Odmowa mediacji – wzór

16.00 

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów i odbywa się przy udziale bezstronnego mediatora . Efektem mediacji powinno być zawarcie ugody, która satysfakcjonuje obie strony sporu.

Mediacja jest jednak dobrowolna, dlatego w każdym momencie dopuszczalna jest odmowa mediacji i to bez podania przyczyny rezygnacji. 

Co ważne, odmowa mediacji może dotyczyć zarówno stron sporu, jak i samego mediatora. Warto wiedzieć, że rezygnacja strony z dalszych mediacji nie wywołuje negatywnych konsekwencji dla osoby, która składa taką rezygnację, ale nie zwalnia też żadnej ze stron od obowiązku uiszczenia opłaty mediacyjnej.

Mediator może odstąpić od mediacji, jeśli uzna, że strona nie jest świadoma skutków porozumienia, a także ze względu na swój stan zdrowia.

Mediacje przerywa się na wniosek. Wzór odmowy mediacji można wykorzystać zarówno przed przystąpieniem do rozmów, jak i w trakcie przeprowadzania mediacji. Uzasadnienie odstąpienia od próby polubownego rozwiązania sporu nie jest konieczne. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa mediacji – wzór