Wniosek o urlopowanie dziecka z Ośrodka Wychowawczego wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego? Podczas pobytu w ośrodku wychowawczym dziecko nadal może spotykać się z członkami swojej rodziny. Ma prawo zarówno do spotkań na miejscu, w ośrodku wychowawczym, jak i poza nim. Aby dziecko przebywające w ośrodku wychowawczym mogło spędzić z rodziną na przykład święta czy długi weekend, konieczne jest złożenie wniosku o tak zwane urlopowanie.

Jak przygotować takie pismo i do kogo należy je skierować? aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o urlopowanie dziecka, który pobierzesz powyżej.

Czym jest wniosek o urlopowanie i do kogo należy go adresować?

Wniosek o urlopowanie dziecka to pisemna prośba o umożliwienie małoletniemu opuszczenia stałego miejsca pobytu – domu rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, sierocińca czy zakładu poprawczego – i udania się do domu rodzinnego (najczęściej).

Pismo tego typu może dotyczyć urlopowania dziecka w weekendy lub w okresie świątecznym. Zdecydowana większość  wniosków tego typu sporządzana jest właśnie w okresie przedświątecznym.

Wniosek o urlopowanie dziecka z MOW, z sierocińca, z zakładu poprawczego czy z rodziny zastępczej zawsze składa się w to samo miejsce – do sądu rodzinnego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (tego, który ustanowił obecne miejsce zamieszkania osoby małoletniej).

Warto podkreślić zatem, że z uwagi na fakt, iż takie wnioski rozpatruje jeden organ, pismo należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, zwłaszcza przed świętami.

Na czym polega urlopowanie dziecka?

Czego tak właściwie dotyczy wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego? Zasady tak zwanego urlopowania określa z reguły regulamin konkretnej placówki, ale warunki urlopowania zawsze są do siebie podobne i mają na celu przede wszystkim zapewnienie małoletniemu bezpieczeństwa.

Urlopowanie odbywa się w dni wolne od szkoły, czyli w weekendy i święta. Oczywiście, rodzina i małoletni muszą uzyskać uprzednio zgodę sądu, czyli złożyć wniosek o urlopowanie dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Po uzyskaniu pozwolenia sądu i dyrektora ośrodka osoba odbierająca małoletniego z placówki podpisuje oświadczenie, w którym:

 • przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za osobę małoletnią,
 • zobowiązuje się do przestrzegania terminów wyznaczonych przez placówkę, przede wszystkim do terminu przyprowadzenia dziecka z powrotem do ośrodka.

Warto podkreślić, że zasady MOW obowiązują dziecko zarówno w placówce, jak i poza nią. Jeśli więc małoletni złamie regulamin, zgoda na urlopowanie zostanie cofnięta lub zawieszona. Podobny efekt wywoła pojawienie się w placówce opiekuna będącego pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

Członek rodziny odpowiedzialny za opiekę nad urlopowanym dzieckiem ma też obowiązek pozostawać w stałym kontakcie (telefonicznym) z ośrodkiem i przebywać z dzieckiem w wyznaczonym na urlopowanie miejscu. Jest to kontrolowane przez pracowników MOW (opiekunów), którzy mają prawo sprawdzać, w jakich warunkach przebywa urlopowany małoletni.

Opiekun dziecka powinien zgłosić się do placówki wychowawczej, jeśli:

 • dziecko źle się poczuje,
 • dziecko oddali się bez jego zgody i wiedzy.

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka?

Wielu rodziców zastanawia się, jak napisać wniosek do sądu o urlopowanie dziecka. Najłatwiej jest wykorzystać w tym celu gotowy do wypełnienia wzór wniosku do sądu o urlopowanie dziecka. Dokument musi zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskującego: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa z dzieckiem, adres zamieszkania,
 • dane adresata, czyli sądu rejonowego,
 • oznaczenie akt dokumentów, na mocy których dziecko trafiło do danej placówki/rodziny zastępczej.

