Wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego? Dozór elektroniczny to jeden z dogodniejszych dla skazanego sposobów odbywania kary pozbawienia wolności. System ten pozwala skazanemu odbywać karę poza zakładem karnym, a rejestracja przebiegu odbywania kary poza murami odbywa się za pomocą dedykowanych urządzeń i nadajników, umieszczonych w miejscu zamieszkania.

W przypadku przeprowadzki skazany musi dopełnić formalności i zgłosić zmianę miejsca zamieszkania, aby uzyskać zezwolenie sądu. Jak przygotować wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Na czym polega odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Skazany – za zgodą sądu penitencjarnego – może odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, czyli poza murami zakładu karnego, jeśli:

 • orzeczona wobec skazanego kara nie przekracza 18 miesięcy pozbawienia wolności,
 • skazany nie jest multirecydywista. 

Pozostałe warunki, które muszą zostać spełnione, aby sąd wyraził zgodę na dozór elektroniczny, to:

 • wysokie prawdopodobieństwo, że system dozoru elektronicznego doprowadzi do resocjalizacji skazanego,
 • posiadanie przez skazanego stałego miejsca pobytu, w którym można zainstalować niezbędny sprzęt elektroniczny,
 • uzyskanie zgód na dozór elektroniczny od osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym.

Również w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności w takim systemie możliwe jest warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego. Sąd, który orzeka w przedmiocie wniosku o przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary, kieruje się takimi samymi przesłankami jak w przypadku innych kar, czyli:

 • koniecznością spełnienia przesłanki formalnej – skazany musi odbyć odpowiednią część kary,
 • koniecznością spełnienia przesłanki o charakterze materialnym – pozytywna prognoza kryminologiczna. 

Odbywając karę w systemie dozoru elektronicznego, skazany musi wykonywać prawidłowo orzeczone wobec niego obowiązki, w tym:

 • składać niezbędne wyjaśnienia,
 • stawiać się na wezwania sądu i kuratora,
 • utrzymywać nadajnik w należytym, zdatnym do użytku stanie,
 • umożliwiać wykonywanie czynności technicznych i kontrolnych.
Jeśli skazany wypełnia te obowiązki w należyty sposób, ma szansę na przedterminowe zwolnienie z odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Czy można zmienić miejsce wykonywania dozoru elektronicznego?

Zmiana miejsca wykonywania dozoru elektronicznego wymaga uzyskania zgody sądu. Przepisy przewidują możliwość zmiany adresu dozoru elektronicznego, ale nie każdy skazany może liczyć na to, że otrzyma zezwolenie sądu na zmianę miejsca zamieszkania.

Sąd penitencjarny przychyla się do wniosku o zmianę adresu wykonywania dozoru elektronicznego, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione, szczególne okoliczności. 

Każdy wniosek o zmianę adresu wykonywania dozoru elektronicznego jest rozpatrywany indywidualnie i analizowany przez sąd. Za szczególnie uzasadnione okoliczności mogą zostać uznane przyczyny zmiany miejsca zamieszkania związane zarówno ze skazanym, jak i z osobami zamieszkującymi z nim pod tym samym adresem.

Przykładowo, uzasadniona będzie zmiana adresu wykonywania dozoru elektronicznego w przypadku:

 • nakazu eksmisji,
 • braku możliwości przedłużenia umowy najmu lokalu,
 • nakazu opuszczenia lokalu przez skazanego.

Sąd nie musi przychylać się do wniosku skazanego. Zawsze dokładnie sprawdza, czy podane przez wnioskodawcę argumenty są zgodne ze stanem faktycznym.

Poza tym, pod uwagę brana jest też możliwość zainstalowania urządzeń monitorujących w nowej lokalizacji. Skazany musi posiadać również zgodę osób wspólnie zamieszkujących na wykonywanie dozoru elektronicznego pod danym adresem. 

Gdy sąd przychyla się do wniosku o zmianę adresu dozoru elektronicznego, wydaje postanowienie, w którym ujmuje następujące elementy formalne:

 • nowy adres odbywania kary przez skazanego,
 • rodzaj zastosowanych środków technicznych do monitorowania osadzonego,
 • oznaczenie terminu i sposobu zgłoszenia przez skazanego gotowości do zainstalowania urządzeń rejestrujących pod nowym adresem.

Należy pamiętać, że zgłoszenie gotowości do instalacji środków technicznych w wyznaczonym przez sąd terminie jest obowiązkiem skazanego. Niedokonanie tego obowiązku skutkuje cofnięciem zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jak przygotować wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego?

Wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego należy kierować do sądu penitencjarnego, który wydał zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Pismo powinno zawierać przede wszystkim nowy adres odbywania kary oraz uzasadnienie prośby.

Sam dokument można przygotować w oparciu o wzór wniosku o zmianę adresu dozoru elektronicznego, uzupełniając go odpowiednimi informacjami.

Do wniosku należy dołączyć zgody osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym pod tym samym adresem. Są one niezbędne na późniejszym etapie rozpatrywania wniosku, kiedy sąd sprawdza, czy w nowym miejscu odbywania kary istnieje możliwość zainstalowania urządzeń monitorujących.

Jeśli nowe mieszkanie jest wynajmowane, skazany musi dołączyć do wniosku także zgodę właściciela mieszkania na dozór elektroniczny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

2 komentarze

Wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego – wzór
 1. bardzo dziękujemy wam za pomoc, udało się zmienić adres 🙂

  1. Możesz przesłać mi wzór? SMS zdjęcie wzoru ,będę wdzięczny…795 053 810..