Wniosek o zmianę miejsca sanatorium – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o zmianę miejsca sanatorium NFZ? Zmiana miejsca sanatorium może zostać podyktowana różnymi względami. Nie każdy argument ubezpieczonego będzie jednak zasadny dla Funduszu Zdrowia.

Jeśli jednak wyznaczone miejsce kuracji jest znacząco oddalone od stałego miejsca zamieszkania lub gdy nie da się dojechać do niego bez uciążliwych przesiadek, z pewnością warto złożyć wniosek o zmianę miejsca sanatorium. Jak go prawidłowo napisać?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Zmiana miejsca sanatorium w przepisach

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 4/2010/DSM z dnia 15 stycznia 2010 roku, „nie ma możliwości zmiany miejsca leczenia uzdrowiskowego”. W praktyce, pracownicy NFZ mogą przychylić się jednak do dobrze uzasadnionej prośby ubezpieczonego i dość często idą nam na rękę.

Zanim kuracjusz złoży podanie do NFZ o zmianę miejsca pobytu w sanatorium, powinien poznać zasady kierowania osób ubezpieczonych do konkretnych placówek uzdrowiskowych. Oddziały funduszu zdrowia potwierdzają skierowania do sanatorium, biorąc przy tym pod uwagę profil leczenia ubezpieczonego.

W skierowaniu określane są możliwości i potrzeby chorego, dzięki czemu pracownicy funduszu mogą przypisać daną osobę do placówki, która specjalizuje się w leczeniu danych dolegliwości.

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, ale potwierdza je oddział wojewódzki NFZ, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. To z tym oddziałem można negocjować ewentualne zmiany.

Warto pamiętać, że do potwierdzenia oraz do odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie sanatoryjnie nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że nie da się takiej decyzji NFZ zaskarżyć. Nie ma też możliwości wyboru konkretnego uzdrowiska czy nawet terminu wyjazdu.

Poza tym, to świadczeniobiorca ponosi koszty związane z dojazdem do ośrodka lecznictwa. Płaci też częściowo za wyżywienie i zakwaterowanie, ale mimo to nie może narzucić funduszowi swojej woli. W uzasadnionych przypadkach warto podjąć jednak próbę „negocjacji”.

Jak zmienić miejsce sanatorium?

Poszukując w sieci zagadnienia „zmiana miejsca sanatorium ZUS”, kuracjusze znajdują zwykle odpowiedź zaprzeczającą takiej możliwości. W praktyce zmiana miejsca leczenia nie jest całkowicie wykluczona.

Aby postarać się o skierowanie do innej placówki, warto wysłać odpowiednie pismo w tej sprawie do właściwego oddziału NFZ – tego, który skierował ubezpieczonego na leczenie uzdrowiskowe.

Pismo o zmianę miejsca sanatorium musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, dlatego warto przygotować je w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium. Dokument powinien uwzględniać między innymi dane osoby ubezpieczonej, a także stosowne uzasadnienie.

Jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium? Argumenty, które NFZ może uznać za zasadne, powinny być obiektywnie ważne. Oznacza to, że brak sympatii do danego regionu Polski może okazać się nieistotny dla funduszu.

We wniosku warto odnieść się natomiast do:

  • odległości między miejscem zamieszkania a miejscem leczenia,
  • trudności związanych z dojazdem, np. słabym połączeniem komunikacyjnym, koniecznością wielokrotnego przesiadania się do różnych środków transportu,
  • stanu zdrowia, który uniemożliwia samodzielne podróżowanie z bagażami transportem publicznym,
  • wysokimi kosztami dojazdu (ubezpieczony pokrywa je z własnej kieszeni).

NFZ nie ma obowiązku uwzględnienia takiego pisma, dlatego warto pamiętać, że to od treści uzasadnienia zależy, czy fundusz wyda zgodę na zmianę miejsca leczenia uzdrowiskowego. Podobne zasady obowiązują również w przypadku chęci zmiany terminu wyjazdu czy chęci ubiegania się o wspólny wyjazd z osobą bliską.

