Wniosek o zniesienie alimentów wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o zniesienie alimentów? Obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie w momencie, kiedy dziecko osiąga pełnoletniość. Rodzic ma obowiązek łożenia na dziecko, dopóki to nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Wniosek o zniesienie alimentów może złożyć zatem zobowiązany do alimentacji, kiedy jego dorosłe dziecko – lub były małżonek – posiada wystarczające dochody, aby być w stanie utrzymać się bez alimentów.

Jak przygotować stosowne pismo? aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zniesienie alimentów, który pobierzesz powyżej.

Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?

Pozew o zniesienie alimentów, o ich podwyższenie lub obniżenie można złożyć do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w przypadku, kiedy dochodzi do zmiany sytuacji finansowej zobowiązanego do alimentacji lub uprawnionego do otrzymywania świadczenia.

Zgodnie z treścią art. 133 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Pozew o uchylenie alimentów składa się zatem w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości pod warunkiem, że:

 • dalsze łożenie na dziecko wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego,
 • dziecko nie podejmuje pracy, choć ma taką możliwość.

Ogólnie rzecz biorąc, pozew o uchylenie alimentów składa się przy spełnieniu dwóch przesłanek:

 • usamodzielnienia się uprawnionego do otrzymywania alimentów,
 • pogorszenia sytuacji materialno-bytowej zobowiązanego do alimentacji.

W praktyce powodów dla złożenia podobnego wniosku może być o wiele więcej i wszystkie są zgodne z przepisami. Rodzic może wystąpić z prośbą o uchylenie alimentów przez sąd, gdy:

 • straci pracę, poważnie zachoruje – jego możliwości majątkowe i zarobkowe ulegną obniżeniu,
 • jego dorosłe dziecko, choć nadal się uczy, to jednak zaniedbuje obowiązki szkolne,
 • jego dorosłe dziecko niewłaściwie gospodaruje pieniędzmi z alimentów, na przykład wykorzystuje je na zakup alkoholu,
 • jego dorosłe dziecko nie uczy się, ale też nie podejmuje pracy zarobkowej,
 • jego dorosłe dziecko zachowuje się w sposób naganny wobec rodzica – nie utrzymuje z nim kontaktów, odmawia udzielenia mu pomocy.
Nieco pozytywniejsza jest natomiast sytuacja, w której dorosłe dziecko podejmuje pracę i czerpie dochody wystarczające, aby się utrzymać – nawet jeśli kontynuuje naukę oraz zwłaszcza wtedy, kiedy zarabia więcej niż rodzic zobowiązany do alimentacji.

Również wtedy można złożyć wniosek o wycofanie alimentów. Pismo składa się do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich, zgodnie z miejscem zamieszkania uprawnionego do alimentacji dziecka.

Jak złożyć wniosek o uchylenie alimentów?

W celu przygotowania pisma w sprawie zniesienia obowiązku alimentacji warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uchylenie alimentów. Taki dokument musi zawierać przede wszystkim:

 • żądanie powoda,
 • określenie wartości sporu.

W przypadku pozwu o uchylenie alimentów żądaniem powoda będzie zniesienie obowiązku alimentacji. Co ważne, możliwe jest żądanie uchylenia obowiązku alimentacyjnego od daty wcześniejszej, przykładowo od dnia, w którym dziecko ukończyło naukę i podjęło pracę.

Z kolei wartością przedmiotu sporu będzie suma świadczeń alimentacyjnych za okres jednego roku. Warto pamiętać, że to od wartości sporu wylicza się opłatę sądową od pozwu – wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu.

Wniosek o uchylenie obowiązku alimentacji powinien zawierać również określone elementy formalne, tj.:

 • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew,
 • dane osobowe stron postępowania (imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL),
 • informacja, na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty,
 • wysokość płaconego obowiązku alimentacyjnego,
 • sygnaturę akt i organ wydający orzeczenie,
 • określenie wartości przedmiotu sporu (łączna kwota określająca sumę świadczeń alimentacyjnych należnych za jeden rok),
 • odpowiedni tytuł: pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • wniosek główny, czyli wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z podaniem daty, od której alimenty powinny zostać uchylone,
 • inne wnioski, na przykład o przesłuchanie świadków, przeprowadzenie dowodu z dokumentów,
 • uzasadnienie wniosku, czyli przedstawienie stanu faktycznego z podaniem podstawy (powodu) uchylenia obowiązku alimentacyjnego,
 • podpis.

Jakie dowody może załączyć rodzic składający pozew o uchylenie obowiązku alimentacji? Dowodem na poparcie zgłoszonego żądania może być zeznanie świadków, którzy znają sytuację materialno-bytową pozwanego i powoda, a także dokumenty, takie jak:

 • umowa o pracę pozwanego,
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • PIT za ubiegły rok,
 • zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
Podobne dokumenty powinien przedstawić zobowiązany do alimentacji, jeśli powodem złożenia pozwu jest pogorszenie jego sytuacji materialnej. Może to być zatem wypowiedzenie umowy o pracę, zaświadczenie o wysokości zarobków, dokumentacja choroby czy decyzja ZUS o przyznaniu renty.

Uchylenie alimentów na małżonka

Alimenty mogą dotyczyć nie tylko dzieci, ale też byłych małżonków. Zgodnie z treścią art. 60 § 2 KRO, jeśli wyrok rozwodowy uznaje za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jednego z małżonków oraz gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, na żądanie małżonka niewinnego sąd może orzec o obowiązku alimentacyjnym w odpowiednim zakresie do zaspokojenia potrzeb małżonka niewinnego. Również taki obowiązek alimentacyjny można zmienić lub uchylić.

W myśl art. 138 KRO strony – w razie zmiany stosunków – mogą żądać zmiany orzeczenia obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się natomiast:

 • istotne zwiększenie, zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, lub:
 • istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Na tej samej podstawie można wnioskować również o uchylenie alimentów na męża lub żonę. Co do zasady, obowiązek alimentacyjny wygasa automatycznie z upływem 5 lat od momentu ogłoszenia prawomocnego orzeczenia rozwodu, chyba że termin ten zostanie przedłużony przez sąd.

Można jednak wnioskować o wcześniejsze uchylenie obowiązku alimentacyjnego, jeśli dojdzie do zmiany stosunków i sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego pogorszy się lub gdy sytuacja materialno-bytowa uprawnionego ulegnie istotnej poprawie.

Gdy poziom życia obojga rozwiedzionych małżonków jest zbliżony, obowiązek alimentacyjny powinien zostać zniesiony.

Zsumowanie informacji

Jeśli wystąpiły przesłanki umożliwiające zniesienie alimentów, warto jak najszybciej złożyć pozew o ich uchylenie, najczęstsze przyczyny składania takich pozwów są:

 • osiągnięcie pełnoletności przez dziecko,
 • znalezienie przez dziecko pracy (dziecko uzyskuje własne środki utrzymania i jest w stanie utrzymać się samodzielnie),
 • pogorszenie się sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów (zmieniły się jej możliwości zarobkowe np. poprzez utratę pracy, chorobę).

Zainicjowanie sprawy wymaga złożenia pozwu (wzór pobierzesz u góry), natomiast sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Kończąc już pragnę zwrócić jeszcze raz uwagę na WPS – czyli wartość przedmiotu sporu, w pozwie zawsze wpisujemy kwotę pieniężną stanowiącą sumę rocznych świadczeń alimentacyjnych, które są wypłacane!

Podobne wzory pism:

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zniesienie alimentów wzór