Ugoda alimentacyjna wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać ugodę alimentacyjną? Ugoda alimentacyjna to sposób na polubowne ustalenie wysokości alimentów na dziecko lub dzieci, bez konieczności występowania w tej sprawie na długotrwałą i kosztowną drogę sądową. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że pozwala uniknąć kosztów, stresu i nerwów, ale wymaga również wyrażenia zgody na pewne ustępstwa.

Dobrowolna ugoda alimentacyjna musi zostać sporządzona w taki sposób, aby dobrze chroniła obie strony umowy. Jakie elementy powinna zawierać? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody alimentacyjnej – którą pobierzesz powyżej.

W jakiej formie można zawrzeć ugodę alimentacyjną?

Ugoda w sprawie alimentów może zostać zawarta na różne sposoby, zarówno przez małżonków, jak i przez byłych partnerów mających wspólne dziecko lub dzieci. Umowę ustalającą warunki porozumienia dotyczącego płacenia alimentów matka i ojciec dziecka mają prawo zawrzeć:

 • ustnie,
 • pisemnie – w zwykłej formie pisemnej,
 • przed mediatorem,
 • w formie aktu notarialnego – przed notariuszem,
 • w trakcie postępowania alimentacyjnego – przed sądem,
 • na posiedzeniu sądowym wyznaczonym na wniosek o zawezwanie próby ugodowej.

Oczywiście, bezpieczniej jest zawrzeć ugodę alimentacyjną co najmniej w zwykłej formie pisemnej, a najlepiej przy świadkach, czyli przed mediatorem lub notariuszem, ale to nie jest konieczne i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wystarczy więc zwykła forma pisemna.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Ugoda alimentacyjna bez rozprawy wymaga od byłych małżonków lub partnerów samodzielnego ustalenia wysokości alimentów na dziecko. Należy wiedzieć więc, że kwota ta powinna uwzględniać:

 • możliwości zarobkowe i sytuację materialną rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów,
 • indywidualne potrzeby dziecka uprawnionego do alimentów,
 • a także rodzaj osobistych cech dziecka.

Duże znaczenie ma także to, czy zobowiązany do płacenia alimentów rodzic bierze czynny udział w wychowaniu i utrzymaniu dziecka, czyli:

 • czy zabiera dziecko do swojego domu na weekendy,
 • czy jeździ z dzieckiem na wakacje,
 • czy kupuje dziecku książki, zabawki, ubrania.

Uzasadnione potrzeby dziecka związane są bowiem nie tylko z podstawowym utrzymaniem, czyli opłacaniem mieszkania, kupowaniem jedzenia czy płaceniem czesnego za szkołę.

Na wysokość alimentów składają się także wydatki związane z rozrywką, z kulturą, z rozwojem osobistym. Pod uwagę można brać zatem koszt wyjazdów wakacyjnych, wyjść do kina i teatru, a nawet zakupu prezentów świątecznych czy urodzinowych.

Jak napisać ugodę w sprawie alimentów?

Wielu dobrze dogadujących się z dziećmi rodziców szuka odpowiedzi na pytanie, jak napisać porozumienie w sprawie alimentów i obowiązku alimentacyjnego.

Pismo, które dobrze zabezpiecza interesy obu stron, najlepiej przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór ugody alimentacyjnej, ponieważ zapisy ugody muszą być „zgodne z zasadami współżycia społecznego” oraz majątkowych możliwości zobowiązanego.

Ugoda w sprawie alimentów powinna w szczegółowy sposób:

 • określać strony umowy,
 • określać obowiązki stron,
 • określać konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego,
 • wskazywać ustaloną kwotę alimentów wraz z jej uzasadnieniem, czyli składowymi tej sumy.

Ugoda między rodzicami odnośnie obowiązku alimentacyjnego może dotyczyć jednego dziecka lub wszystkich wspólnych dzieci (łącznie). Jeśli jest to dokument sporządzany w odniesieniu do więcej niż jednego dziecka, musi zawierać kwotę alimentów określoną dla każdego dziecka z osobna, ponieważ jest ona odzwierciedleniem indywidualnych potrzeb każdego małoletniego.

Z reguły im starsze dziecko, tym większe wydatki trzeba ponosić na jego utrzymanie. Korzystne jest zatem ujęcie w ugodzie klauzuli pozwalającej na podwyższenie kwoty alimentów w uzasadnionych okolicznościach.

Ugoda alimentacyjna w zwykłej formie pisemnej czy akt notarialny?

