Wniosek o cofnięcie pozwu – wzór wraz z omówieniem

(1 opinia klienta)

16.00 

Cofnięcie pozwu może zostać dokonane przez powoda na każdym etapie postępowania, może to być np. cofnięcie pozwu przed rozprawą, cofnięcie pozwu o rozwód, wycofanie wniosku z sądu rodzinnego, wycofanie wniosku z sądu cywilnego itd.

Cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa; tym samym pozew ten nie przerywa terminu przedawnienia roszczenia.

W przypadku gdy powód cofa pozew jedynie w części, wtedy powództwo zostaje ograniczone jedynie w zakresie żądania objętego cofnięciem. Sąd umarza wtedy jedynie część postępowania, natomiast w pozostałej części roszczenie będzie rozpoznawał normalnie.

W sprawach, w których powód nie zrzeka się roszczenia, cofnięcie pozwu jest możliwe jedynie za zgodą pozwanego.

Jeżeli powód zamierza cofnąć pozew poza rozprawą, musi tego dokonać w formie pisma procesowego.

W sytuacji cofnięcia pozwu przez powoda sąd obciąża go kosztami postępowania w całości.

Elementy pisma 

Określenie sądu oraz wskazanie wydziału

Oświadczenie kierujemy do sądu oraz wydziału, do którego wnieśliśmy pozew.

Określenie stron

Nie ma potrzeby podawania szczegółowych danych stron, gdyż w przypadku zarejestrowania przez sąd pozwu i nadania sprawie sygnatury dane stron postępowania znajdują się już w aktach sprawy.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

W tym miejscu należy wskazać sygnaturę sprawy, pod jaką został zarejestrowany pierwotny pozew.

Określenie rodzaju pisma

Składając wniosek o wycofanie sprawy w sądzie – w nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego (np. cofnięcie pozwu o rozwód) winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o cofnięcie pozwu – wzór wraz z omówieniem
  1. szybko sprawnie, polecam dokument