Przykładowy kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych PDF

Kategoria:

16.00 

Remont łazienki dla niepełnosprawnych można sfinansować ze środków oferowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Aby móc złożyć wniosek o takie dofinansowanie, trzeba prawidłowo przygotować kosztorys, który odnosi się do prac, jakie należy przeprowadzić, aby dostosować łazienkę do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jak powinien wyglądać przykładowy kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór kosztorysu remontu łazienki dla PFRON, na którym warto się wzorować, i który pobierzesz powyżej.

Podstawowe informacje o dofinansowaniu PFRON do remontu łazienki dla osób niepełnosprawnych

O szczegółowych warunkach dofinansowania remontu łazienki dla osoby niepełnosprawnej można przeczytać w dwóch aktach prawnych:

 • w treści Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w treści Ustawy o rehabilitacji.

Z treści tych aktów prawnych wynika, że z możliwości dofinansowania remontu łazienki ma prawo skorzystać osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • posiadanie trudności w poruszaniu się,
 • posiadanie prawa własności nieruchomości, ewentualnie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Z dofinansowania nie skorzystają więc na przykład osoby starsze, które mają problemy z poruszaniem się, jeśli jednocześnie nie dysponują orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasadniczo, dofinansowanie do remontu łazienki ma bowiem pomóc osobom niepełnosprawnym dostosować swoje mieszkanie poprzez usunięcie z niego barier architektonicznych tak, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie z niepełnosprawnością. 

Osoby, które spełniają warunki otrzymania dofinansowania, wnioski w tej sprawie powinny składać:

 • w ośrodkach pomocy społecznej – MOPS, GOPS,
 • w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. 

Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić: osoba niepełnosprawna, przedstawiciel prawny lub przedstawiciel ustawowy osoby niepełnosprawnej, pełnomocnik, opiekun ustanowiony postanowieniem sądu. 

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedstawić także projekt łazienki, uwzględniający prace, jakie trzeba wykonać, aby dostosować to pomieszczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Już w tym momencie warto podkreślić, że dofinansowanie nie obejmuje czynności, które nie są związane z usuwaniem barier architektonicznych, a jedynie z poprawą wyglądu tego pomieszczenia.

Środki z funduszu można przeznaczyć tylko na przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która ma problemy z poruszaniem się.

Kolejnym załącznikiem do wniosku jest kosztorys łazienki dla PFRON, a także:

 • kopia dowodu osobistego lub aktu urodzenia w przypadku osoby małoletniej,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w gospodarstwie domowym,
 • informacja o źródłach finansowania remontu łazienki,
 • akt własności nieruchomości oraz zgoda ewentualnych współwłaścicieli nieruchomości na remont łazienki,
 • zaświadczenie lekarskie lekarza specjalisty,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON?

Osoba zainteresowana możliwością skorzystania z dofinansowania na remont łazienki ze środków PFRON nie musi samodzielnie sporządzać wniosku o taką pomoc. Wniosek o dofinansowanie na remont łazienki z PFRON jest dostępny między innymi online, a także w oddziałach funduszu w formie papierowej.

Wystarczy więc wypełnić go zgodnie ze wskazówkami. We wniosku podaje się między innymi dane osobowe osoby niepełnosprawnej, a także uzasadnienie prośby o dofinansowanie PFRON. Takim uzasadnieniem będzie:

 • opis aktualnych warunków panujących w łazience (wyposażenie łazienki),
 • wskazanie, w jaki sposób aktualne warunki w łazience utrudniają osobie niepełnosprawnej codzienne funkcjonowanie,
 • wyliczenie elementów, które trzeba wymienić, usunąć, poprawić, dostosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Jak napisać kosztorys remontu łazienki do dofinansowania PFRON?

Jeśli chodzi o remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej kosztorys takiego remontu jest jednym z ważniejszych dokumentów wymaganych w procesie ubiegania się o taką formę pomocy. Przed przystąpieniem do przygotowania tego załącznika, warto upewnić się, jakie prace można uwzględnić w kosztorysie, czyli co zostanie dofinansowane ze środków funduszu, a co nie.

Przykładowy kosztorys remontu łazienki dla PFRON może wyliczać zatem następujące czynności:

 • dostosowanie łazienki poprzez poszerzenie drzwi do wymiaru >90 cm,
 • montaż wanny o wymiarach co najmniej 70 na 150 cm,
 • montaż kabiny prysznicowej o powierzchni od 0,9 do 2,5 m2,
 • montaż miski ustępowej na wysokości około 50 cm od górnej części deski,
 • montaż umywalki na wysokości około 85 cm od podłogi,
 • montaż uchwytów przy wannie, umywalce, prysznicu, WC,
 • montaż dodatkowego oświetlenia,
 • usunięcie progów,
 • zmianę położenia elementów wyposażenia łazienki tak, aby można było stworzyć przestrzeń manewrową o wymiarze 1,5 metra na 1,5 metra,
 • montaż odpływu liniowego. 

W kosztorysie można uwzględnić tylko tak zwane koszty kwalifikowane. Warto wykorzystać zatem sprawdzony wzór kosztorysu łazienki dla niepełnosprawnych, aby upewnić się, że dokument zawiera wszystkie wymagane informacje. Na jego podstawie dokonany będzie bowiem zwrot poniesionych kosztów. 

Należy pamiętać, że każdy kosztorys musi zawierać także konkretne informacje na temat faktycznych kosztów związanych z remontem łazienki, czyli:

 • ceny materiałów,
 • ceny usług (robocizny). 

Co ważne, przykładowy kosztorys remontu łazienki dla osoby niepełnosprawnej powinien uwzględniać ceny materiałów spełniających określone normy oraz ceny usług, które gwarantują osobie niepełnosprawnej bezpieczeństwo korzystania z poszczególnych elementów łazienki. 

UWAGA: Dofinansowanie PFRON nie obejmie pełnego remontu łazienki, a wyłącznie koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia do osób niepełnosprawnych.

Na czym polega dofinansowanie remontu łazienki z PFRON?

Na wniosek o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON osoba niepełnosprawna nie otrzymuje środków na remont przed przystąpieniem do prac, lecz zwrot poniesionych kosztów po realizacji inwestycji.

Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany, PFRON zawrze z wnioskodawcą umowę, która określa termin rozpoczęcia i zakończenia remontu łazienki. Po tym terminie należy rozliczyć się z dofinansowania, czyli przedstawić:

 • protokół odbioru robót, 
 • fakturę za zakupione materiały,
 • umowę na wykonanie prac remontowo-budowlanych,
 • oświadczenie o likwidacji barier architektonicznych,
 • dowód uiszczenia wkładu własnego przez wnioskodawcę,
 • dokumentację fotograficzną z remontu łazienki.

Aby wnioskodawca otrzymał wypłatę dofinansowania, niezbędne jest pozytywne zatwierdzenie wykonanych prac przez pracownika PCPR. Rozliczenie z dofinansowania ma miejsce w ciągu 14 dni od dnia zakończenia remontu, czyli likwidacji barier architektonicznych. W tym terminie ma miejsce wizja lokalna prowadzona przez urzędnika PFRON. 

Warto wspomnieć również, że remont łazienki nie jest refundowany w 100%. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie łazienki w kwocie równej maksymalnie 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość dofinansowania jest też różna w poszczególnych gminach, ponieważ zależy od budżetu jednostki. Zasadniczo, wysokość dofinansowania z PFRON nie może przekraczać 95% kosztów całej inwestycji, a wkład własny wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 5% tych kosztów.

Natomiast maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.