Ugodę alimentacyjną rodzice mogą zawrzeć w zwykłej formie pisemnej lub przed notariuszem, w formie aktu notarialnego. Pierwsze rozwiązanie jest prostsze i właściwie bezpłatne, a przy odpowiednio sformułowanej umowie dobrze zabezpiecza interesy obu stron. Niektórzy uważają jednak, że bezpieczniej jest zawrzeć ugodę alimentacyjną przed notariuszem.

To rozwiązanie wiąże się z kosztami w postaci opłaty notarialnej, która stanowi niemałą kwotę. Z drugiej strony, pozwala też szybko wejść na drogę sądową i zlecić komornikowi ściągnięcie alimentów od rodzica, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków.

Ugoda alimentacyjna w formie aktu notarialnego z pewnością będzie pismem dokładnie przemyślanym i dobrze chroniącym obie strony umowy. Może pojawić się w niej wiele dodatkowych zapisów, a nawet oświadczenie zobowiązanego do alimentacji o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Takie rozwiązanie sprawia, że gdy tylko rodzic przestanie płacić alimenty, akt notarialny będzie można zamienić w tytuł egzekucyjny, stanowiący podstawę wszczęcia egzekucji komorniczej. Wystarczy, że uprawniony do alimentów złoży do sądu wniosek o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności.

Mimo to ugoda w formie aktu notarialnego to nie zawsze najlepsze rozwiązanie. Jeśli bowiem rodzice rzetelnie podchodzą do tematu wychowania wspólnego dziecka i dobrze się dogadują, opłata notarialna może okazać się zbędnym wydatkiem.

Tymczasem nie jest to mała kwota, dlatego warto zastanowić się, czy faktycznie w przypadku ugody alimentacyjnej akt notarialny jest konieczną formą dla takiej ugody.

Ugoda a pozew o alimenty

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy po złożeniu pozwu o alimenty do sądu, rodzice jednak porozumieli się w tej sprawie i chcą zawrzeć polubowną ugodę alimentacyjną? W takim przypadku konieczne będzie wycofanie pozwu w jak najkrótszym terminie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Oznacza to, że powód może wycofać pozew w dowolnym momencie, aby zawrzeć z pozwanym ugodę pozasądową.

Zatwierdzenie ugody przez sąd

Strony zawierające ugodę alimentacyjną mogą przekazać ją do sądu celem zatwierdzenia (jednak nie jest to konieczne). Zatwierdzenie ugody przez sąd polega na sprawdzeniu, czy ugoda jest zgodna z prawem i czy spełnia wszystkie wymogi.

Sąd może też nadać ugodzie klauzulę wykonalności, a wtedy stanie się ona tak zwanym aktem wykonawczym, czyli podstawą późniejszej egzekucji świadczeń alimentacyjnych przez komornika.

Aby ugoda została zatwierdzona, należy wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do tego sądu rejonowego, do którego rodzic składałby pozew o alimenty, czyli do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Do wniosku trzeba dołączyć też jeden egzemplarz ugody. Na podobnej zasadzie może zostać zatwierdzona również ugoda o uchylenie alimentów – po osiągnięciu przez uprawnionego pełnoletności i samodzielności finansowej.

Zsumowanie artykułu

Każde dziecko powinno mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji – chodzi tu głównie o:

 • wyżywienie,
 • odzież stosowną do wieku dziecka oraz pory roku,
 • środki ochrony zdrowia,
 • kształcenie,
 • pieczę nad dzieckiem i jego majątkiem.

Zatem rodzice w zależności od swoich możliwości zarobkowych i majątkowych są obowiązani zapewnić dziecku środki wychowania i zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka i to na podstawie tych możliwości, a szczególnie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego – powinni ustalić oni między sobą formę zakresu obowiązku alimentacyjnego bez postępowania sądowego.

Natomiast sam obowiązek łożenia alimentów na dziecko lub dzieci rodzice mogą uregulować między sobą ustnie, lub zawierając na piśmie stosowną umowę w formie ugody alimentacyjnej. W zapisach ugody rodzice określają, w jaki sposób rodzic zobowiązany do płacenia alimentów będzie wykonywać swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka, czyli np.

 • wysokość alimentów,
 • okres trwania obowiązku alimentacyjnego,
 • sposób i termin płatności alimentów,
 • itd.

Czynnością końcową jest podpisanie ugody alimentacyjnej przez obojga rodziców.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 135. Zakres świadczeń alimentacyjnych – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Ugoda alimentacyjna wzór