Rezygnacja ze studiów WSB wzór

16.00 

Jak napisać rezygnację ze studiów WSB? Rezygnacja ze studiów WSB to nic innego jak rezygnacja z prywatnej uczelni wyższej, a tym samym wypowiedzenie umowy kształcenia. Ponieważ udział w zajęciach na takiej uczelni (a czasem nawet udział w sesji egzaminacyjnej) jest płatny, warto wiedzieć, jak z dalszej nauki zrezygnować, aby nie zostać obciążonym kosztami zajęć, z których nie planujemy skorzystać. Jak napisać podanie o rezygnacje ze studiów WSB?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – którą pobierzesz u góry↑

Zasady rezygnacji z uczelni prywatnej

Jak zrezygnować ze studiów WSB? Wyższe Szkoły Bankowe to szkoły prywatne, z którymi zawiera się cywilnoprawne umowy o kształcenie. Rezygnacja z takiej nauki sprowadza się zatem do wypowiedzenia umowy, a zasady takiego wypowiedzenia musi określać sama umowa oraz regulamin konkretnej placówki.

Z reguły czytamy w nim, że rezygnacja ze studiów wymaga złożenia formalnego wniosku. Taki wniosek należy kierować do dziekana uczelni. Rezygnacja musi przyjmować formę pisemną i musi zawierać własnoręczny podpis studenta.

Rezygnację z dalszej nauki student ma prawo złożyć w dowolnym momencie – przed rozpoczęciem semestru czy też w trakcie nauki. Jeśli jednak wystąpi z odpowiednim pismem przed rozpoczęciem nauki i przed naliczeniem opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, będzie miał możliwość uniknięcia tych kosztów w całości.

Co ważne, opłaty na studiach WSB mogą być naliczane także za przystąpienie do egzaminów. Jeżeli student składa rezygnację z dalszej nauki przed sesją egzaminacyjną, powinien zamieścić w niej informację, że nie zamierza przystąpić do egzaminów. W przeciwnym razie może zostać zmuszony do ich opłacenia.

Pisemna rezygnacja ze studiów WSB musi zostać skutecznie doręczona, dlatego dokument najkorzystniej jest przesłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście, uzyskując przy tym potwierdzenie doręczenia na osobnej kopii.

Dokument pełnić będzie istotną rolę dowodową w przypadku naliczenia ewentualnych opłat z tytułu czesnego – wskaże datę złożenia wypowiedzenia. Od daty widniejącej na takim potwierdzeniu uczelnia powinna wstrzymać naliczanie opłat za czesne.

Gdyby student zrezygnował ze studiów, ale nie złożył w tej sprawie odpowiedniego pisma, uczelnia nadal mogłaby naliczać należne opłaty za czesne, a nawet dodatkowe odsetki za zwłokę. Formalności te są zatem niezwykle istotne, choćby z punktu widzenia ewentualnych kosztów.

Jak napisać rezygnację ze studiów WSB?

Rezygnacja ze studiów WSB to wypowiedzenie umowy o dalsze kształcenie, dlatego oświadczenie powinno mieć formę pisemną. Do przygotowania stosownego dokumentu można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji ze studiów WSB.

Pismo uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wypowiedzenia umowy, czyli:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane studenta,
 • dane adresata – dziekana,
 • nagłówek,
 • oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy,
 • ewentualne uzasadnienie.
Warto wiedzieć, że uzasadnienie rezygnacji ze studiów WSB nie jest konieczne, ale warto je napisać, jeśli student nie ma pewności, czy w przyszłości nie wróci na uczelnię.

Jak uzasadnić rezygnację ze studiów WSB?

Uzasadnienie rezygnacji ze studiów WSB jest wskazane, jeśli student planuje złożyć w przyszłości wniosek o wznowienie studiów, a także w przypadku, kiedy chce on jednocześnie wnioskować o umorzenie opłat za studia. W podobnych okolicznościach zdecydowanie warto wyjaśnić dziekanowi, z czego wynika decyzja o rezygnacji ze studiów.

W piśmie można powołać się na:

 • brak środków finansowych na czesne i utrzymanie,
 • konieczność zajmowania się chorym członkiem rodziny,
 • konieczność zajmowania się niepełnosprawnym członkiem rodziny,
 • koniecznością podjęcia pracy,
 • decyzję o zmianie kierunku kształcenia,
 • decyzję o zmianie uczelni,
 • decyzję o całkowitej rezygnacji z dalszej nauki.

Jeśli student nie uzasadni swojej rezygnacji, nadal będzie ona ważna. Szkoła musi rozpatrzyć takie pismo i, zgodnie z wolą studenta, wykreślić go z listy, nawet jeśli nie wyjawi on powodów swojej decyzji. Ze względów grzecznościowych warto jednak choć jednym zdaniem wyjaśnić, dlaczego wypowiadamy szkole umowę.

Koszty rezygnacji z WSB?

Rozwiązanie umowy z WSB nie powinno wiązać się dla studenta z żadnymi dodatkowymi kosztami. Oczywiście, konieczne jest jednak rozliczenie się z uczelnią, czyli uiszczenie opłaty za ten okres studiów, w którym student pobierał naukę.

Jeśli zaś uiścił on czesne z wyprzedzeniem, powinien odzyskać „niewykorzystaną” część pieniędzy. Te same zasady dotyczą studentów, którzy z listy zostali wykreśleni nie z własnej woli, ale z innego powodu.

Warto pamiętać, że po rozliczeniu czesnego nadpłacone środki nie są zwracane studentowi z urzędu. Ten musi wnioskować o dokonanie stosownego zwrotu, przedkładając w tym celu odpowiednie pismo z numerem rachunku bankowego do przelania środków.

Wezwanie do zwrotu pieniędzy można ująć również w treści wypowiedzenia umowy. Z reguły, studentowi przysługuje zwrot wyliczany w kwocie dziennej. Okres wykorzystany rozpoczyna się od pierwszego dnia semestru, a kończy w dniu złożenia pisemnej rezygnacji. Podstawę obliczeń stanowi natomiast koszt całego semestru.

W ramach rozliczenia z uczelnią student powinien oddać również wydaną mu legitymację studencką, uprawniającą do zniżek oraz podbić kartę obiegową.

Czy można wrócić na WSB po złożeniu rezygnacji?

Czy po złożeniu rezygnacji można wrócić na WSB? Jak najbardziej, każdy student ma prawo ubiegać się o możliwość wznowienia nauki. Musi jednak złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia semestru, na który chce wrócić. Jeśli złoży wniosek po tym terminie, zostanie on rozpatrzony jako prośba o wznowienie nauki, ale od kolejnego semestru.

Ponadto, jeśli student zostanie skreślony z listy w trakcie trwania semestru, to może wznowić naukę na tym semestrze, ale tylko pod warunkiem, że złoży odpowiedni wniosek w okresie jednego miesiąca od daty skreślenia. Po upływie tego terminu nie będzie miał możliwości wznowienia nauki na tym samym semestrze.

Wniosek o wznowienie studiów składa się do dziekana, który podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję i wydaje warunki wznowienia nauki.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze studiów WSB wzór