Wniosek o kontrolę zwolnienia lekarskiego pracownika – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o kontrolę zwolnienia lekarskiego pracownika? Pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do korzystania z zasiłku chorobowego za czas usprawiedliwionej nieobecności.

Czasami jednak pracodawca może podejrzewać, że osoba zatrudniona w jego firmie nadużywa możliwości korzystania z tego typu rozwiązań. Przełożony ma w takiej sytuacji prawo złożenia do ZUS wniosku o kontrolę zwolnienia lekarskiego. Jak przygotować taki dokument?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku do ZUS, który pobierzesz powyżej.

Czy pracodawca może kontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim?

To, czy to pracodawca zatrudniający pracowników, czy ZUS kontrolować będzie pracownika na zwolnieniu (a tym samym wypłacać wynagrodzenie dla pracownika za czas choroby), zależy od tego, ilu pracowników zatrudnia przełożony. Kiedy jest ich więcej niż 20., płatnikiem zasiłków jest pracodawca.

Jednak zgodnie z prawem, każdy pracodawca (płatnik składek) – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników czy rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa – ma prawo do zlecenia kontroli pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim.

Kontrolę osobistą zwolnienia lekarskiego może przeprowadzić natomiast ten pracodawca, który wypłaca:

 • zasiłki chorobowe,
 • zasiłki opiekuńcze,
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • świadczenie rehabilitacyjne.

Jak wygląda kontrola pracownika na zwolnieniu?

Pracodawca, który jest uprawniony do kontrolowania pracowników na zwolnieniu lekarskim, może dokonać takiej kontroli osobiście lub oddelegować do tego zadania innego pracownika.

Jeśli zdecyduje się dokonać kontroli przez jednego ze swoich podwładnych, musi dopilnować, aby wskazana osoba posiadała wiedzę na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad przeprowadzania kontroli w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Jeśli pracodawca nie jest uprawniony do przeprowadzenia osobistej kontroli pracowników na zwolnieniu lekarskim – zatrudnia (zgłasza do ubezpieczenia chorobowego) mniej niż 20 pracowników, więc to ZUS wypłaca im zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne – może złożyć wniosek o kontrolę zwolnienia lekarskiego pracownika, a wtedy to pracownicy zakładu ubezpieczeń zajmą się sprawdzeniem, czy osoba zatrudniona nie nadużywa możliwości korzystania ze zwolnień lekarskich.

Jak doprowadzić do kontroli zwolnienia lekarskiego przez ZUS?

Kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim może zostać przeprowadzona „z urzędu”, a także na wniosek pracodawcy, z czego nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę. Tymczasem zgłoszenie podejrzanego zachowania pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem leży zarówno w interesie zakładu ubezpieczeń, jak i przełożonego pracownika.

Taki donos do ZUS za zwolnienie lekarskie pracodawca może przygotować w oparciu o nasz wzór donosu. Dokument powinien zawierać między innymi:

 • dane wnioskodawcy, czyli przedsiębiorcy, w tym imię i nazwisko pracodawcy, adres przedsiębiorstwa, numer NIP, a także numer kontaktowy (dobrowolnie),
 • dane pracownika, którego zwolnienie lekarskie należy skontrolować, czyli imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości,
 • adres pobytu pracownika na zwolnieniu, przy czym nie musi to być adres zamieszkania pracownika,
 • oznaczenie zaświadczenia lekarskiego – seria i numer zaświadczenia oraz okres, na jaki zostało ono wydane.

Warto pamiętać, że pracownik ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim w domu rodziny czy partnera, ale powinien zgłosić fakt przebywania w innym miejscu niż adres zamieszkania zarówno pracodawcy, jak i ZUS. Ma na to 3 dni, licząc od momentu zmiany adresu pobytu.

Jak już wspomnieliśmy, do przygotowania donosu do ZUS pracodawca może wykorzystać nasz wzór wniosku o kontrolę zwolnienia lekarskiego pracownika. Dokument oczywiście można też uzupełnić o dodatkowe informacje, jeżeli przełożony uzna je za istotne.

