Wniosek o zamianę Prac Społecznych na Karę Pieniężną – wzór

16.00 

Jak zamienić prace społeczne na grzywnę? To pytanie, które zadaje wielu skazanych karą ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Należy wiedzieć więc, że nie da się zamienić takiej formy odbywania orzeczonej kary ograniczenia wolności na jednorazową karę pieniężną, czyli grzywnę. Można natomiast wnioskować o zmianę prac społecznych na potrącenia z wynagrodzenia. Jak przygotować wniosek w takiej sprawie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej.

Kodeks karny a przewidywane formy kary dla skazanych

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, istnieje kilka rodzajów kar, które można wymienić w hierarchii od najłagodniejszej do najsurowszej. Są to następujące sankcje:

 • grzywna,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności,
 • kara 25 lat pozbawienia wolności,
 • kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Jeśli chodzi o karę ograniczenia wolności, sąd może wymierzyć ją skazanemu w jednej z dwóch form. Opisuje je treść. art. 34 KK, w brzmieniu:

Art.  34.  [Ograniczenie wolności. Granice kary. Obowiązki skazanego]

§  1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach.

§  1a. Kara ograniczenia wolności polega na:

1)obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

4)potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

§  1b. Obowiązki i potrącenie, o których mowa w § 1a, orzeka się łącznie lub osobno.

Przepisy te mówią również o tym, jak przebiega kara ograniczenia wolności. Odbywając taką karę, skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu i ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Sąd może nałożyć na niego również inne obowiązki, jak na przykład:

 • obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego,
 • obowiązek wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • obowiązek wykonywania pracy zarobkowej,
 • obowiązek nauki lub przygotowania się do zawodu,
 • nakaz powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • obowiązek poddania się terapii uzależnień,
 • obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • nakaz powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • nakaz powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym,
 • nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Zamiana kary prac społecznych na potrącenia z wynagrodzenia

Jak zostało wspomniane, na skazanego może zostać nałożona kara ograniczenia wolności w jednej z dwóch form:

 • obowiązku wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne,
 • potrąceniach od 10% do 25% z wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
Możliwa jest także zamiana prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia, o czym mówi art. 63 Kodeksu karnego wykonawczego.

Zgodnie z jego treścią, sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania prac społecznych na potrącenia z wynagrodzenia, przyjmując przy tym, że 20 godzin prac społecznych to 10% wynagrodzenia za pracę. Zamiany można dokonać tylko wtedy, kiedy orzeczona kara prac społecznych nie przekracza 40 godzin miesięcznie.

Warto podkreślić również, że sąd nie orzeka zamiany prac społecznych na potrącenia z wynagrodzenia z urzędu. Skazany, który uzna, że takie rozwiązanie będzie dla niego korzystniejsze – na przykład dlatego, że zwiększy jego możliwość zarobkowania – może wnieść do sądu wniosek o zamianę prac społecznych na karę pieniężną, czyli potrącenia, o ile:

 • spełnia warunki określone w przepisach,
 • może uzasadnić taką zmianę ważnymi przyczynami.

Kiedy możliwa jest zamiana prac społecznych na potrącenia?

Wniosek o zamianę prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia może złożyć do sądu rejonowego (w którego okręgu kara ograniczenia wolności jest lub ma być wykonywana):

 • skazany,
 • obrońca,
 • prokurator,
 • sądowy kurator zawodowy.

Wniosek o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności jest bezpłatny. Sąd rozpoznaje go natomiast na posiedzeniu, nie na rozprawie, czyli bez udziału stron.

Aby wniosek o zamianę kary pozbawienia wolności na grzywnę (potrącenia) mógł zostać rozpatrzony, skazany musi spełnić kilka warunków określonych w przepisach.

Po pierwsze, skazany powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Sąd nie uwzględni wniosku, jeśli skazany będzie zatrudniony bez umowy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, na przykład umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

Po drugie, skazany musi dobrze uzasadnić swój wniosek, ponieważ zmiana formy odbywania kary ograniczenia wolności jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Będą to sytuacje, które sprawiają, że wykonywanie kary ograniczenia w postaci, jaka została pierwotnie wymierzona jest niemożliwie lub znacznie utrudnione – i nie mogą to być okoliczności przez skazanego zawinione.

Przykładowo, wniosek o zamianę prac społecznych na karę grzywny (potrąceń) skazany może uzasadnić:

 • swoją trudną sytuacją materialną,
 • koniecznością utrzymywania żony, dzieci,
 • chęcią uregulowania swoich zobowiązań finansowych,
 • trudnościami z pozyskaniem stałej pracy podczas wykonywania kary prac społecznych.

Warto pamiętać, że od negatywnej decyzji sądu w sprawie zamiany kary prac społecznych na potrącenia wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

Jak wygląda kara potrąceń z wynagrodzenia?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone wobec osoby zatrudnionej na konkretny okres, w trakcie którego skazany nie może bez zgody sądu rozwiązać stosunku pracy.

Tryb postępowania w przypadku orzeczenia takiej formy kary ograniczenia wolności reguluje art. 59 Kodeksu karnego wykonawczego. Jego najważniejsze zapisy mówią o tym, że jeżeli w stosunku do skazanego orzeczono potrącenia określonej części wynagrodzenia za pracę, to sąd przesyła odpis swojego orzeczenia zakładowi pracy skazanego i podaje w nim:

 • na czyją rzecz mają być dokonywane potrącenia,
 • dokąd powinny być wpłacane potrącenia,
 • z jakich składników wynagrodzenia za pracę i w jaki sposób należy dokonywać potrąceń.

Pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie skazanemu, potrąca określoną w orzeczeniu sądowym część wynagrodzenia i bezzwłocznie przekazuje potrąconą kwotę na cel wskazany przez sąd.

Skazany objęty taką karą nie jest chroniony przez przepisy Kodeksu pracy, dotyczące limitów dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Kilka słów podsumowujących

Czym jest kara ograniczenia wolności? kara ograniczenia wolności polega na tym, że skazany może odbywać ją na dwa sposoby:

 • wykonywanie nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne, tzw. odróbka,
 • bądź jako comiesięczne potrącenia z pensji w wysokości od 10 do 25% otrzymywanego wynagrodzenia.

*tutaj liczy się decyzja sądu.

Co ważne: ustawodawca dał możliwość, aby sąd na wniosek skazanego mógł zmienić obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na potrącenie z pensji, lub na odwrót.

Zatem skazany na zastępczą karę pozbawienia wolności w postaci grzywny może wnioskować z powrotem o przywrócenie prac społecznych, jeśli zmieniła się jego sytuacja rodzinna/finansowa/życiowa.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.