Wzór pisma do dyrektora Zakładu Karnego o przeniesienie

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać pismo do dyrektora zakładu karnego o przeniesienie do innego zakładu karnego? Przepisy prawa mówią wyraźnie, że skazany odbywa orzeczoną karę w zakładzie karnym właściwym ze względu na typ, rodzaj, system wykonywania kary lub zabezpieczenie.

Natomiast w okresie ostatnich 6 miesięcy przed wykonaniem kary lub przed przewidywanym zwolnieniem warunkowym, osadzony powinien odbywać karę w tym zakładzie karnym, który jest położony najbliżej jego przyszłego, stałego miejsca pobytu. Te same przepisy przewidują też możliwość przeniesienia skazanego na jego własny wniosek. Jak taki wniosek przygotować?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Kiedy skazany może zostać przeniesiony do innego zakładu karnego?

Jeśli chodzi o możliwe powody – przeniesienie do innego zakładu karnego przewidują przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Mowa tu o następujących przypadkach:

 • zmiany przeznaczenia zakładu karnego lub w celu zapewnienia warunków, o których mowa w art. 110 § 2 (cele mieszkalne, o czym w dalszej części tekstu),
 • zatrudnienie,
 • nauka,
 • udzielenie świadczenia zdrowotnego,
 • udział w czynności procesowej,
 • skierowanie do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla osób, które stwarzają poważne zagrożenie społeczne, a także zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu lub zakładu karnego,
 • ważne względy rodzinne,
 • względy związane z bezpieczeństwem skazanego,
 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w zakładzie karnym.

Na jeden z tych powodów skazany może powołać się w swoim wniosku o przeniesienie, przy czym najczęściej wykorzystywanym argumentem są „ważne względy rodzinne”.

Do jakiego zakładu karnego może zostać przeniesiony skazany na wniosek?

Pozytywnie rozpatrzony wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego skutkuje przeniesieniem skazanego do właściwego zakładu karnego, czyli do zakładu tożsamego z tym, w którym aktualnie przebywa. 

Jeśli więc wnioskodawca przebywa w zakładzie karnym zamkniętym w systemie terapeutycznym, jego przeniesienie powinno nastąpić do innego właściwego zakładu karnego, ale tego samego typu, czyli do zakładu karnego zamkniętego z systemem terapeutycznym.

Jak umotywować wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego?

Wniosek o przeniesienie skazany powinien skierować do dyrektora zakładu karnego, w którym aktualnie przebywa. Dokument można przygotować w oparciu o wzór pisma do dyrektora zakładu karnego o przeniesienie, odpowiednio go przy tym uzasadniając. Aby uzasadnienie wniosku było ważne, należy powołać się w nim na jeden z powodów wyliczonych w przepisach. 

Najczęściej, skazani przygotowują wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania. Takie pismo argumentują stworzeniem możliwości do odwiedzin dla ich członków rodziny. Jeśli skazany będzie przebywał bliżej miejsca zamieszkania, jego osoby bliskie będą w stanie częściej (lub w ogóle) przyjeżdżać na widzenia.

Uzasadnieniem wniosku w takim przypadku będzie między innymi pozytywny wpływ spotkań z rodziną na proces resocjalizacji, a także ułatwienie skazanemu powrotu do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego.

Innym ważnym argumentem może okazać się stworzenie możliwości do odwiedzin osobom chorym, w podeszłym wieku, którym ze względu na stan zdrowia trudno jest utrzymywać osobisty kontakt ze skazanym.

Po przeniesieniu zostanie to znacząco ułatwione. Stworzone zostaną też warunki do odwiedzin dla tych osób, które do tej pory nie były w stanie dotrzeć do skazanego.

Wniosek o zmianę zakładu karnego ze względu na warunki

Jak zostało wspomniane, wniosek o zmianę zakładu karnego może zostać umotywowany przyczyną “zmiany przeznaczenia zakładu karnego lub w celu zapewnienia warunków, o których mowa w art. 110 § 2”. Art. 110 Kodeksu karnego wykonawczego mówi o warunkach, jakie powinny być zapewnione w celach mieszkalnych. Paragraf 2. tego artykułu brzmi:

Powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadającej na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m2. Celę wyposaża się w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do spania. W celi zapewnia się odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę oraz oświetlenie, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych.

