Pozew o rozwiązanie spółki przez kuratora – wzór

16.00 

Jak napisać pozew o rozwiązanie spółki przez kuratora? Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego może nastąpić, o ile został on do tego umocowany. Kurator w tym celu musi wystąpić do sądu w imieniu reprezentowanej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie.

Mimo że art. 271 Kodeksu spółek handlowych nie wymienia kuratora wśród podmiotów uprawnionych do zgłoszenia żądania o rozwiązanie spółki z o.o. przez sąd, to jednak zestawienie powyższego przepisu z art. 42 § 2 k.c. – uprawniającego kuratora do podjęcia czynności koniecznych do otwarcia likwidacji spółki, które musi być poprzedzone rozwiązaniem spółki – pozwala na uznanie, że kurator posiada uprawnienie do żądania rozwiązania spółki.

Określenie sądu

Właściwość miejscowa Sądu ustalamy na podstawie z art. 40 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego. Powództwo ze stosunku spółki wytacza się według miejsca siedziby spółki.

Na mocy z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z 24 maja 1989 roku o rozpoznawaniu przez Sądy spraw gospodarczych, sprawy ze stosunku spółki są sprawami gospodarczymi – wydziałem właściwym jest więc wydział gospodarczy.

Określenie stron postępowania

Strona Powodowa (tut. Kurator) jest zobowiązana do podania imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Szczegółowe dane kuratora znajdują się w aktach sprawy (powołanie kuratora).

W piśmie należy wskazać także dane pozwanej spółki – nazwę, siedzibę oraz numer KRS.

Wskazanie sygnatury akt sprawy

Należy wskazać sygnaturę sprawy, której dotyczy nasze pismo i w której zostaliśmy wyznaczeni kuratorem.

Określenie wartości przedmiotu sporu

Wysokość przedmiotu sporu należy określić poprzez podanie kapitału zakładowego spółki. Jeżeli więc zgodnie z informacjami znajdującymi się w aktualnym odpisie z Rejestru Przedsiębiorców KRS kapitał zakładowy to 5.000,00 zł wtedy nasz w.p.s. będzie wynosił 5.000,00 zł.

Określenie rodzaju pisma

W tym miejscu należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505).
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. 1989 nr 33 poz. 175).

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o rozwiązanie spółki przez kuratora – wzór