Umowa kupna sprzedaży bydła – wzór

16.00 

Umowa kupna sprzedaży bydła musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, aby była ważna z prawnego punktu widzenia. Umowę należy przygotować w dwóch identycznych egzemplarzach dla każdej ze stron.

Na samym początku należy zapisać datę zawarcia umowy oraz miejsce. Następnie wymienia się dane kupującego oraz sprzedającego. Jest to nazwa firmy lub gospodarstwa rolnego, adres, numer NIP.

Po czym umowę można napisać w formie kilku punktów, aby zachować przejrzystość oraz zawrzeć wszystkie elementy. Będą to kolejno:

  1. Przedmiotem sprzedaży są zwierzęta gospodarskie – bydło w liczbie x sztuk.
  2. Cena przedmiotu sprzedaży została ustalona w drodze negocjacji dwóch stron oraz wynosi x złotych brutto.
  3. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia bydła w terminie do X dnia w ustalonym przez strony miejscu.
  4. Płatność za bydło została zrealizowana gotówką/przelewem w ciągu 14 dni od daty zakupu.
  5. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
  6. Sprawy nieregulowane niniejszą umową regulują przepisy kodeksu cywilnego.
  7. Strony zostają zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań, które wynikły z działania siły wyższej, która wystąpiła w trakcie trwania umowy.
  8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

Umowa kupna sprzedaży bydła wymaga własnoręcznego podpisu kupującego oraz sprzedającego. Sprzedawane bydło musi posiadać również dokumenty takie jak paszport. Właściciel bydła musi poinformować także o zamiarze jego sprzedaży lub kupna.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia składanie zgłoszeń elektronicznie przy pomocy formularza, który dostępny jest na stronie internetowej.

Zgłoszenie zwierzęcia jest niezbędne podczas jego przemieszczania, czyli opuszczenia siedziby stada w wyniku sprzedaży.

Jak wynika z przepisów ustawy, termin na zgłoszenie zwierzęcia wynosi 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Zgłoszenie zobowiązany jest zrealizować zarówno kupujący bydło, jak również sprzedający.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży bydła – wzór