Jak zmienić termin wyjazdu do sanatorium?

Terminy wyjazdu do sanatorium często są bardzo odległe. Wielu ubezpieczonych czeka na swoją kolej miesiącami, zatem trudno jest zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem tak, aby nic nie stanęło choremu na drodze.

Jeśli z obiektywnie ważnych powodów kuracjusz nie może stawić się w ośrodku leczniczym w wyznaczonym terminie, powinien jak najszybciej skontaktować się z oddziałem NFZ celem wyznaczenia nowego, najbliższego terminu. W przeciwnym razie wróci na koniec kolejki oczekujących.

Prośba o zmianę terminu leczenia sanatoryjnego będzie uzasadniona, jeśli ubezpieczony:

  • nie dostał urlopu od pracodawcy,
  • ciężko zachorował,
  • miał wypadek, był hospitalizowany,
  • musiał wyjechać, na przykład za granicę w celach służbowych.

Bezzasadne będą natomiast próby przełożenia leczenia w związku z wydarzeniami z życia prywatnego, na przykład chęcią wzięcia udziału w przyjęciu weselnym, wtedy przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego może okazać się niemożliwe.

Aby zmienić termin wyjazdu do sanatorium, należy zwrócić do oddziału NFZ potwierdzone skierowanie i dołączyć do niego uzasadnienie zwrotu – pisemną prośbę o zmianę terminu leczenia. Jeśli chory dokona zwrotu bez dołączenia do dokumentu stosownego pisma, będzie to równoważne z nieuzasadnionym zwrotem i możliwość skorzystania z tego skierowania przepadnie.

Jak pojechać do sanatorium z wybraną osobą?

Ubezpieczeni kierowani do sanatorium mają prawo ubiegać się o wspólny wyjazd na leczenie uzdrowiskowe, czyli o wyjazd do tego samego sanatorium w tym samym terminie. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć nie tylko małżonkowie, ale też inne osoby bliskie.

NFZ nie ma obowiązku kierowania par na wspólne leczenie uzdrowiskowe, jednak zazwyczaj stara się tak robić, ponieważ chorym umożliwia to wzajemną opiekę i podział kosztów dojazdu.

Aby ubiegać się o wspólny wyjazd do sanatorium, należy złożyć wymagane dokumenty w jednej kopercie, wraz ze stosownym wnioskiem w tej sprawie. Pisma powinny być wolne od braków czy błędów formalnych, ponieważ w przeciwnym razie ubezpieczony zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a procedura rozpatrywania wniosków będzie wstrzymana.

Warto pamiętać, że NFZ kieruje chorych na leczenie uzdrowiskowe na podstawie profilu leczenia. Jeśli ten jest różny w przypadku osób chcących wspólnie udać się do ośrodka lecznictwa, szanse na pozytywne rozpatrzenie prośby są bardzo małe. Większość placówek sanatoryjnych specjalizuje się bowiem w leczeniu konkretnych dolegliwości.

Zsumowanie informacji

Jeśli kuracjusz skierowany na leczenie uzdrowiskowe ma zastrzeżenia co do miejscowości, do której ma się udać, może złożyć prośbę o zmianę tejże miejscowości i podać własne preferencje, a więc wskazać miejscowość czy rejon Polski gdzie chciałby odbyć leczenie uzdrowiskowe.

Aby dokonać zmiany miejscowości leczenia sanatoryjnego, należy przygotować stosowne pismo w tej sprawie i wysłać je do ZUS-u, który skierował nas na leczenie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz na samej górze. Pismo wystarczy jedynie pobrać i wydrukować, a następnie wypełnić danymi.

Osoba, która otrzymała skierowanie do sanatorium NFZ, może też wnioskować o zmianę terminu wyjazdu do sanatorium, może również złożyć odwołanie od skierowania do sanatorium NFZ, może złożyć wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium i zrezygnować z sanatorium NFZ,

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę miejsca sanatorium – wzór