Umowa darowizny rzeczy ruchomej – wzór z omówieniem

16.00 

Umowa darowizny rzeczy ruchomej to rodzaj darowizny określonej przepisami art. 888 – 902 Kodeksu cywilnego. Przepisy nie stawiają ograniczeń odnośnie podmiotów będących stronami umowy ani przedmiotu darowizny. Przedmiotem umowy może być np. samochód, sprzęt RTV, biżuteria czy pieniądze.

Umowa darowizny rzeczy ruchomej to umowa, na mocy której darczyńca dokonuje bezpłatnego świadczenia na korzyść obdarowanego kosztem swojego majątku.

Umowy darowizny ruchomości – forma

Umowa darowizny powinna zostać zawiązana w formie aktu notarialnego (art. 890 k.c.). Jednakże umowa zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Oznacza to, że w chwili przekazania przedmiotu darowizny oraz przeniesienia prawa własności na obdarowanego, nawet bez umowy notarialnej, darowizna staje się wiążąca.

Umowy darowizny ruchomości – wartość

Ważną kwestią w czasie zawierania umowy jest określenie wartości przedmiotu darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje opodatkowanie nabywcy z tytułu otrzymanej darowizny. Natomiast aby móc określić podstawę świadczenia potrzebne jest oszacowanie wartości przedmiotu darowizny.

Co do zasady to na obdarowanym ciąży obowiązek obliczenia wysokości spłaty, złożenia zeznania w urzędzie skarbowym oraz uiszczenia podatku (o ile będzie wymagany).

Przy obliczaniu wartości rzeczy darowizny należy pamiętać, że do wartości należy doliczyć również inne darowizny otrzymane od tego samego darczyńcy, jeżeli miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok podpisania przedmiotowej umowy.

Zwolnienie z podatku

Darowizna rodzi obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Wyjątek od powyższego stanowi darowizna w najbliższej rodzinie. Ustawa o podatku od spadków i darowizn wskazuje grupę podmiotów, które zostały zwolnione z obowiązku podatkowego. Dokładniej o tym pisaliśmy tutaj.

Umowa darowizny rzeczy ruchomej – elementy

Prawidłowo przygotowana umowa darowizny rzeczy ruchomej powinna zawierać takie elementy jak:

 • datę oraz miejsce zawarcia umowy;
 • oznaczenie stron umowy – strony powinny zostać opisane szczegółowo, tak aby nie było wątpliwości – kogo umowa dotyczy. Niezbędnymi danymi w przypadku osób fizycznych jest: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, PESEL;
 • oznaczenie przedmiotu umowy – przedmiotem umowy mogą być wszelkie rzeczy ruchome, takie jak np. samochód, sprzęt RTV, biżuteria czy pieniądze. Przedmioty umowy powinny być opisane na tyle dokładnie, aby ich identyfikacja była możliwa, bez żadnych wątpliwości;
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności do rzeczy oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich;
 • oświadczenie o przekazaniu przedmiotu umowy przez darczyńcę oraz przyjęciu przez obdarowanego,
 • określenie wartości darowizny – oszacowanie wartości umowy jest wymagane ze względu na obowiązek podatkowy;
 • oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn obdarowanemu w okresie ostatnich 5 lat;
 • ustalenie terminu przekazania darowizny – zazwyczaj terminem przekazania przedmiotu darowizny jest moment zawarcia umowy. Przekazanie darowizny może również odbyć się przed lub po jej zawarciu;
 • podpisy stron umowy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. – o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 z późn. zm.).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa darowizny rzeczy ruchomej – wzór z omówieniem