Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych wzór

16.00 

Jak napisać umowę użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych? Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych to rozwiązanie, z którego może skorzystać firma transportowa, aby zalegalizować swoją działalność transportową.

Uzyskanie CKZ Przewoźnika Drogowego nie jest bowiem zadaniem łatwym, ale firmy nie muszą posiadać takiego certyfikatu na własność – wystarczy, że zatrudniają przynajmniej jedną osobę, która posiada CKZ. Konieczne jest również spełnienie kilku innych wymagań.

Jak powinna wyglądać umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych? aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia CKZ, którą pobierzesz powyżej.

Na czym polega użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych?

CKZ to skrót od Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, który może otrzymać osoba po zaliczeniu egzaminu Instytutu Transportu Drogowego. Posiadanie CKZ przewoźnika oznacza, że dana osoba dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu:

 • prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego,
 • zasad bezpieczeństwa drogowego,
 • przepisów prawa cywilnego,
 • przepisów prawa handlowego,
 • przepisów prawa podatkowego.

Po uzyskaniu CKZ przewoźnika taka osoba może ubiegać się o licencję transportową, a następnie prowadzić firmę zajmującą się transportem zgodnie z przepisami. Jak łatwo się domyślić, zaliczenie egzaminu i uzyskanie CKZ nie jest łatwe, stąd popularnym rozwiązaniem stało się użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Użyczenie CKZ przewoźnika – określane również potocznie jako wypożyczenie licencji transportowej – polega na zawarciu umowy użyczenia z osobą posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych. Dzięki temu rozwiązaniu firma, która nie zatrudnia żadnej osoby z CKZ, może prowadzić działalność związaną z transportem zgodnie z prawem.

Umowa użyczenia CKZ jest pewnym sposobem na ominięcie przepisów. Przewoźnik nie musi bowiem posiadać własnego certyfikatu. Ma możliwość zatrudnienia w swojej firmie osoby, która posiada CKZ, co odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych.

Choć jest to legalne rozwiązanie, przedsiębiorcę obowiązują pewne zasady. Warunki użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych określają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Zgodnie z treścią art. 4 tego rozporządzenia, przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika ma obowiązek wyznaczenia w swojej firmie jednej osoby fizycznej (nazywanej zarządzającym transportem), a osoba ta powinna:

 • posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika,
 • mieszkać na terenie Wspólnoty Europejskiej,
 • utrzymywać rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem (czyli być jego pracownikiem, zarządcą lub udziałowcem),
 • faktycznie zarządzać operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa (w sposób ciągły i rzeczywisty).

Oznacza to, że zawarta zgodnie z przepisami umowa użyczenia licencji transportowej ma zobowiązywać posiadacza CKZ do wykonywania dla firmy takich czynności jak:

 • dokonywanie konserwacji pojazdów,
 • wykonywanie podstawowej księgowości,
 • nadzorowanie procedur bezpieczeństwa,
 • nadzorowanie dokumentów przewozowych,
 • przydzielanie ładunków kierowcom oraz pojazdom.

Poza tym warto podkreślić, że nie każda firma ma prawo skorzystać z takiego rozwiązania. Ograniczenia dotyczą też samych posiadaczy CKZ, którzy dawniej na użyczaniu swojego certyfikatu mogli zyskiwać pokaźne środki, co oczywiście wiązało się z pewnymi nadużyciami.

Kto i z kim może zawrzeć umowę użyczenia CKZ?

Z możliwości użyczenia licencji transportowej nie skorzysta duża firma, a jedynie mikroprzedsiębiorca. Mikroprzedsiębiorcą jest natomiast taki przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
 • osiąga roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro.
Mikroprzedsiębiorca może zawrzeć umowę użyczenia CKZ z osobą posiadającą taki certyfikat, natomiast taka osoba ma prawo użyczyć swojego certyfikatu maksymalnie 4 przedsiębiorstwom, których flota nie przekracza łącznie 50 pojazdów lub jednej firmie, której flota może przekraczać limit 50 pojazdów.

Co grozi za naruszanie warunków użyczenia CKZ?

Zawarcie umowy użyczenia CKZ to dla mikroprzedsiębiorcy bardzo korzystne rozwiązanie, ale warto pamiętać, że wiąże się ono również z ogromną odpowiedzialnością – zarówno po stronie zarządzającego transportem, jak i przewoźnika.

Firma transportowa musi przestrzegać warunków użyczenia CKZ, ponieważ w przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń w tym zakresie kary grożą jednej i drugiej stronie stosunku prawnego.

Nieprzestrzeganie warunków użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych prowadzi do nałożenia mandatu na zarządzającego transportem i na przewoźnika. Ten pierwszy musi liczyć się z karami wysokości od 200 do 2000 zł, natomiast ten drugi z ryzykiem mandatu w kwocie nawet do 12 000 zł.

Co więcej, wskazane wysokości kar dotyczą pojedynczej kontroli, a ta może się powtarzać. Jeśli urzędnicy wykryją dalsze naruszenia, mandaty zostaną nałożone ponownie.

Jak wygląda umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych?

Umowę użyczenia CKZ przewoźnika można zawrzeć na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór umowy użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych. To bezpieczne rozwiązanie, bowiem należy pamiętać, że umowa tego typu nie może nosić znamion umowy o pracę – powinna być umową cywilnoprawną.

Do umowy użyczenia CKZ dołącza się obowiązkowo:

 • potwierdzoną notarialnie kopię Certyfikatu Kompetencji Przewoźnika,
 • kopię zaświadczenia o niekaralności w KRS, jeśli posiadaczem CKZ jest osoba prawna.

Wzór umowy użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych należy wypełnić takimi danymi jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane stron umowy, w tym imię, nazwisko, adres, numeru dowodu osobistego oraz numeru NIP (w przypadku firm),
 • oznaczenie przedmiotu użyczenia, czyli Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy.

Aby umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych nie nosiła znamion umowy o pracę, nie można ujmować w niej takich warunków świadczenia pracy jak:

 • oznaczenie miejsca świadczenia pracy,
 • oznaczenie czasu świadczenia pracy.
Charakterystyczne dla umowy o pracę jest bowiem zobowiązanie pracownika do osobistego świadczenia pracy, do obowiązku świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy i pod jego kierownictwem, oraz do świadczenia pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Zsumowanie informacji

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych i otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, należy zdać egzamin, wykazując się wiedzą i praktyką niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy (źródło: art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym).

Na szczęście nie każda firma transportowa musi podchodzić do egzaminu państwowego – jeśli dany przewoźnik nie posiada certyfikatu kompetencji zawodowych bądź z jakichś przyczyn nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, może wyznaczyć osobę, która w jego imieniu będzie upoważniona do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przewoźnika.

Bardzo popularną i do tego zupełnie legalną praktyką jest użyczanie certyfikatu kompetencji przewoźnika drogowego. Przewoźnik i osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych porozumiewają się między sobą co do np. miesięcznej, kwartalnej lub rocznej opłaty za korzystanie z CKZ. Współpracę taką kwituje się umowa użyczenia, której wzór pobierzesz na samej górze.

Użyczenie licencji transportowej to w obecnym stanie prawnym najprostszy sposób na legalną działalność transportową, nie posiadając CKZ.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, które ustanawia wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, nakazuje przedsiębiorcom spełnienie pewnych wymagań, by móc rozpocząć działalność w zakresie transportu drogowego. Przewoźnik powinien:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,
 • cieszyć się dobrą reputacją,
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową,
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe (Certyfikat Kompetencji Zawodowych).
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych wzór