Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty – wzór z omówieniem

Rozłożenie należności sądowych na raty jest możliwe, jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, rozłożenie należności sądowych na raty może zostać przedłużona do lat 3.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może umorzyć grzywnę w części lub w całości. Możliwe jest to pod warunkiem, iż skazany nie uiścił grzywny z przyczyn od niego niezależnych, zaś wykonanie kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe. W przypadku, jeżeli z okoliczności sprawy wynika bezskuteczność egzekucji, nie zarządza się jej. To samo tyczy kosztów sądowych.

Należy pamiętać jednak, iż sąd najpierw rozkłada grzywnę na raty, a dopiero później orzeka o ewentualnym jej umorzeniu.

Wskazanie właściwego sądu oraz wydziału

Wniosek należy kierować do sądu właściwego do wykonania wyroku tj. do Sądu który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Jednakże w przypadku, gdy skazany przebywa w okręgu innego Sądu, skazany może złożyć wniosek do sądu równorzędnego, w którego okręgu ma miejsce stałego pobytu.

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

Należy wskazać sygnaturę sprawy karnej w której wydano wyrok skazujący, w związku z którym wnosimy o rozłożenie należności na raty.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady-prawne.