Umowa akwizycji – wzór z omówieniem

Umowa akwizycji to umowa, w której akwizytor zobowiązuje się pozyskiwać zamówienia na dostawy towarów lub usług na rzecz zleceniodawcy, za wynagrodzeniem.

Umowa akwizycji dotyczy umów zawieranych z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa (tzw. umowa na odległość). Taka umowa może więc zostać zawarta podczas wizyty akwizytora w domu konsumenta, w miejscu jego pracy lub podczas spotkania w miejscy publicznym.

Elementy umowy

Umowa akwizycyjna dla swojej ważności powinna zwierać obowiązkowo takie elementy jak:

 • Wskazanie miejsca i daty zawarcia umowy.
 • Określenie stron umowy – w umowie powinny znaleźć się dane stron. Określenie stron umowy powinno być na tyle szczegółowe, aby w razie potrzeby nie było problemu z ich identyfikacją. Należy podać nazwę, adres siedziby, numer KRS, a także osoby uprawnione do jej reprezentowania.
 • Określenie przedmiotu i zakresu współpracy – należy dokładne opisać, na czym ma polegać świadczone zlecenie. Wskazać czy będzie ono np. polegało na sprzedaży towarów, czy też pośredniczeniu usług itd.
 • Zobowiązanie zlecającego do wystawieni akwizytorowi pisemnego upoważnienia dotyczącego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
 • Zobowiązanie zlecającego do dostarczenia akwizytorowi spisu i cenników towarów lub usług, których dotyczyć będzie umowa.
 • Termin – umowa powinna regulować czas trwania zlecenia, z podaniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia. Umowa powinna zawierać także terminy jej wypowiedzenia.
 • Wynagrodzenie – należy ustalić wysokość wynagrodzenia i termin płatności. Wynagrodzenie powinno mieć formę prowizji – określa się ją jako procent od uzyskanych przychodów akwizytora.
 • Podpisy stron.

Stosowanie umowy akwizycji

Wymogów dotyczących akwizycji nie stosuje się do umów:

 • o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia;
 • sprzedaży artykułów spożywczychdostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta;
 • powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;
 • o prace budowlane i dotyczących nieruchomości (z wyjątkiem usług remontowych);
 • ubezpieczenia;
 • dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych.

Jakie wymogi musi spełnić akwizytor, aby zawarta umowa z konsumentem była ważna?

Umowa akwizycji podlega regulacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Ustawa ta normuje wymogi, jakie musi spełnić przedsiębiorca zawierający umowę poza lokalem swojego przedsiębiorstwa, aby zawarta przez niego umowa była w pełni skuteczna.

Przed zawarciem umowy akwizytor zobowiązany jest do:

 • okazania dokumentu tożsamości;
 • przedstawienia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej;
 • okazania upoważnienia od zlecającego;
 • poinformowania konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy oraz wręczenia konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu. W umowie nie może zostać zawarty zapis dotyczący odstępnego – zastrzeżenia, o tym, iż konsumentowi wolno odstąpić od umowy o ile zapłaci on oznaczoną sumę.
 • wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Akwizytor powinien otrzymać od konsumenta poświadczenie na piśmie, że został poinformowany o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271).

 

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.