Wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Wniosek o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego składa dłużnik, który nie płacił alimentów, przez co były one wypłacane osobie upoważnionej ze specjalnego funduszu alimentacyjnego.

Umorzenie takiego długu możliwe jest zarówno w całości, jak i proporcjonalnie do wysokości spełnionego już świadczenia. Jakie warunki należy spełnić i jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Zwolnienie z długu alimentacyjnego w przepisach

Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego dłużnik składa na podstawie art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego:

Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przytoczony artykuł wskazuje dwa sposoby na zwolnienie dłużnika z długu, który narósł w związku z uchylaniem się od obowiązku uiszczania świadczenia alimentacyjnego.

 1. Dłużnik może przez odpowiedni okres czasu na bieżąco uiszczać świadczenie, a przekazywane kwoty będą kierowany na poczet zadłużenia alimentacyjnego. W tym czasie osoba uprawniona nadal będzie pobierała należne jej świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
 2. Dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległych alimentów w całości, łącznie z odsetkami. Ma też prawo poprosić o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie płatności na raty. Wniosek ten składa się do organu właściwego wierzyciela (z którego pobiera świadczenie). Ten rozpatruje pismo w oparciu o szczegółową analizę sytuacji wnioskodawcy, czyli w oparciu o jego sytuację rodzinną i dochodową.

Kto może liczyć na umorzenie długu alimentacyjnego?

Wniosek o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego czy też wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego może złożyć dłużnik w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, uzasadnieniem dla takiego wniosku będzie tylko sytuacja, która nie pozwala dłużnikowi wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego. Co więcej, musi być ona efektem czynników obiektywnych, takich, na które dłużnik nie ma wpływu.

W praktyce wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego można uzasadnić zatem:

 • niepełnosprawnością dłużnika, skutkująca ograniczeniem lub całkowitą niemożnością pracy zarobkowej,
 • złym stanem zdrowia dłużnika, który uniemożliwia mu podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej i ogranicza dochody, między innymi obciążone wydatkami na leczenie.

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego?

Wypełniony wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego dłużnik powinien złożyć do urzędu, który wypłaca świadczenie uprawnionemu. Takim organem jest obecnie urząd gminy lub miasta, w okręgu którego miejsce zamieszkania ma osoba uprawniona do alimentów.

Dłużnik, który chce doprowadzić do umorzenia długu alimentacyjnego – również starych długów alimentacyjnych, czyli świadczeń dawniej wypłacanych przez ZUS – powinien skontaktować się w tej sprawie z organem właściwym, ze względu na własne miejsce zamieszkania, czyli z lokalnym urzędem miasta lub gminy.

Jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego?

Pismo w sprawie umorzenia długu alimentacyjnego dłużnik może przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o umorzenie długu alimentacyjnego. Druk pomaga ująć we wniosku wszystkie wymagane dane formalne, takie jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane stron,
 • oznaczenie sygnatury akt,
 • określenie kwoty zadłużenia.

Najważniejszym elementem wniosku jest jednak jego uzasadnienie, czyli powołanie się na trudności materialno-bytowe. Oczywiście, użyte w tym przypadku argumenty powinny zostać odpowiednio udokumentowane.

Na potwierdzenie niekorzystnej sytuacji dochodowej i rodzinnej dłużnik musi zgromadzić właściwe zaświadczenia. Organ rozpatrujący wniosek ma bowiem prawo zażądać ich okazania.

Jakie załączniki powinny znaleźć się przy takim piśmie? W zależności od okoliczności danej sytuacji może to być:

 • zaświadczenie potwierdzające niezdolność do pracy,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Dłużnik ma również prawo wykazać, że ze względu na stan zdrowia, wiek czy inne przyczyny nie może uzyskać większego dochodu, zatem nie jest w stanie spłacić długu alimentacyjnego. Nie bez znaczenia będzie także fakt braku majątku, z którego komornik mógłby ściągnąć dług.

Warto pamiętać, aby w takim wniosku nie umieszczać żadnych fałszywych stwierdzeń, ponieważ zostaną one zweryfikowane. Urząd ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania dłużnika, dlatego z pewnością uda mu się potwierdzić lub zaprzeczyć prawdziwości uzasadnienia wniosku.

Warto wspomnieć także, że decyzja o umorzeniu należności z funduszu alimentacyjnego jest decyzją administracyjną, a to znaczy, że  podlega zaskarżeniu.

Jeśli dłużnikowi nie uda się doprowadzić do umorzenia długu, może spróbować jeszcze złożyć wniosek o umorzenie odsetek, odroczenie terminu płatności lub przynajmniej rozłożenie długu na raty. Należy pamiętać, że należności z funduszu alimentacyjnego nie podlegają przedawnieniu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego
 1. Czy odsetki mogą być pobrane po spłaceniu całej kwoty zadłużenia alimentacyjnego do funduszu? Czy to jest zgodne z prawem, czy fundusz alimentacyjny może umorzyć spłatę odsetek?