Wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy – wzór

Kategoria:

16.00 

Wyjaśnienia od świadka wypadku przy pracy przyjmuje komisja powypadkowa. Dokument sporządza protokolant, który wysłuchuje wyjaśnień. Zapis zeznań stanowi załącznik do protokołu powypadkowego i ma ogromny wpływ na ustalenie przebiegu oraz przyczyny zdarzenia. 

Jaką formę przyjmują wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy?

Zasadniczo, przepisy nie mówią nic o tym, aby wyjaśnienia świadka wypadku trzeba było składać na piśmie. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wskazuje jedynie na fakt, że okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala zespół powypadkowy.

Członkowie takiego zespołu muszą zebrać informacje od poszkodowanego i świadków wypadku. Powinni też udokumentować je na piśmie, choć przepisy nie odnoszą się również do tej kwestii. Przykładowy zapis wyjaśnień świadka wypadku przy pracy może przyjmować formę notatki z rozmowy lub adnotacji w treści protokołu powypadkowego. 

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy?

Protokolant wysługujący świadka może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wyjaśnień świadka wypadku przy pracy, aby przygotować dokument kompletny, rzetelny i wyczerpujący. Druk uwzględnia:

  • dane pracodawcy,
  • dane członków zespołu powypadkowego,
  • informacje o wypadku,
  • dane świadka,
  • informacje o stosunku świadka do pracodawcy oraz świadka do poszkodowanego,
  • opis relacji świadka,
  • podpis protokolanta i podpis świadka – potwierdzający fakt odczytania protokołu i akceptacji jego treści. 

Dodatkowo dokument może zawierać oświadczenie o przekazaniu protokolantowi wszystkich informacji, jakimi świadek dysponuje.

Jaką rolę pełnią wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy?

Wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy pomagają ustalić przyczyny, przebieg i konsekwencje zdarzenia. Uzupełniają zeznania poszkodowanego lub weryfikują ich prawdziwość. Poza tym, świadczą też o wypełnieniu przez świadka jego podstawowych obowiązków, w tym:

  • niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy o zdarzeniu,
  • zadbania o bezpieczeństwo własne i innych osób,
  • zapewnienia pomocy osobom poszkodowanym.