Wniosek o zwolnienie z ośrodka wychowawczego wzór

16.00 

Z reguły, małoletni kierowany do MOW pozostaje w ośrodku do ukończenia 18. roku życia. Można jednak postarać się o przedterminowe zwolnienie dziecka, składając w tym celu wniosek o zwolnienie z ośrodka wychowawczego.

Z wnioskiem ma prawo wystąpić kierownik placówki do sądu rodzinnego w imieniu rodziców lub opiekunów dziecka.

Aby wniosek o zwolnienie z ośrodka wychowawczego był zasadny, małoletni musi zachowywać się wzorowo. Pismo zostanie zaakceptowane, jeśli dziecko uzyska pozytywną opinię zespołu diagnostyczno-resocjalizacyjnego oraz pozytywną ocenę Rady Pedagogicznej.

Do przygotowania pisma z prośbą o przedterminowe zwolnienie z MOW rodzice mogą wykorzystać wzór wniosku o zwolnienie z ośrodka wychowawczego.

Dokument powinien zostać uzasadniony takimi stwierdzeniami jak zaobserwowanie wyraźnych zmian w zachowaniu dziecka czy efektów stosowanych przez placówkę działań resocjalizacyjnych.

Wniosek zostanie zaaprobowany przez dyrektora placówki, jeśli zaobserwowane u dziecka zmiany potwierdzają, iż nieletni będzie prawidłowo funkcjonował w życiu społecznym.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zwolnienie z ośrodka wychowawczego wzór