Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – wzór

Kategorie: , , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły? Ocena pracy dyrektora szkoły dokonywana jest przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym. Do przygotowania takiej oceny potrzebna jest opinia rady szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych działających w danej szkole.

Rada pedagogiczna wydaje opinię o pracy dyrektora szkoły, jeśli w placówce nie działa rada szkoły. Taką opinię wydaje się w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie, na piśmie. Jak powinna wyglądać przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii Rady Pedagogicznej, który pobierzesz powyżej.

Podstawa oceny pracy dyrektora szkoły

Informacji na temat prawidłowego sporządzania opinii o pracy dyrektora szkoły należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2022 r.). Dokument ten opisuje zarówno zasady oceniania nauczycieli, jak i dyrektorów szkół. 

Jeśli chodzi o ocenę pracy nauczyciela, to dyrektor przygotowuje ją z własnej inicjatywy lub na wniosek, na przykład na wniosek rady szkoły lub rady rodziców. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela na podstawie kryteriów podstawowych i dodatkowych.

Kryteria obowiązkowe odnoszą się między innymi do:

 • poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych przez niego zajęć, 
 • do dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, opieki i wychowania, 
 • znajomości praw dziecka i ich realizacji,
 • wspierania uczniów w ich rozwoju oraz tworzenia warunków aktywnego, pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 • kształtowania u uczniów postawy obywatelskiej, prospołecznej i patriotycznej,
 • współpracy z innymi nauczycielami,
 • współpracy z rodzicami,
 • przestrzegania regulaminu szkoły i przepisów z zakresu funkcjonowania szkoły,
 • poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności. 

Inne są natomiast kryteria oceny pracy dyrektora szkoły. Co mówi na ten temat wspomniane rozporządzenie?

Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły

Pozytywna bądź negatywna opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora wynikać będzie z faktu, jak jego praca wpisuje się w kryteria określone w przepisach.

Do sporządzenia oceny pracy dyrektora stosuje się następujące kryteria obowiązkowe:

 • organizowanie pracy w szkole (zgodnie z przepisami),
 • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
 • realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady szkoły i rady pedagogicznej, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego,
 • współdziałanie z innymi organami szkoły,
 • zapewnianie płynnego przepływu informacji między organami szkoły, 
 • prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, realizacji działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innych statutowych zadań szkoły,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • zapewnianie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć,
 • wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 • realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • tworzenie warunków do działań prozdrowotnych,
 • tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, 
 • upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i prawach ucznia,
 • podejmowanie działań wspierających rozwój uczniów, 
 • tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
 • wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym,
 • doskonalenie kompetencji kierowniczych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • prawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi,
 • prawidłowe wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły.

Opinia o pracy dyrektora szkoły opisuje kierującego placówką nie tylko jako nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą, ale również jako pracodawcę dla wszystkich innych osób zatrudnionych w placówce. 

Należy pamiętać, że jeśli dyrektor realizuje w szkole zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, do oceny jego pracy stosuje się nie tylko kryteria obowiązkowe, ale również jedno z kryteriów dodatkowych, wybrane przez samego dyrektora.

W przeciwnym razie – jeśli dyrektor nie prowadzi zajęć opiekuńczych, wychowawczych ani dydaktycznych, ocena pracy dyrektora szkoły uwzględnia wszystkie kryteria podstawowe oraz kryteria wymienione w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5 w brzmieniu:

3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej

oraz 

5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela”.

Jak ustala się ocenę pracy dyrektora?

Opinia rady rodziców o pracy dyrektora szkoły ma charakter opisowy, ale samej oceny pracy dyrektora dokonuje się w oparciu o poziom spełniania kryteriów oceny pracy, określany w punktach.

Jeśli chodzi o realizację przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, punktacja wynosi od 0 do 30. W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych punktacja wynosi od 0 do 10.

Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola czy szkoły to ocena cząstkowa. Dokonuje jej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę. Jak napisać ocenę pracy dyrektora?

Najważniejsze jest odniesienie się w niej do wszystkich obowiązujących kryteriów, a także przygotowanie uzasadnienia opinii.

Dokument należy sporządzić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822)

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – wzór
 1. Bardzo pomocny przykład opinii, dostaliśmy ją od razu po zakupie na podany adres e-mail.