Wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich

16.00 

Jak napisać odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich? Odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich to sposób na podjęcie walki o zachowanie władzy rodzicielskiej. Warto przygotować takie pismo, ponieważ późniejsze odzyskanie odebranych praw rodzicielskich może okazać się znacznie trudniejsze.

Co zawrzeć w takiej odpowiedzi na pozew? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi – który pobierzesz powyżej↑

Kto składa pozew o pozbawienie praw rodzicielskich?

Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich może dotyczyć zarówno obojga, jak i jednego z rodziców. Większość takich spraw wszczyna się z urzędu, kiedy sąd zostaje powiadomiony o problemach w rodzinie przez takie organy jak szkoła, ośrodek pomocy społecznej czy policja.

Niekiedy pozew o pozbawienie praw rodzicielskich składają jednak osoby fizyczne, najczęściej inni członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi. Zdarza się, że jeden rodzic składa taki wniosek wobec drugiego rodzica.

Podstawą wystąpienia o pozbawienie, zawieszenie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej może być zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka, stosowanie przemocy, brak zainteresowania dzieckiem czy nadużywanie alkoholu.

Kiedy sąd decyduje o odebraniu władzy rodzicielskiej?

Najkorzystniejsze dla dziecka jest wychowywanie się we własnej biologicznej rodzinie. Kiedy jednak rodzice nie opiekują się osobą małoletnią, tak jak powinni, sąd może odebrać im prawa rodzicielskie, mając na celu dobro dziecka.

Podstawą orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej bywa:

 • przekraczanie granic w ramach karcenia dziecka,
 • rozpijanie dziecka,
 • seksualne wykorzystywanie dziecka,
 • zmuszanie dziecka do pracy nadmiernej lub nieodpowiedniej,
 • porzucenie dziecka,
 • nakłanianie dziecka do zachowań niemoralnych, np. do kradzieży,
 • wychowywanie dziecka w nienawiści do drugiego rodzica.

Co ważne, prawa rodzicielskie mogą zostać odebrane również tym opiekunom, którzy niewłaściwie zarządzają majątkiem dziecka. Zgodnie z licznymi orzeczeniami sądowymi, za przyczynę odebrania praw rodzicielskich uznaje się także:

 • pozbawienie dziecka możliwości wychowywania się z rodzeństwem,
 • pozbawienie dziecka naturalnego środowiska rodzinnego (opieki matki),
 • podważanie pochodzenia dziecka kilka lat po jego urodzeniu.

Jak odpowiedzieć na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej warto przygotować w oparciu o wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich, ponieważ pismo to musi zawierać wszystkie niezbędne elementy pisma procesowego.

Gotowy dokument należy złożyć w wyznaczonym przez sąd terminie. Konieczne jest przygotowanie go w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla powoda, chyba że sprawa została wszczęta z urzędu.

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłać listem poleconym na jego adres. Od złożenia pisma nie pobiera się żadnej opłaty.

Jakie informacje zamieścić w odpowiedzi na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej składa się po otrzymaniu odpisu pozwu. Odpowiedź jest natomiast formą ustosunkowania się do zarzutów pozwu. Ten może przedstawiać jako argument przemawiający za odebraniem praw rodzicielskich jeden lub więcej z wymienionych wyżej powodów. Rodzic ma więc za zadanie podważyć ich prawdziwość.

W odpowiedzi na pozew należy powołać się na odpowiednie dowody – nie wystarczy tu jedynie oświadczenie rodzica. Duże znaczenie ma przede wszystkim przesłuchanie świadków, którzy wiedzą, w jaki sposób dana osoba wykonuje władzę rodzicielską.

Świadkiem może być sąsiad, członek rodziny, a nawet nauczyciel. W zależności od okoliczności sprawy do odpowiedzi na pozew można dołączyć między innymi zaświadczenia lekarskie czy zaświadczenia ze szkoły dziecka.

Bardzo istotne w sprawie o pozbawienie praw rodzicielskich okazują się też opinie biegłych Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-konsultacyjnego. W piśmie można złożyć więc wniosek o przeprowadzenie opinii przez RODK.

Ważne dla postępowania w sprawie rodzinnej jest też przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który polega na zweryfikowaniu sytuacji rodzinnej dziecka przez kuratora. W ramach postępowania można przesłuchać również samo dziecko, które często dostarcza sądowi największej ilości informacji na temat sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez opiekunów.

Zdarza się bowiem, że ani sąsiedzi, ani najbliższa rodzina nie wiedzą, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Bywa również, że jest odwrotnie – osoby trzecie stają się świadkami nagannego zachowania rodzica, które okazuje się jedynie epizodem, gdyż opiekun na co dzień bardzo troskliwie zajmuje się dzieckiem. Z tego względu w odpowiedzi na pozew rodzic może sam wnioskować o przesłuchanie małoletniego.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozew przeciwko rodzicom może dotyczyć nie tylko odebrania praw rodzicielskich, ale także ich ograniczenia, czemu również warto przeciwdziałać za pomocą odpowiedzi na pozew. Decyzję o ograniczeniu władzy rodzicielskiej sąd podejmuje w celu:

 • zapewnienia dziecku ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • udzielenia pomocy rodzicom, którzy nie radzą sobie z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • uniknięcia stanu zagrożenia dobra dziecka,
 • przeciwdziałania negatywnym skutkom niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Sąd ogranicza władzę rodzicielską, kiedy w domu pojawia się przemoc. Nie musi to być jednak przemoc skierowana przeciwko dziecku, ale również wobec jego matki czy rodzeństwa. Uzasadnione jest także postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu opiekunowi w przypadku rozwodu. Kiedy rodzice dziecka żyją osobno, staje się to po prostu praktyczniejsze.

Ograniczenie praw rodzicielskich przyjmuje różne formy. Może polegać na skierowaniu dziecka do specjalnej placówki lub na skierowaniu rodziny na terapię. Czasami sąd przydziela takiej rodzinie specjalną pomoc – asystenta – a innym razem określa, jakie czynności rodzice mogą wykonywać sami, a na jakie potrzebują sądowego zezwolenia.

Popularnym rozwiązaniem jest też nadzór kuratora. Ostatecznie, ograniczenie władzy rodzicielskiej może sprowadzać się nawet do przekazania dziecka pod pieczę zastępczą.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich