Wniosek o odroczenie prac społecznych wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o odroczenie prac społecznych? Prace społeczne to forma kary ograniczenia wolności. Może przyjmować ona postać faktycznego wykonywania pracy lub potrąceń z wynagrodzenia na cele społeczne wybrane przez sąd. Co ważne dla skazanego, wykonywanie prac społecznych da się odroczyć, a także zawiesić i umorzyć. Jakie warunki należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o odroczenie prac społecznych i jak takie pismo przygotować?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej↑

Czym są prace społeczne i ile trwają?

Prace społeczne to forma kary ograniczenia wolności. Wykonywanie prac społecznych może polegać na fizycznym świadczeniu pracy – nieodpłatnym i kontrolowanym lub na dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia skazanego w wysokości od 10 do 25% miesięcznie, na cele społeczne wskazane przez sąd.

Karę ograniczenia wolności nakłada się w miesiącach lub w latach, przy czym może ona wynosić minimum jeden miesiąc, a maksimum 2 lata.

Kto może złożyć wniosek o odroczenie prac społecznych?

Z wnioskiem o odroczenie prac społecznych może wystąpić ten skazany, który jeszcze nie rozpoczął wykonywania kary ograniczenia wolności, czyli prac społecznych. Zgodnie z art. 62 ustawy kodeks karny wykonawczy:

Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.”

Z powyższego artykułu dowiadujemy się dwóch istotnych rzeczy:

 1. Kara ograniczenia wolności może zostać odroczona na okres maksymalnie 6 miesięcy.
 2. Skazany może powołać się w swoim wniosku o odroczenie prac społecznych jedynie na przyczyny związane z jego sytuacją rodzinną.

W praktyce wzór wniosku o odroczenie prac społecznych skazani wypełniają najczęściej takimi argumentami, jak:

 • trudności materialne, trudna sytuacja finansowa rodziny,
 • bezrobocie w rodzinie,
 • choroba dziecka skazanego,
 • choroba partnera skazanego,
 • choroba innego członka rodziny skazanego,
 • konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny skazanego – starszym, chorym, niepełnosprawnym.

Warto pamiętać, że nawet zaakceptowany wniosek o odroczenie prac społecznych nie sprawi, że kara ograniczenia wolności zostanie anulowana. Wykonywanie prac społecznych można przesunąć w czasie jedynie o 6 miesięcy. Później skazany może wnioskować jednak o zamianę kary prac społecznych na inną lub – po wykonaniu części kary – złożyć wniosek o:

 • umorzenie pozostałej części prac społecznych,
 • przerwę/zawieszenie wykonywania prac społecznych.

Wniosek o zawieszenie prac społecznych, czyli o ich przesunięcie, nie musi obejmować okresu 6 miesięcy. Skazany ma możliwość złożyć wniosek o przerwę w wykonywaniu prac społecznych wielokrotnie, ale okres wszystkich przerw łącznie nie może przekroczyć wspomnianego okresu 6 miesięcy.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych?

Wniosek o skrócenie/umorzenie prac społecznych może złożyć:

 • prokurator,
 • kurator sądowy,
 • obrońca skazanego,
 • sam skazany.

Podstawą wystąpienia z takim pismem jest spełnienie przesłanek, o których mówi art. 83 ustawy kodeks karny. Zgodnie z jego treścią, warunkiem umorzenia pozostałej części kary, czyli uznania ją za wykonaną, jest:

 • odbycie przynajmniej połowy orzeczonej kary,
 • przestrzeganie porządku prawnego,
 • spełnienie orzeczonych środków karnych,
 • spełnienie nałożonych przez sąd obowiązków,
 • sumienne wykonywanie prac społecznych.

Wniosek o umorzenie godzin społecznych może złożyć zatem ten skazany, który odbył już co najmniej połowę swojej kary i przeszedł pozytywnie proces resocjalizacji. Duże znaczenie ma też jego postawa w ramach wykonywania danych prac społecznych – powinien wykonywać swoje obowiązki sumiennie i przestrzegać dyscypliny w miejscu pracy.

Przygotowując pismo w tej sprawie, skazany powinien wskazać w nim:

 • sygnaturę akt sprawy,
 • fakt wykonania co najmniej połowy orzeczonych godzin prac społecznych,
 • fakt przestrzegania porządku prawnego.

W piśmie warto wyrazić też skruchę, a także zadeklarować przestrzeganie przepisów prawa w przyszłości. Umorzenie prac społecznych nie będzie bowiem możliwe, jeśli sąd nie zostanie przekonany o tym, że proces resocjalizacji skazanego nie został zakończony z sukcesem.

Uzasadnienie wniosku

Wniosek musi zostać również odpowiednio uzasadniony. W tym przypadku skazany może powołać się nie tylko na przyczyny związane ze swoją sytuacją rodzinną. Może wykazać, że prace społeczne kolidują w jego życiu:

 • z edukacją,
 • z pracą zarobkową,
 • ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny, który jest chory czy niepełnosprawny,
 • z wolontariatem.

Poza tym prace społeczne mogą stanowić też przeszkodę w podjęciu pracy za granicą czy z innymi planami związanymi z rozwojem osobistym.

Niezależnie od rodzaju użytych argumentów, skazany powinien poprzeć je w swoim wniosku właściwymi dowodami, dlatego odpowiednio do nich musi dołączyć do pisma na przykład:

 • zaświadczenie o doszkalaniu,
 • kopię umowy o pracę,
 • promesę zatrudnienia itd.

Z kolei na dowód sumiennego wykonywania prac społecznych, przestrzegania ustalonych zasad zachowania, dyscypliny i porządku, warto dołączyć do wniosku opinie kuratora sądowego lub przełożonego z danego miejsca pracy.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o odroczenie prac społecznych wzór
 1. transakcja przeprowadzona pomyślnie