Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

(2 opinie klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o umorzenie prac społecznych? Obowiązek wykonywania prac społecznych to nic innego jak kara ograniczenia wolności. Zgodnie z przepisami, skazany na karę ograniczenia wolności może wnioskować o jej umorzenie, jeśli spełnia warunki określone w ustawie Kodeks karny. Kto i w jakich okolicznościach ma prawo złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych i jak taki wniosek sporządzić, aby spełniał wszystkie formalne wymagania?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej↑

Na czym polega kara wykonywania prac społecznych?

Kara ograniczenia wolności – kara wykonywania prac społecznie użytecznych – może przyjmować dwie formy:

 • obowiązek wykonywania nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne, na przykład pracy w schronisku dla zwierząt,
 • potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości od 10 do 25% na cel społeczny, wskazany przez sąd.

Kara wykonywania prac społecznych może zostać orzeczona na okres od jednego miesiąca do dwóch lat.

Możliwość umorzenia prac społecznych

O możliwości umorzenia prac społecznych w przypadku osób skazanych na karę ograniczenia wolności informuje Kodeks karny. Zgodnie z treścią art. 83:

“Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.”

Umorzenie kary jest możliwe, jeśli skazany:

 • odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary,
 • wykonywał nałożone na niego obowiązki,
 • przestrzegał porządku prawnego.
Krótko mówiąc, na zwolnienie z obowiązku wykonywania prac społecznych może liczyć skazany, który zresocjalizował się i odbył co najmniej połowę nałożonej na niego kary.

Poza tym nie bez znaczenia jest to, w jaki sposób skazany wykonywał do tej pory prace społeczne. Jeśli przestrzegał dyscypliny, wykazywał się starannością i sumiennością, był punktualny, może liczyć na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku.

Jak umorzyć prace społeczne?

Wiele osób zastanawia się, jak umorzyć prace społeczne. Jeśli skazany na karę ograniczenia wolności spełnia wymienione wyżej warunki, może złożyć wniosek o skrócenie prac społecznych. Taki wniosek podlega stałej opłacie w wysokości 45 zł. Składa się go w biurze podawczym sądu.

Wniosek o zwolnienie z prac społecznych powinien zostać zaadresowany do Sekcji Wykonywania Orzeczeń. Dokument musi wskazywać również na odpowiednią sygnaturę akt sprawy skazanego. Niezbędne elementy takiego pisma to:

 • wykazanie, że skazany odbył co najmniej połowę kary,
 • wykazanie, że skazany przestrzegał porządku prawnego,
 • wykazanie, że skazany wyraża skruchę i nie zamierza popełnić czynu zabronionego.

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku o umorzenie prac społecznych można wzbogacić także o dodatkowe argumenty, w tym między innymi wskazanie, że prace społeczne kolidują z innymi ważnymi obowiązkami:

 • zawodowymi,
 • rodzinnymi,
 • związanymi z edukacją.
Skazany w swoim wniosku może powołać się także na swoje plany. Zasadnym argumentem będzie na przykład chęć wyjechania za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej.

Każde uzasadnienie skazanego na prace społeczne powinno zostać poparte dowodami. W zależności od użytych argumentów dowód może stanowić:

 • kopia umowy o pracę,
 • zaświadczenie o podjęciu nauki,
 • zaświadczenie lekarskie o chorobie,
 • promesa zatrudnienia,
 • zaświadczenie o wolontariacie itd.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych?

Wniosek o umorzenie prac społecznych, czyli właściwie wniosek o umorzenie kary ograniczenia wolności, ma prawo złożyć:

 • kurator zawodowy,
 • prokurator,
 • obrońca skazanego.

Zdarza się również, że sąd podejmuje decyzję o umorzeniu prac społecznych z urzędu.

Odroczenie prac społecznych

Obowiązek wykonywania prac społecznych można nie tylko umorzyć, ale też odroczyć. Wniosek o odroczenie kary ograniczenia wolności w formie prac społecznych składa się przed rozpoczęciem ich wykonywania.

Taka możliwość wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którymi sąd może odroczyć wykonywanie kary ograniczenia wolności o maksymalnie 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary wiąże się ze „zbyt ciężkimi skutkami” dla skazanego lub jego rodziny.

Co to oznacza w praktyce? Ponieważ prace społeczne mogą polegać zarówno na potrąceniach z wynagrodzenia, jak i na fizycznym wykonywaniu pracy, wniosek o ich odroczenie ma prawo złożyć skazany:

 • pozostający w trudnej sytuacji materialnej,
 • mierzący się z problemem bezrobocia w rodzinie,
 • zobowiązany do sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym/niepełnosprawnym/starszym członkiem rodziny,
 • zobowiązany do pokrywania kosztów leczenia chorego członka rodziny.
Warto pamiętać, że choć odroczenie wykonywania prac społecznych jest możliwe, to nie jest to rozwiązanie równoznaczne z ich umorzeniem. Wykonywanie kary można odroczyć o okres maksymalnie pół roku. Później skazany musi odbyć nałożoną na niego karę.

Jedynym dostępnym rozwiązaniem będzie dla niego:

 • wykonanie połowy kary i złożenie wniosku o jej skrócenie,
 • złożenie wniosku o zamianę kary na inną,
 • wykonanie części kary i złożenie wniosku o przerwę w wykonywaniu kary.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (2)

2 komentarze

Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór
 1. Jestem zadowolony z pobranego pisma, dokument zawiera sporo informacji, pozdrawiam

 2. polecam pismo