Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego – wzór

16.00 

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego może dotyczyć każdej osoby, która nie jest w stanie samodzielnie zadbać o siebie i swoje interesy. Opiekuna prawnego potrzebuje dziecko pozbawione rodziców, osoby chore, osoby starsze (nieporadne ze względu na wiek), a także osoby ubezwłasnowolnione. Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego wnosi się do sądu rodzinnego – jak napisać taki wniosek?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Kiedy opiekuna prawnego potrzebuje dziecko?

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego składa się między innymi w przypadku małoletnich dzieci. Niepełnoletni potrzebuje opiekuna prawnego, jeśli:

 • jego rodzice nie żyją,
 • jego rodzice są nieznani,
 • jego rodzice zostali całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej,
 • władza rodzicielska jego rodziców została zawieszona przez sąd opiekuńczy,
 • jego rodzice są osobami ubezwłasnowolnionymi,
 • jego rodzice są niepełnoletni lub matka jest niepełnoletnia, a ojciec pozostaje nieznany.

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego składa się do Sądu Rejonowego, wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka.

Chociaż sąd rodzinny powinien zająć się sprawą takiego dziecka z urzędu, to jednak każda osoba, która ma wiedzę na temat tego, że małoletni jest pozbawiony opiekuna, powinna zgłosić to do odpowiednich organów lub właśnie do sądu rejonowego.

Co ważne, opiekunem prawnym dla osoby małoletniej nie może być dowolna osoba. Jeśli więc dzieckiem zajmuje się ktoś, kto nie spełnia kryteriów – określonych w treści art. 148 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy – należy wnieść o zmianę opiekuna dla osoby małoletniej.

Takim opiekunem nie może być ktoś, kto:

 • nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych – jest niepełnoletni,
 • pozbawiony praw publicznych,
 • pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • skazany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, a także za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nieletnim,
 • wobec kogo orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z: wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad małoletnimi,
 • wobec kogo orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • wobec kogo orzeczono zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
Poza tym, opiekunem dla osoby małoletniej nie może być też osoba, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna prawnego.

Wniosek o zmianę opiekuna prawnego można wnosić zarówno w przypadku wybrania osoby, która nie spełnia tych kryteriów, jak i w przypadku opiekuna, który niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki. Co ważne, z pismem w tej sprawie może wystąpić osoba bliska małoletniego, a także on sam.

Opiekun prawny dla osoby dorosłej

Wniosek dotyczący ustanowienia opiekuna prawnego dla osoby dorosłej składa się ze względu na:

 • podeszły wiek osoby dorosłej,
 • przewlekłą, ciężką chorobę osoby dorosłej,
 • ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej.

Ze stosownym pismem w tej sprawie należy wystąpić do Sądu Rejonowego, wydział Rodzinny i Nieletnich, zgodny ze stałym miejscem pobytu tej osoby. Do wniosku dołącza się również dokumenty, które potwierdzają konieczność wyznaczenia opiekuna prawnego dla osoby dorosłej, na przykład:

 • zaświadczenia lekarskie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niemożności samodzielnej egzystencji,
 • postanowienie o ubezwłasnowolnieniu,
 • opinie biegłych.

Dla osoby dorosłej wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego może złożyć ten członek rodziny, który chce pełnić funkcję opiekuna prawnego – rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek. Z takim samym wnioskiem może wystąpić też instytucja, która aktualnie opiekuje się taką osobą, na przykład DPS.

Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby chorej

Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby przewlekle chorej, która nie jest w stanie reprezentować swoich interesów to najlepsze rozwiązanie.

Taki opiekun podejmuje za chorego decyzje związane z przebiegiem leczenia i ma prawo pobierać świadczenie, jakie przysługuje podopiecznemu, pod warunkiem zapewnienia mu opieki i leczenia.

Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego osoby starszej jest zasadny, jeśli senior okazuje się niezdolny do dbania o swoje interesy osobiste i majątkowe, a także o własne potrzeby życiowe. Opiekunem prawnym osoby starszej najczęściej zostają bliscy członkowie rodziny, na przykład dzieci.

Taki opiekun ma obowiązek wykonywać swoje czynności z należytą starannością, dbając o dobro seniora i jego interes społeczny.

Natomiast w sprawach ważnych dotyczących między innymi majątku, musi uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego.

Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej

Wniosek o ustanowienie opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej składa w pierwszej kolejności małżonek, a w dalszej kolejności ojciec lub matka. Co ważne, sąd nie ustanawia opiekuna prawnego dla osoby, która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie – przy częściowym ubezwłasnowolnieniu wyznacza kuratora do sprawowania nadzoru nad taką osobą.

Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej ma obowiązek w wyznaczonych terminach składać do sądu sprawozdania dotyczące osoby, która pozostaje pod jego opieką i przedstawiać rachunki z zarządu jej majątkiem.

Jak napisać wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego?

Wniosek dotyczący ustanowienia opiekuna prawnego składa się do sądu, dlatego do przygotowania takiego pisma warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby dorosłej.

Dokument powinien zawierać prośbę o ustanowienie danej osoby opiekunem prawnym ze wskazaniem, nad jaką osobą wnioskodawca chce objąć pieczę. Wskazane jest też sprecyzowanie żądania poprzez określenie, jakimi sprawami podopiecznego chce zajmować się opiekun – może to być na przykład sfera leczenia czy edukacji.

Najprostszy sposób na przygotowanie odpowiedniego pisma to pobranie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego PDF. Podpisany dokument należy przesłać do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

Podstawa prawna:

 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego – wzór