Umowa dzierżawy pojazdu – wzór z omówieniem

17.00 

Umowa dzierżawy pojazdu to umowa, na mocy której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy przedmiot dzierżawy (pojazd) do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Umowa dzierżawy pojazdu jest rodzajem umowy dzierżawy uregulowanej w przepisach art. 693-709 Kodeksu cywilnego. Ten rodzaj umowy zawsze jest odpłatny. Czynsz dzierżawy może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.

Może być również ustalony jako ułamkowa część pożytków. Jeżeli termin płatności czynszu nie został w umowie ustalony, czynsz należy płacić z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, jeżeli brak jest takiego zwyczaju – półrocznie z dołu.

Z uwagi na charakter umowy jej przedmiotem musi być pojazd. W umowie powinny znaleźć się takie informacje jak marka pojazdu, numer VIN (nadwozia), numer silnika oraz rok produkcji.

Wydzierżawiający nie musi być właścicielem przedmiotu umowy, jednakże powinien dysponować prawem do dysponowania owym przedmiotem, umożliwiającym mu realizację uprawnień wydzierżawiającego.

Forma zawarcia umowy dzierżawy

Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują, w jakiej formie powinna być zawarta  umowa dzierżawy. Umowa może być zawarta w formie pisemnej, ustnej czy nawet dorozumianej. Jednakże dla ewentualnej łatwiejszej możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem zaleca się zawieranie umowy co najmniej w formie pisemnej

Dodatkowo, jeżeli umowa dzierżawy ma trwać dłużej niż 1 rok, umowa dzierżawy powinna zostać sporządzona na piśmie.

Umowa dzierżawy jest umową konsensualną. Innymi słowy, wywołuje skutki poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli stron. Oznacza to, że nie ma potrzeby, aby przedmiot umowy był wydany w chwili zawarcia umowy. Można tego dokonać przed lub po jej zawarciu.

Umowa dzierżawy – obowiązki dzierżawcy

Kodeks cywilny zobowiązuje dzierżawce do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Ważne jest, iż nie można zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Oznacza to, że dzierżawca powinien podejmować wszelkie działania w związku z właściwym używaniem danej rzeczy lub prawa.

Dodatkowo dzierżawca jest zobligowany do dokonywania wszelkich napraw, które pozwolą na zachowanie przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Przy czym nie ma on prawa do dokonywania trwałych modyfikacji przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.

Umowa dzierżawy pojazdu – elementy obligatoryjne

Prawidłowo przygotowana umowa dzierżawy pojazdu powinna zawierać takie elementy jak:

Data oraz miejsce zawarcia umowy

Oznaczenie stron umowy

Stronami mogą być osoby fizyczne, jaki i osoby prawne. Strony powinny zostać opisane szczegółowo, żeby nie było wątpliwości – kogo umowa dotyczy. W przypadku osób fizycznych niezbędnymi danymi są: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, PESEL. W przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, KRS oraz określenie osoby reprezentującej stronę;

Przedmiot umowy

Przedmiotem dzierżawy będzie pojazd. Jego opis powinien być opisany na tyle precyzyjnie, aby jego identyfikacja była możliwa bez żadnych wątpliwości. Najważniejsze informacje o samochodzie to:

  • marka pojazdu;
  • model;
  • numer VIN (nadwozia);
  • numer rejestracyjny;
  • numer silnika;
  • rok produkcji;

Jeżeli dzierżawiony pojazd jest używany lub posiada istotne ubytki, należy to zawrzeć w umowie. Należy także wskazać dodatkowe elementy wyposażenia auta, będącego również przedmiotem sprzedaży, np. bagażnik dachowy.

Termin zapłaty czynszu

Czynsz może być płatny z dołu lub z góry, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie bądź rocznie. Jeżeli natomiast umowa dzierżawy nie określi terminu zapłaty czynszu, dzierżawca jest zobowiązany do jego uiszczania z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym. Jeśli brak jest takiego zwyczaju, wówczas czynsz płacony jest półrocznie z dołu.

Czas trwania umowy

Czas trwania umowy może być oznaczony lub nieoznaczony. Należy jednocześnie pamiętać, że jeżeli umowa zostanie zawarta w innej formie niż pisemnej (np. ustnej), uznaje się, że dzierżawa została zawarta na czas nieoznaczony.

Termin wydania przedmiotu dzierżawy

Przedmiot umowy nie musi być wydany w chwili zawarcia umowy. Można tego dokonać przed lub po jej zawarciu. Jeżeli jednak nie zostanie określony w umowie, przedmiot należy wydać niezwłocznie po zawiązaniu umowy.

Podpisy obu stron.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa dzierżawy pojazdu – wzór z omówieniem