Wniosek o cofnięcie pozwu – wzór wraz z omówieniem

Cofnięcie pozwu może zostać dokonane przez powoda na każdym etapie postępowania.

Cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa; tym samym pozew ten nie przerywa terminu przedawnienia roszczenia.

W przypadku gdy powód cofa pozew jedynie w części, wtedy powództwo zostaje ograniczone jedynie w zakresie żądania objętego cofnięciem. Sąd umarza wtedy jedynie część postępowania, natomiast w pozostałej części roszczenie będzie rozpoznawał normalnie.

W sprawach, w których powód nie zrzeka się roszczenia, cofnięcie pozwu jest możliwe jedynie za zgodą pozwanego.

Jeżeli powód zamierza cofnąć pozew poza rozprawą, musi tego dokonać w formie pisma procesowego.

W sytuacji cofnięcia pozwu przez powoda sąd obciąża go kosztami postępowania w całości.

Elementy pisma 

Określenie sądu oraz wskazanie wydziału

Oświadczenie kierujemy do sądu oraz wydziału do którego wnieśliśmy pozew.

Określenie stron

Nie ma potrzeby podawania szczegółowych danych stron, gdyż w przypadku zarejestrowania przez sąd pozwu i nadania sprawie sygnatury dane stron postępowania znajdują się już w aktach sprawy.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

W tym miejscu należy wskazać sygnaturę sprawy pod jaką został zarejestrowany pierwotny pozew.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).

 

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.