Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu – wzór

Kategoria:

16.00 

Prośbę o wystawienie opinii o dziecku w przedszkolu może złożyć zarówno rodzic, jak i taki organ, jak MOPS czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Przygotowaniem opinii zajmuje się wychowawca, wraz z innymi nauczycielami i specjalistami, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem.

Opinię należy wydać w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania prośby od dyrektora placówki. Co powinien zawierać taki dokument?

Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego dokumentu – sporządziliśmy przykładowy wzór opinii o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu w kilku wersjach, na których warto się wzorować, sporządzając swoją własną opinię.

Po co wystawia się opinię o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Opinia o dziecku w przedszkolu może być potrzebna między innymi:

 • do sądu,
 • do MOPS,
 • do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Opinia o dziecku przedszkolnym do MOPS wiąże się z procedurą udzielenia pomocy rodzinom z dziećmi, które mają problemy wychowawcze lub problemy ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi. Takich rodziców ośrodek pomocy społecznej obejmuje bowiem pomocą Asystenta Rodziny. Zanim jednak podejmie taką decyzję i określi zakres wsparcia, sprawdza, jak rodzice radzą sobie z opieką i wychowaniem, czyli zasięga opinii – między innymi z przedszkola. 

Warto wspomnieć przy tym, czym zajmuje się Asystent Rodziny, a tym samym, jakie kwestie trzeba poruszyć w opinii o dziecku do MOPS. Asystent pomaga między innymi w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych, czyli w dbaniu o higienę dzieci, czy też w przygotowaniu dzieci do szkoły.

Pilnuje także obowiązku regulowania rachunków, w tym np. opłat za przedszkole. Dodatkowo czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, a jeśli stwierdza, że ich dobro może być zagrożone, informuje o tym policję i sąd rodzinny. 

Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu do MOPS powinna nawiązywać zatem do sytuacji wychowawczej i dydaktycznej dziecka, odnosząc się do:

 • wyników nauczania,
 • frekwencji dziecka,
 • zachowania dziecka w szkole, zwłaszcza jego kultury osobistej, aktywności społecznej, postawy wobec przestrzegania ustalonych zasad,
 • kontaktów rodziców ze szkołą oraz ich postawy wobec szkoły,
 • stosunku ucznia do obowiązków szkolnych.

Opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Z kolei opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z problemami rozwojowymi dziecka i ma na celu udzielenie mu odpowiedniej pomocy lub zweryfikowanie efektów pomocy już udzielonej. W takim przypadku przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu musi zawierać obowiązkowo:

 • informację o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
 • informacje o możliwościach psychofizycznych dziecka, w tym o jego mocnych stronach i uzdolnieniach,
 • informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, w tym o występujących trudnościach.

Jeśli opinia dotyczy dziecka niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym, opinia zawiera wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.

Poza tym dokument powinien uwzględniać także informacje o działaniach podjętych w celu poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu przez wychowawców, nauczycieli i specjalistów. Dane muszą obejmować okres udzielania pomocy, efekty podjętych działań i wnioski dotyczące dalszej pracy, mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Warto pamiętać, że nauczycieli nie obowiązuje żaden odgórnie narzucony wzór opinii o dziecku w wieku przedszkolnym, a treść takiej opinii uzależniona jest między innymi od treści wniosku. Szkoła może zawrzeć w dokumencie informacje, które są ważne dla całościowej oceny, a poradnia czy MOPS mogą doprecyzować, jakich informacji potrzebują lub poprosić dyrekcję przedszkola o dodatkowe informacje. 

Opinia o dziecku w kontekście przepisów

Poza tym warto wiedzieć, że przykładowa opinia o dziecku przedszkolnym może bazować na zapisach wskazanych w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, placówkach i szkołach. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego:

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Opinia, o której mowa w ust. 3, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

Jakie elementy powinna zawierać opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Każda opinia o dziecku 5-letnim, 4-letnim czy 3-letnim rozpoczyna się od pewnych informacji podstawowych, takich jak:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • data urodzenia,
 • dane szkoły, do której uczęszcza dziecko,
 • oznaczenie grupy, do której uczęszcza dziecko.

Poza tym warto pamiętać, że opinia jest przygotowana w dwóch egzemplarzach, a na każdym z nich musi znaleźć się podpis nauczyciela sporządzającego opinię, a także:

 • podpis dyrektora szkoły,
 • pieczęć szkoły,
 • numer z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Kiedy w grę wchodzi ocena opisowa dziecka w przedszkolu przykłady twierdzeń, które mogą się w niej pojawić, dotyczą między innymi:

 • aktywności dziecka na zajęciach i terenie placówki,
 • koncentracja podczas wykonywanej pracy indywidualnej,
 • aktywności społecznej dziecka w otaczającym świecie,
 • zachowania dziecka na zajęciach, podczas wykonywania poleceń,
 • problemy z koncentracją uwagi, czy dziecko szybko zniechęca się,
 • akceptacji dziecka przez grupę,
 • aspekty związane z samodzielnością w czynnościach samoobsługowych,
 • sprawności w zakresie percepcji wzrokowej,
 • określenia czy dziecko wykazuje obniżoną sprawność fizyczną,
 • określenie czy dziecko wykazuje niską sprawność grafomotoryczną,
 • określenie czy dziecko ma problemy z przestrzeganiem konturów rysunku,

Opinia o dziecku 4-letnim, czy 5-letnim w zależności od tego, na jakie cele jest sporządzana, może zawierać także informacje dotyczące rodziców dziecka, czyli odpowiedzi na pytanie:

 • czy rodzic dba o higienę dziecka, 
 • czy rodzic zapewnia dziecku niezbędne przybory,
 • czy rodzic pomaga dziecku przygotować się do zajęć, konkursów,
 • czy rodzic przygotowuje dziecko do zajęć,
 • czy rodzic utrzymuje kontakty z nauczycielami,
 • czy rodzic interesuje się wynikami dziecka,
 • czy rodzic opłaca posiłki dziecka na czas.

Poza tym, do opinii mogą zostać dołączone materiały istotne z punktu widzenia nauczyciela, na przykład prace plastyczne dziecka.