Wzór pisma do komornika o stan zadłużenia

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać pismo do komornika dotyczące stanu zadłużenia? Pismo do komornika o stan zadłużenia może wnieść zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Informacji udziela się na żądanie osoby zainteresowanej, a komornik ma w tym przypadku obowiązek udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące postępowania egzekucyjnego zawarte w takim piśmie. Jak przygotować wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma – który pobierzesz u góry↑

Czy dłużnik ma prawo poznać stan swojego zadłużenia?

Pismo do komornika o stanie zadłużenia składa dłużnik, który zaczyna spłacać swój dług lub który już częściowo go uregulował. Prawo do uzyskania takich informacji ma zarówno on, jak i jego wierzyciel. Zgodnie z treścią art. 763 Kodeks postępowania cywilnego:

“§ 1. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.”

Oznacza to, że na pisemne żądanie wierzyciela lub dłużnika komornik ma obowiązek udzielić informacji na temat zadłużenia.

Co więcej, pismo może wyszczególniać wszystkie sumy ściągnięte z dłużnika na rzecz każdego wierzyciela, a także poniesione koszty komornicze. Komornik przygotowuje odpowiedź na wniosek za pomocą wygenerowanego raportu wpłat.

Jak uzyskać informację o stanie zadłużenia?

Wniosek o udzielenie informacji o stanie egzekucji powinien przyjmować formę pisemną. Nie należy więc wysyłać do komornika e-maili czy wiadomości SMS. Nie pomogą również telefony do kancelarii komorniczej.

Dokument można zanieść osobiście lub wysłać listem poleconym. Tylko wtedy będzie on zobowiązywał komornika do udzielenia odpowiedzi na temat aktualnego stanu zadłużenia.

Wniosek można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma do komornika o stan zadłużenia, który uwzględnia wszystkie niezbędne dla tego typu wniosków elementy formalne, w tym przede wszystkim dane dłużnika i dane sprawy, pozwalające na identyfikację długu.

Poza tym warto pamiętać, że pismo:

 • kieruje się do konkretnego komornika, prowadzącego dane postępowanie egzekucyjne,
 • musi być własnoręcznie podpisane,
 • nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Jakie elementy musi zawierać wniosek wierzyciela o stan zadłużenia?

Dłużnik i wierzyciel mogą w dowolnym momencie wystąpić do komornika z wnioskiem o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia. Pismo w takiej sprawie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane komornika, do którego kierowane jest pismo w tym adres kancelarii komorniczej,
 • dane wierzyciela lub dłużnika, który jest stroną postępowania egzekucyjnego,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • prośbę o udzielenie informacji wraz z podstawą prawną – art. 763 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • prośbę o przesłanie kopii karty rozliczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (opcjonalnie),
 • podpis wierzyciela lub dłużnika.

O jakie informacje można poprosić komornika?

Pismo do komornika w sprawie udzielenia informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia może zawierać więcej pytań dotyczących postępowania egzekucyjnego. We wniosku można ubiegać się za pośrednictwem komornika o:

 • wskazanie składników majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję,
 • wysyłanie zapytań do odpowiednich instytucji, na przykład do Urzędu Skarbowego, czy do ZUS-u,
 • przeprowadzenie czynności terenowych,
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 • wstrzymanie postępowania egzekucyjnego,
 • korespondencja do komornika może też dotyczyć wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Poza tym pismo może zawierać też zapytanie o wierzycieli uprzywilejowanych, którzy biorą udział w postępowaniu oraz o fakt zachodzenia zbiegu egzekucji (kiedy wielu wierzycieli prowadzi egzekucję wobec tego samego dłużnika).

Dlaczego warto sprawdzać aktualny stan zadłużenia?

Pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu zadłużenia ma chronić interes dłużnika. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że pomimo spłaty całego długu, komornik nadal potrąca określone kwoty z wynagrodzenia dłużnika czy obciąża jego konto bankowe (np. ze względu na fakt, że do banku lub pracodawcy nie dotarło pismo o zakończeniu postępowania egzekucyjnego).

Dłużnik powinien na bieżąco monitorować poziom spłaty swojego długu i sprawdzać, czy komornik uwzględnia wszystkie potrącone kwoty w odpowiedniej wysokości. Nie chodzi bowiem o podejrzenie celowego oszustwa, ale o zwykłą ludzką pomyłkę, która może zdarzyć się każdemu.

Poza tym, uzyskując informację zwrotną o spłacie większości długu, dłużnik może wystąpić do wierzyciela z prośbą o umorzenie pozostałej części zadłużenia.

Brak reakcji na wniosek o udzielenie informacji

Jeśli wniosek dłużnika do komornika o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości pozostanie bez odpowiedzi, warto pamiętać o możliwości wniesienia na komornika skargi.

Taką skargę sporządza się w formie pisemnej i dostarcza komornikowi, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Można wysłać ją na przykład listem poleconym. Inne opcje to:

 • poinformowanie o opieszałości komornika organu nadzorującego, w tym Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik,
 • złożenie pisma z informacją o zwłoce komornika do Krajowej Izby Komorniczej.

Skargę na komornika powinien złożyć też dłużnik, któremu odmówiono udzielenia zgody na wgląd do akt komorniczych, na podstawie których prowadzone jest wobec niego postępowanie. Dłużnik jako stroną takiego postępowania powinien mieć dostęp do wszystkich dokumentów związanych z egzekucją komorniczą.

Czy komornik może nie udzielić dłużnikowi informacji o stanie zadłużenia?

Jak zostało wspomniane, komornik ma obowiązek na żądanie dłużnika udzielić mu informacji na temat stanu zadłużenia. Wysokość zadłużenia jest jawna i komornik nie ma prawa jej zatajać.

Jeśli jedynie straszy dłużnika, twierdząc, że jego dług rośnie, nie podając przy tym konkretnych kwot, jego zachowanie kwalifikuje się pod stalking, a taka praktyka podlega skardze na czynności komornika. Zgodnie z prawem, komornik sądowy musi więc wyjawić dłużnikowi rzetelną informację o stanie jego zadłużenia.

Warto wiedzieć jednak, że stan zadłużenia da się sprawdzić też w rejestrze dłużników oraz w treści każdego pisma od komornika, ponieważ powinno ono zawierać informacje na temat aktualnej wysokości zadłużenia.

Jeśli więc dłużnik nie potrzebuje takiej informacji w trybie pilnym, może poczekać na kolejne pismo od komornika, w którym pojawi się konkretna kwota pozostałego długu.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez nas wzoru pisma do komornika.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma do komornika o stan zadłużenia