Upoważnienie Wójta dla pracownika – wzór

Kategoria:

16.00 

Wójt może upoważnić do kierowania pracą urzędu gminy między innymi swojego zastępcę, sekretarza lub innego pracownika. Aby wybrana osoba mogła podejmować decyzje w imieniu wójta, konieczne jest sporządzenie upoważnienia lub ujęcie pełnomocnictwa w uchwale rady gminy. 

Upoważnienie wójta dla pracownika a przepisy

Wójt może upoważnić wybranego pracownika do podejmowania decyzji w jego imieniu na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym:

“268a. Organ administracji państwowej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.”

Poza tym, zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym, wójt ma prawo upoważniać swoich zastępców i innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych. Takie upoważnienie dla pracownika powinno być upoważnieniem rodzajowym, czyli pełnomocnictwem do wykonywania czynności konkretnego rodzaju.

Konieczne jest także wskazanie podstawy prawnej wykonywania danych czynności przez pracownika, co musi być zgodne z zakresem czynności, jaki obowiązuje upoważnioną osobę (zgodne z zakresem czynności na jej stanowisku pracy). 

Kogo wójt może upoważnić do podejmowania decyzji w jego imieniu?

Upoważnienie wójta dla pracownika może znajdować się w regulaminie organizacyjnym urzędu, w osobnym upoważnieniu, w osobnym zarządzeniu, a także w umowie o pracę.

Chociaż przepisy nie ograniczają kręgu osób, jakie wójt może upoważnić do działania w swoim imieniu, to w praktyce takie upoważnienie może dotyczyć jedynie osób, których zakres czynności na danym stanowisku wpisuje się w zakres czynności związanych z prowadzeniem spraw gminy.

Co więcej, upoważnienia nie można udzielić jednostkom, które posiadają osobowość prawną, jak np. dyrektor gminnego ośrodka kultury, czy kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.