Umowa użyczenia lokalu – wzór

16.00 

Umowa użyczenia lokalu to porozumienie, na mocy którego użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony.

Użyczający to osoba, która oddaje w używanie lokal, natomiast biorący do używania to ten, który korzysta z danego lokalu w celach określonych w umowie. Umowa użyczenia lokalu w odróżnieniu od reszty instytucji prawa cywilnego charakteryzuje się nieodpłatnością.

Użyczający nie uzyskuje żadnych korzyści finansowych z tytułu omawianej umowy. Przepisy prawa nie określają szczególnej formy prawnej dla ważności umowy, co oznacza, iż dopuszczalna jest również forma ustna.

Obligatoryjne elementy umowy

Umowa użyczenia lokalu winna zawierać podstawowe elementy, takie jak:

  • określenie stron umowy;
  • oznaczenie przedmiotu umowy, tj. dokładne wskazanie adresu użyczanego lokalu; jego wielkości; ilości pomieszczeń; planu lokalu; stanu lokalu;
  • określenie okresu trwania umowy;
  • oznaczenie kosztów utrzymania lokalu – chodzi o zwykłe koszty utrzymania użyczonego lokalu, np. opłaty za media;
  • określenie warunków rozwiązania umowy;
  • podpisy obu stron.

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa użyczenia lokalu – wzór