Rezygnacja z dofinansowania wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać rezygnację z dofinansowania? Rezygnacja z dofinansowania możliwa jest właściwie na każdym etapie wnioskowania o pomoc finansową. Kiedy projekt wnioskodawcy zostaje zaakceptowany, kolejnym krokiem staje się podpisanie umowy o dofinansowanie. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Kontrakt określa natomiast nie tylko prawa i obowiązki stron, ale również warunki wypowiedzenia umowy i ewentualnego zwrotu wypłaconych wnioskodawcy środków. Jak zrezygnować z dofinansowania i jak napisać skuteczną rezygnację?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – którą pobierzesz u góry↑

Czym jest umowa o dofinansowanie projektu?

Wnioskowanie o dofinansowanie projektu – na przykład z programu Czyste Powietrze – to złożony i dosyć skomplikowany proces. Na początku wnioskodawca składa niezbędne dokumenty, a później, jeśli jego projekt zostanie wybrany, zawiera umowę o dofinansowanie poprzez dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów.

W tym momencie wnioskodawca powinien podjąć decyzję, czy na pewno chce taką umowę zawrzeć. Jeśli nie złoży wymaganych dokumentów w terminie, umowa nie zostanie zawarta – procedura zostanie wstrzymana do momentu dostarczenia dokumentacji, uzupełnienia braków czy poprawienia błędów.

Jeśli jednak wnioskodawca sfinalizuje umowę o dofinansowanie, nadal będzie mógł z niej zrezygnować. Taki kontrakt określa bowiem nie tylko prawa i obowiązki stron, ale także warunki rozwiązania umowy i kwestię zwrotu wypłaconych już środków.

Tymczasem rezygnacja z dofinansowania to nic innego jak wypowiedzenie umowy o dofinansowanie. Warunki takiego wypowiedzenia mogą być różne dla każdego programu dofinansowania, dlatego należy dokładnie zapoznać się z zapisami podpisanego kontraktu. Jak wygląda rezygnacja z dofinansowania Czyste Powietrze?

Jak zrezygnować z dofinansowania Czyste Powietrze?

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie to zagadnienie, które najlepiej jest omówić na przykładzie programu Czyste Powietrze, gdyż wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, jak zrezygnować z takich dotacji.

Rezygnacja z programu Czyste Powietrze to wypowiedzenie umowy o dofinansowanie. Jeśli taką rezygnację składa się przed otrzymaniem środków w ramach dotacji, jest to rozwiązanie bezkosztowe.

Jeżeli jednak rezygnacja jest składana jakiś czas po otrzymaniu pieniędzy z programu, po wypowiedzeniu umowy należy zwrócić otrzymane pieniądze i to najczęściej wraz z odsetkami (są naliczane na takiej samej zasadzie, jak zaległości podatkowe).

Warto podkreślić, że obowiązek zwrotu dotacji pojawia się w każdych okolicznościach – zarówno w przypadku wypowiedzenia umowy przez wnioskodawcę, jak i przez instytucję, która finansuje taki program.

Wnioskodawca, który otrzymał pieniądze z programu – inaczej beneficjent – może rozwiązać umowę o dofinansowanie na swój własny wniosek w dowolnym czasie. Strony obowiązuje wtedy miesięczny okres wypowiedzenia.

W celu zrezygnowania z dofinansowania beneficjent kieruje odpowiednie pismo do instytucji, z którą zawarł kontrakt. Wypowiedzenie umowy Czyste Powietrze powinno zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane beneficjenta,
 • dane adresata,
 • oznaczenie umowy o dofinansowanie,
 • oświadczenie woli o rezygnacji,
 • uzasadnienie.

Warto pamiętać, że uzasadnienie rezygnacji z dofinansowania jest bardzo istotnym elementem takiego wypowiedzenia umowy. Beneficjent może powołać się między innymi na:

 • wystąpienie zdarzeń/nieprawidłowości, które uniemożliwiają mu realizację projektu,
 • wystąpienie zdarzeń, które czynią inwestycję niecelową.

Czy można zrezygnować z dofinansowania bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Jednostronna rezygnacja z dotacji Czyste Powietrze w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie jest możliwa. Istnieje jednak szansa na rozwiązanie umowy o dofinansowanie bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez obowiązku dokonywania zwrotu całej kwoty otrzymanych środków – to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

W takim przypadku beneficjent i instytucja wspólnie ustalają termin, w którym umowa ulega rozwiązaniu. Dokonują także rozliczenia dotacji. Taki sposób wypowiedzenia umowy możliwy jest w przypadku, kiedy obie strony umowy nie są w stanie wykonać obowiązków wynikających z zawartego kontraktu.

W takich okolicznościach instytucja składa stosowne oświadczenie, a beneficjent zachowuje tę część dotacji, która odpowiada części wydatków, jakie poniósł w ramach zrealizowanej i rozliczonej części projektu.

Na koniec powinien przedstawić jeszcze sprawozdanie ze swojej inwestycji, wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami.

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie w trybie natychmiastowym

Jednostronnie i w trybie natychmiastowym umowę o dofinansowanie może wypowiedzieć jedynie instytucja, która odpowiada za realizację programu. Jest to możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Między innymi wtedy, kiedy beneficjent:

 • nie zastosował się do procedur udzielania zamówień publicznych,
 • wykorzystał przekazane środki na inny cel, niezgodnie z umową,
 • nie rozpoczął realizacji projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonej w umowie daty,
 • dokonał zmian prawno-organizacyjnych, które zagrażają realizacji umowy,
 • złożył podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania.

Inne podobne wzory pism: Wypowiedzenie umowy Czyste Powietrze wzór

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Rezygnacja z dofinansowania wzór
 1. OK, pozdrawiam