Umowa z mediatorem – wzór

Kategoria:

16.00 

Umowa z mediatorem to rodzaj dokumentu, który określa warunki i zasady przeprowadzenia procesu mediacji pomiędzy co najmniej dwiema stronami sporu. Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów, w którym mediator, jako neutralna i bezstronna osoba lub instytucja, pomaga stronom osiągnąć porozumienie.

Umowa z mediatorem może zawierać następujące elementy:

  1. Identyfikacja stron: W umowie powinny być jasno określone strony uczestniczące w mediacji.
  2. Cel mediacji: Określenie celu, czyli konkretnego problemu lub sporu, który ma zostać rozwiązany poprzez mediację.
  3. Zasady i procedury mediacji: Ustalenie sposobu, w jaki mediacja będzie przebiegać, w tym ustalanie terminów, miejsca spotkań, zasady komunikacji itp.
  4. Opłaty za mediację: W przypadku, gdy mediatorem jest osoba lub firma świadcząca usługi mediacji, umowa może określać opłaty za te usługi.
  5. Poufność: Zazwyczaj umowa zawiera postanowienia dotyczące poufności informacji ujawnionych w trakcie mediacji.
  6. Obowiązki mediatora: Określenie roli i obowiązków mediatora w trakcie procesu mediacji.
  7. Zakończenie mediacji: Ustalenie warunków zakończenia mediacji, czyli osiągnięcia porozumienia między stronami lub ewentualnego zakończenia mediacji bez porozumienia.

Umowa z mediatorem ma na celu stworzenie ram prawnych i proceduralnych dla procesu mediacji, aby zabezpieczyć interesy stron i zapewnić, że proces ten przebiegnie sprawiedliwie i skutecznie.

Warto zauważyć, że mediacja jest dobrowolnym procesem, a umowa z mediatorem jest narzędziem pomocnym w organizacji i uregulowaniu tego procesu.