Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności – wzór z omówieniem

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności może zostać udzielona przez sąd na okres do 12 miesięcy. Możliwe jest udzielenie kilku przerw w wykonaniu kary, jednakże suma przerw nie może przekroczyć 1  roku.

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności zostaje udzielona na wniosek: skazanego; sądowego kuratora zawodowego oraz dyrektora zakładu karnego.

Należy pamiętać, że odstęp czasowy pomiędzy przerwami w odbywaniu kary wynosi co najmniej 1 rok.  Wyjątkiem, w którym sąd może udzielić ponownej przerwy po krótszym okresie, są okoliczności wystąpienia u skazanego:

  • choroby psychicznej;
  • inna ciężkiej choroby;
  • inny wypadek losowy (np. problemy w rodzinie skazanego).

Określenie sądu

Zgodnie z przepisem 153 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa – w praktyce jest to Sąd Okręgowy.

Wskazanie wydziału

Właściwym wydziałem jest wydział karny penitencjarny.

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

W tym miejscu należy wskazać sygnaturę sprawy karnej w której wydano wyrok skazujący, w związku z którym wnosimy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Opłata od wniosku

Opłata od wniosku wynosi 60 złotych.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady-prawne.