Pismo dotyczące prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy można przesłać pocztą, zanieść osobiście, a także wysłać drogą elektroniczną.

Konsekwencje kontroli zwolnienia lekarskiego

Jeśli kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS na wniosek pracodawcy wykaże, że pracownik używał zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem, to wynik takiej kontroli stanowi podstawę rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.

Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego przez pracownika polega między innymi na:

 • nieprzestrzeganiu zaleceń lekarskich – np. pracownik przebywa poza domem, podczas gdy zgodnie z zaleceniami lekarskimi powinien leżeć w łóżku,
 • nieprzebywaniu w określonym przez siebie miejscu pobytu,
 • wykonywaniu pracy na rzecz innego pracodawcy podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Konsekwencją wykrycia takiego postępowania jest przede wszystkim odebranie pracownikowi prawa do zasiłku lekarskiego, jednak często znacznie boleśniejszą karą bywa rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, o czym mówi Kodeks pracy art. 52.

Przed ukaraniem pracownika, przełożony powinien pozwolić mu złożyć wyjaśnienia. W niektórych przypadkach nieobecność pracownika podczas kontroli jest uzasadniona. Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim może udać się między innymi na wizytę lekarską, do apteki, a także do sklepu spożywczego, jeśli nie mieszka z nią żadna inna osoba, która mogłaby wyręczyć ją w zakupach.

Poza tym, nie wszystkie zwolnienia lekarskie wiążą się dla pracownika z koniecznością przebywania w domu. W przypadku niektórych problemów zdrowotnych wręcz wskazane jest przebywanie na świeżym powietrzu czy korzystanie z różnego typu rozrywek, ale zalecenia te określa zawsze lekarz wystawiający zwolnienie.

Anonimowe zgłoszenie pracownika do ZUS

Wiele osób zastanawia się, jak zgłosić do ZUS kontrolę zwolnienia lekarskiego anonimowo. Pracodawcy z reguły nie decydują się na anonimowe donosy, jednak podejrzenie niewłaściwego wykorzystywania przez pracownika zwolnień lekarskich może zgłosić do ZUS każda osoba, np. współpracownik czy sąsiad.

W takim wypadku zakład ubezpieczeń zaleca wybór jednej z bardziej anonimowych form zgłoszenia:

 • przesłanie formularza online,
 • telefon na infolinię,
 • wysłanie wiadomości e-mail.

Warto pamiętać jednak, że urzędy i instytucje mają prawo pozostawić anonimowe zgłoszenie bez rozpatrzenia. Natomiast donos, który zawiera dane osobowe zgłaszającego, powinien zostać rozpatrzony. Co więcej, jeśli autor pisma zamieści w nim swoje dane kontaktowe, może spodziewać się pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie.

Kilka słów na koniec

Pracodawca oraz ZUS mogą kontrolować pracowników, kontroli podlega nie tylko pracownik będący na zwolnieniu lekarskim, ale też sama prawidłowość wystawiania zaświadczenia lekarskiego.

Wniosek do ZUS o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego zachodzi w szczególności, gdy:

 • pracownik występuje o wiele krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy,
 • pracownik bardzo często pozyskuje zwolnienie lekarskie od różnych lekarzy,
 • lub gdy pracownik został już w przeszłości pozbawiony prawa do wynagrodzenia w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich od pracy.
Art. 68. – Kontrola ubezpieczonych – Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

2.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Warto dodać, że kontroler z każdej przeprowadzanej kontroli zwolnienia lekarskiego sporządza protokół, który zawiera ważne i istotne fakty z przeprowadzonej wizyty:

 • data przeprowadzonej kontroli,
 • miejsce w jakim kontrola została przeprowadzona,
 • naruszenie obowiązków pracowniczych,
 • itd.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o kontrolę zwolnienia lekarskiego pracownika – wzór