W ściśle określonych przypadkach i na określony czas, dyrektor zakładu karnego może umieścić skazanego w celi, która nie spełnia tych warunków. Zgodnie z przepisami, na okres nie dłuższy niż 90 dni dyrektor może umieścić skazanego w celi mieszkalnej o powierzchni na osobę mniejszej niż 3 m2, ale nie mniejszej niż 2 m2, w przypadku:

 • stanu wojennego,
 • stanu wyjątkowego,
 • klęski żywiołowej,
 • ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego,
 • konieczności zapobieżenia wystąpieniu innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu skazanego, zakładu lub aresztu. 

Zatem w takich okolicznościach przez 90 dni skazany może przebywać w warunkach niespełniających kryteriów określonych w przepisach – wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego prawdopodobnie zostanie więc odrzucony. 

W dalszej części tego aktu prawnego czytamy również, że dyrektor zakładu karnego może umieścić skazanego na czas nie dłuższy niż 14 dni w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na jednego skazanego wynosi poniżej 3 m2, ale nie mniej niż 2 m2, jeżeli zachodzi konieczność natychmiastowego umieszczenia w zakładzie karnym bez wolnych miejsc w celach między innymi skazanego, który:

 • odbywa karę pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata,
 • nie powrócił w wyznaczonym terminie do zakładu, korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie ZK,
 • samowolnie uwolnił się od odbywania kary,
 • został przetransportowany na polecenie sądu lub prokuratora z innego zakładu karnego w celu udziału w rozprawie lub innych czynnościach procesowych. 

Czy dyrektor zakładu karnego musi zaakceptować wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego?

Każdy skazany ma prawo złożyć wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego, ale decyzję w tej sprawie dyrektor podejmuje zgodnie z własną wolą – nie ma obowiązku wyrażenia zgody na prośbę skazanego.

Dyrektor ZK podejmując decyzję, bierze pod uwagę między innymi:

 • ilość wolnych miejsc,
 • obłożenie cel więziennych,
 • warunki panujące w celach danego zakładu karnego.

Podsumowanie tematu

Chcąc przenieść się do innego zakładu karnego, skazany powinien złożyć pisemny wniosek, który spełni wszystkie formalne wymagania, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego prawidłowego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze strony.

Najczęstszym uzasadnieniem takiego wniosku jest powołanie się na argument, że przybywanie skazanego w zakładzie karnym położonym bliżej miejsca zamieszkania, pobytu, domu rodzinnego, czy miejscowości, z której pochodzi, da mu szanse na stałe utrzymanie więzi rodzinnej z rodziną, czyli:

 • rodzicami,
 • żoną,
 • partnerką,
 • dziećmi,
 • itd.

Przepis, który warto znać:

Art. 100. Właściwy zakład karny; przeniesienie skazanego do innego zakładu karnego – Kodeks karny wykonawczy.

§ 1.Skazany odbywa karę we właściwym ze względu na rodzaj, typ, system wykonywania kary lub zabezpieczenie zakładzie karnym. Przeniesienie skazanego do innego właściwego zakładu karnego może nastąpić, szczególnie w przypadku:

1)zmiany przeznaczenia zakładu karnego lub w celu zapewnienia warunków, o których mowa w art. 110 § 2;

2)zatrudnienia lub nauki;

3)udzielenia świadczenia zdrowotnego;

4)skierowania do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla osób stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu śledczego lub zakładu karnego;

5)udziału w czynności procesowej;

6)ważnych względów rodzinnych;

7)względów związanych z bezpieczeństwem skazanego;

8)konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie.

§ 2.Dyrektor Generalny Służby Więziennej ustala miejsce odbywania kary pozbawienia wolności dla skazanego objętego ochroną na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór pisma do dyrektora Zakładu Karnego o przeniesienie
 1. Polecam pismo!