Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży jest umową cywilnoprawną, która zawiera zobowiązanie sprzedającego do przeniesienia na kupującego prawa do rzeczy (samochodu, laptopa, motocykla, gruntu, działki itd.) oraz zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny za tą rzecz.

 

Jakie elementy powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży?

  • precyzyjne określenie rzeczy, która jest przedmiotem sprzedaży,
  • cenę, po jakiej rzecz jest sprzedawana,
  • termin i miejsce dostarczenia lub przeniesienia własności rzeczy,
    • warunki płatności,
    • wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi za wady rzeczy,
    • postanowienia o odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • sposób rozwiązywania ewentualnych sporów.

 

Oczywiście jest to jedynie przykład umowy kupna-sprzedaży, a poszczególne elementy umowy zależą od konkretnego przypadku oraz indywidualnych ustaleń stron (kupującego i sprzedającego), niemniej jednak powyższe elementy powinny być zawarte w umowie, aby zabezpieczyć interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

 

Poniżej znajdziesz wzór umowy kupna sprzedaży, który jest Ci właśnie potrzebny, zapraszam do przejrzenia całej kategorii:

Showing 1–16 of 70 results