Wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej? Dziecko oddane pod opiekę rodziny zastępczej może nadal utrzymywać kontakty ze swoją biologiczną rodziną. Wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej składa się nie do jego zastępczych rodziców, lecz do sądu, który zadecydował o umieszczeniu małoletniego pod pieczą zastępczą.

Urlopowanie dziecka może odbywać się w weekendy i święta. Z możliwości tej mają prawo skorzystać też rodziny małoletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych czy w sierocińcach. Jak przebiega procedura urlopowania dziecka z rodziny zastępczej i jak sporządzić stosowny wniosek?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej↑

Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna

Na początek warto wyjaśnić, czym jest rodzina zastępcza i czym różni się od rodziny adopcyjnej. Obie rodziny wychowują dziecko innych rodziców. Jednak adopcja prawnie łączy rodziców z dzieckiem, dając im takie same prawa i nakładając na nich taką samą odpowiedzialność, jak ma to miejsce w rodzinie biologicznej.

Zmieniony zostaje także akt urodzenia dziecka – w miejsce danych rodziców biologicznych wpisane zostają dane rodziców adopcyjnych. Rodzina adopcyjna nie podlega kontroli żadnych instytucji. Nie otrzymuje także środków finansowych na utrzymanie adoptowanego dziecka.

Rodzina zastępcza stanowi natomiast formę pomocy dla dziecka i jego biologicznej rodziny. Jest opieką tymczasową i otrzymuje środki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Podlega też kontroli różnych instytucji. Rodzice zastępczy powinni umożliwiać dziecku kontakt z rodzicami biologicznymi, zgodnie z wolą sądu. Piecza zastępcza nie rodzi więzi prawnych – dziecko zachowuje swoje nazwisko.

Jeśli władza rodzicielska rodziców biologicznych nie jest im odebrana, ale zawieszona lub ograniczona, to ważne decyzje dotyczące dziecka muszą podejmować rodzice zastępczy w porozumieniu z rodzicami biologicznymi.

Na czym polega urlopowanie dziecka?

Urlopowanie dziecka polega na zezwoleniu małoletniemu na opuszczenie miejsca stałego pobytu, takiego jak:

 • dom rodziny zastępczej,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 • zakład poprawczy.

W trakcie urlopowania dziecko może spędzić czas z rodziną w ustalonym miejscu, najczęściej w domu rodzinnym. Urlopowanie odbywa się w weekendy i święta, czyli w dni wolne od szkoły. Może mieć charakter cykliczny lub jednorazowy.

W trakcie urlopowania zarówno samo dziecko, jak i jego opiekunów obowiązują pewne zasady. Z reguły określa je aktualny opiekun małoletniego – placówka czy rodzina zastępcza. Choć warunki urlopowania mogą być nieco inne w przypadku MOW, zakładu poprawczego czy sierocińca, to zawsze mają na celu przede wszystkim zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa małoletniemu.

Kiedy członek rodziny wnioskujący o urlopowanie dziecka odbiera je z domu rodziny zastępczej lub z placówki, podpisuje szereg oświadczeń, które zobowiązują go do przejęcia pełnej odpowiedzialności za małoletniego. Jeśli opiekun pojawi się po odbiór dziecka w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, zgoda na urlopowanie zostanie cofnięta.

Dziecko i opiekun muszą przestrzegać określonych zasad również w trakcie urlopowania, co jest kontrolowane przez rodziców zastępczych lub pracowników ośrodka. Mają oni prawo złożyć niezapowiedzianą wizytę pod adresem wskazanym we wniosku celem określenia, w jakich warunkach przebywa małoletni. Gdyby okazało się, że są one dla niego szkodliwe, zgoda na urlopowanie może zostać cofnięta lub przynajmniej zawieszona.

Urlopowanie jest określone czasowo i opiekun ma obowiązek doprowadzić dziecko z powrotem do domu rodziny zastępczej lub placówki w wyznaczonym terminie.

Z reguły powinien także utrzymywać stały kontakt z opiekunami zastępczymi, informując ich między innymi o takich sytuacjach, jak pogorszenie stanu zdrowia dziecka czy oddalenie się dziecka bez jego wiedzy i zgody.

Do kogo składa się wniosek o urlopowanie dziecka?

Aby małoletni mógł opuścić miejsce stałego pobytu, niezbędna jest zgoda sądu na urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej. Wniosek w tej sprawie składa się zatem nie do rodziców zastępczych, ale do sądu rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, tego samego, który podjął decyzję o umieszczeniu dziecka pod opieką rodziny zastępczej.

Ta sama zasada dotyczy urlopowania małoletniego z innych placówek – z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, z zakładu poprawczego, z sierocińca. W przypadkach nagłych i wyjątkowych podobny wniosek można złożyć do dyrektora tych placówek, który również jest uprawniony do wydania takiej zgody.

Co więcej, ma on ostateczną decyzję w kwestii tego, czy wnioskodawcy będą mogli skorzystać z sądowej zgody na urlopowanie. Może też zawiesić lub uchylić prawo do urlopowania, jeśli stwierdzi, że zagraża ono dobru małoletniego.

Natomiast gdyby opiekun urlopowanego dziecka nie doprowadził go na czas z powrotem do ośrodka, kierujący placówką może wezwać funkcjonariuszy policji, aby eskortowali małoletniego do miejsca stałego pobytu.

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka?

Nie istnieje żaden narzucony odgórnie wzór wniosku o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej, ale ponieważ pismo to składa się do sądu, dokument powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy formalne, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy: imię, nazwisko i oznaczenie stopnia pokrewieństwa z dzieckiem,
 • oznaczenie adresu zamieszkania, tożsamego z miejscem urlopowania małoletniego,
 • dane adresata, czyli sądu rejonowego,
 • sygnaturę akt dokumentów, na mocy których dziecko trafiło do rodziny zastępczej,
 • treść wniosku,
 • uzasadnienie wniosku,
 • podpis wnioskodawcy.

W piśmie powinno znaleźć się zobowiązanie wnioskodawcy do przejęcia odpowiedzialności za dziecko, a także:

 • do zapewnienia dziecku opieki materialnej i wychowawczej,
 • do dopilnowania terminowych powrotów dziecka,
 • do pokrycia kosztów podróży dziecka.

Uzasadnienie wniosku o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej jest zaś kwestią indywidualną. Rodzina wnioskująca o urlopowanie może powołać się na:

 • chęć spędzania razem czasu,
 • chęć wspólnego celebrowania świąt,
 • chęć lepszego poznania się,
 • chęć wzmacniania, pogłębiania relacji.
Krótko mówiąc, wniosek powinien wskazywać na to, że urlopowanie będzie dla dziecka korzystne.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej – wzór