Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Rozłożenie należności sądowych na raty jest możliwe, jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, rozłożenie należności sądowych na raty może zostać przedłużona do lat 3.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może umorzyć grzywnę w części lub w całości. Możliwe jest to pod warunkiem, iż skazany nie uiścił grzywny z przyczyn od niego niezależnych, zaś wykonanie kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe. W przypadku, jeżeli z okoliczności sprawy wynika bezskuteczność egzekucji, nie zarządza się jej. To samo tyczy kosztów sądowych.

Należy pamiętać, że sąd najpierw rozkłada grzywnę na raty, a dopiero później orzeka o ewentualnym jej umorzeniu.

Wskazanie właściwego sądu oraz wydziału

Wniosek należy kierować do sądu właściwego do wykonania wyroku tj. do Sądu który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Jednakże w przypadku, gdy skazany przebywa w okręgu innego Sądu, skazany może złożyć wniosek do sądu równorzędnego, w którego okręgu ma miejsce stałego pobytu.

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

Należy wskazać sygnaturę sprawy karnej, w której wydano wyrok skazujący, w związku z którym wnosimy o rozłożenie należności na raty.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty – wzór