Wzór zawiadomienia do prokuratury o niealimentacji

Kategoria:

16.00 

Jak napisać zawiadomienie do prokuratury o niealimentacji? Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, jednak zobowiązany do płacenia alimentów nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, dopóki prokuratura lub policja nie otrzymają zawiadomienia o popełnieniu takiego przestępstwa.

Jeśli więc alimenty zostały ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą zatwierdzoną przez sąd, a zobowiązany nie płaci ich, należy przygotować zawiadomienie do prokuratury o niealimentacji. Jak je napisać?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, który pobierzesz poniżej:

Czym są alimenty?

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego niepłacenie alimentów jest przestępstwem, warto wyjaśnić dokładnie, czym są alimenty. Alimentami nazywa się pieniądze, które zobowiązany – najczęściej rodzic – musi płaci na rzecz uprawnionego – najcześciej dziecka, ale niekiedy też małżonka. Alimenty mogą przysługiwać między innymi na podstawie wyroku rozwodowego czy ugody sądowej.

Celem płacenia alimentów jest zapewnienie środków na utrzymanie i wychowanie (w przypadku dzieci) uprawnionego. Alimentami nazywa się środki niezbędne do życia, dlatego uchylanie się od ich płacenia naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Z tego powodu niepłacenie alimentów jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa.

Kiedy mówi się o przestępstwie niealimentacji?

Spóźnienie się z zapłatą jednej raty świadczenia alimentacyjnego nie może być traktowane jak przestępstwo. Zawiadomienie o niealimentacji można złożyć dopiero w sytuacji, kiedy spełnione zostały określone prawnie warunki. Aby zobowiązany został skazany za przestępstwo niealimentacji, muszą zaistnieć trzy okoliczności:

 1. Uprawniony i zobowiązany posiadają ugodę alimentacyjną lub umowę alimentacyjną zatwierdzoną przez sąd, lub sąd wydał orzeczenie przyznające alimenty uprawnionemu.
 2. Zobowiązany zalega z płatnością alimentów za trzy (co najmniej) pełne okresy płatności, czyli najczęściej trzy miesiące.
 3. Zostało złożone zawiadomienie na policję lub prokuraturę.

Niealimentacja jest przestępstwem ściganym na wniosek. Jeśli uprawniony nie złoży zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji, policja i prokuratura nie zaczną prowadzić takiej sprawy z urzędu.

Warto przytoczyć tutaj dokładną treść przepisów mówiących o przestępstwie niealimentacji, czyli art. 209 kodeksu karnego:

§  1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Poprzednia wersja tych przepisów mówiła natomiast o uporczywości niepłacenia alimentów, przez co wielu zobowiązanych łatwo uchylało się od kary.

Jak przebiega zgłoszenie przestępstwa niealimentacji?

Aby zobowiązany, który uchyla się od płacenia alimentów, został skazany, konieczne jest pismo do prokuratury o niealimentacji. Uchylanie się od obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie uprawnionego członka rodziny jest bowiem przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego. Jednak zawiadomienie o niealimentacji może zgłosić również:

 • organ pomocy społecznej,
 • organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Jak zostało wspomniane, policja ani prokuratura nie mogą ścigać dłużnika alimentacyjnego, jeśli uprawniony do alimentów nie złoży zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji można złożyć osobiście na komisariacie policji, a wtedy funkcjonariusze odnotują zeznania pokrzywdzonego w protokole. Korzystniej jest jednak przesłać pisemne zawiadomienie do prokuratury, jeśli tylko spełnione zostaną wyżej wymienione przesłanki przestępstwa niealimentacji.

Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji?

Pismo dotyczące przestępstwa musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, dlatego warto przygotować je w oparciu o sprawdzony wzór zawiadomienia do prokuratury o niealimentacji. Zawiadomienie powinno zawierać między innymi:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane zgłaszającego przestępstwo,
 • dane adresata,
 • dane uprawnionego do alimentów oraz dane zobowiązanego do alimentacji.

W piśmie musi pojawić się również dokładny opis sprawy, w którym zgłaszający wykaże, że spełnione zostały warunki skazania za przestępstwo niealimentacji, czyli:

 • że obowiązek alimentacyjny został orzeczony przez sąd wyrokiem lub ustalony w umowie/ugodzie,
 • że zobowiązany do alimentacji nie płaci alimentów od co najmniej 3 miesięcy lub płaci je na tyle rzadko i nieregularnie, że jego zaległości alimentacyjne wynoszą co najmniej równowartość sumy alimentów za okres 3 rat.

Do zawiadomienia o przestępstwie niealimentacji dołącza się obowiązkowo:

 • kopię ugody/umowy alimentacyjnej lub
 • kopię wyroku sądowego (orzeczenia alimentów),
 • inne dokumenty ważne dla sprawy, na przykład od komornika dot. bezskutecznej egzekucji.

Co ważne, wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów oraz dołączone do niego załączniki należy przygotować w dwóch egzemplarzach – jeden dla prokuratury, drugi dla podejrzanego, czyli dla zobowiązanego do płacenia alimentów.

Kary za przestępstwo niealimentacji

Niealimentacja jest przestępstwem, za które zobowiązanemu grozi:

 • kara grzywny,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do jednego roku,
 • kara pozbawienia wolności do dwóch lat, w przypadku, gdy sprawca przestępstwa niealimentacji naraża osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Należy wiedzieć jednak, że zobowiązany do alimentacji może uniknąć ukarania, jeśli spełni określone warunki. Jak stanowią przepisy:

§  4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Jeśli więc zobowiązany w ciągu 30 dni ureguluje dług wobec uprawnionego, powinien uniknąć kary.

Podsumowanie

Jeśli obowiązek płacenia alimentów został orzeczony przez sąd cywilny, a więc został wydany wyrok zasądzający alimenty od osoby zobowiązanej bądź gdy strony zawarły umowę, lub ugodę alimentacyjną, osoba, na rzecz której miały być płacone alimenty – może złożyć wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego.

Aby zgłosić przestępstwo niealimentacji, warto wykorzystać przygotowany przez wzór zawiadomienia, który pobierzesz na samej górze strony. Pismo jest kompletne, zawiera wszystkie niezbędne elementy i wystarczy je jedynie uzupełnić danymi.

Po wniesieniu takiego zawiadomienia do prokuratury dłużnik alimentacyjny napotka szereg nieprzyjemności, które skutkować będą licznymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Warto zaznaczyć, że niealimentacja jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego lub ewentualnie organu pomocy społecznej.