarga na geodetę?

Po złożeniu skargi na geodetę wobec danej osoby prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Ma ono wyjaśnić, czy geodeta popełnił błąd i czy zachodzą podstawy do złożenia wniosku o ukaranie.

Jeśli materiał dowodowy nie daje takich podstaw, postępowanie zostaje umorzone. Jeżeli zaś błąd geodety znajduje potwierdzenie, sformułowany zostaje wniosek o ukaranie.

Postępowanie dyscyplinarne wobec geodety prowadzone jest w dwóch instancjach. Pierwsze orzekają wojewódzkie komisje dyscyplinarne, druga orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, która działa przy Głównym Geodecie Kraju.

Strony mają prawo wniesienia odwołania od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, zaskarżając całość lub część orzeczenia. Odwołanie wnosi się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na geodetę wzór