We wniosku powinny znaleźć się także:

 • uzasadnienie prośby o wydanie zgody na urlopowanie,
 • oświadczenia opiekuna dziecka urlopowanego.

Opiekun w swoim wniosku o urlopowanie musi zobowiązać się do:

 • pokrycia kosztów podróży dziecka,
 • zapewnienia dziecku opieki wychowawczej i materialnej (np. wyżywienia),
 • przejęcia pełnej odpowiedzialności za dziecko,
 • dopilnowania terminowego powrotu dziecka.

Wypełniony wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy lub święta składa się osobiście, lub za pośrednictwem poczty do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Po otrzymaniu takiego wniosku Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich mając na uwadze przede wszystkim dobro małoletniego – rozpatrzy sprawę i wyda orzeczenie.

A jak uzasadnić wniosek o urlopowanie dziecka? Pismo w tej sprawie może złożyć zarówno rodzic, jak i inny członek rodziny dziecka, na przykład dziadkowie czy rodzeństwo. Zgoda sądu zostanie udzielona tym osobom, co do których instytucja nie będzie miała zastrzeżeń w kontekście prawidłowego sprawowania nad małoletnim tymczasowej opieki.

W uzasadnieniu wnioskodawca może powołać się natomiast między innymi na chęć wspólnego spędzania świąt, wspólnego spędzania wolnego czasu, odnawiania więzi rodzinnych czy bliższego poznania się.

Kiedy zgoda na urlopowanie nie jest konieczna?

Placówki MOW nie są zakładami zamkniętymi. Dziecko może opuszczać je i odwiedzać rodzinę na własną rękę pod warunkiem, że:

 • ma ukończone 15 lat,
 • posiada zgodę dyrektora placówki wychowawczej.

Poza tym większość ośrodków wymaga również złożenia specjalnego oświadczenia przez rodziców małoletniego. Oświadczenie to dotyczy wyrażenia zgody na samodzielne opuszczanie placówki przez ich dziecko (w celu udania się do domu rodzinnego). Rodzinę zobowiązuje się także do informowania placówki o każdej wizycie dziecka – telefonicznie.

Warto podkreślić, że decydujące zdanie w temacie urlopowania dziecka ma dyrektor placówki wychowawczej. Może on zarówno samodzielnie wydać zgodę na urlopowanie – w wyjątkowych i nagłych przypadkach – jak i taką zgodę wydaną przez sąd cofnąć lub zawiesić.

To do niego należy podjęcie ostatecznej decyzji, dlatego, jeśli kierujący placówką stwierdzi, że urlopowanie nie jest dobre dla dziecka (np. z uwagi na fakt, że opiekunowie łamią warunki urlopowania) może odmówić udzielenia zgody na urlopowanie.

Co więcej, dyrektor placówki ma też prawo wezwać policję, aby doprowadzić małoletniego z powrotem do ośrodka, jeśli jego opiekunowie nie dotrzymują terminów urlopowania lub w inny sposób złamią jego warunki.

W przypadku wielokrotnego uchylania się od przestrzegania zasad urlopowania dyrektor ma też prawo złożyć do sądu wniosek o całkowite cofnięcie zgody na urlopowanie dziecka.

Zsumowanie informacji

Bez względu na to, czy dziecko przebywa w MOW, czy w rodzinie zastępczej, rodzina dziecka ma prawo ubiegać się o urlopowanie dziecka, czyli zabranie dziecka do swojego prywatnego domu np. w okresie świąt.

Składając takie pismo do placówki wychowawczej (wzór pisma pobierzesz na samej górze), rodzina dziecka musi uzasadnić swój wniosek, oraz pisemnie zobowiązać się do wzięcia całkowitej odpowiedzialności za dziecko, ponadto rodzina, składając taki wniosek, musi zobowiązać się do terminowych powrotów dziecka do ośrodka wychowawczego.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o urlopowanie dziecka z Ośrodka Wychowawczego wzór