Rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko wzór

16.00 

Jak napisać rezygnację z alimentów przez dorosłe dziecko pełnoletnie? Rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko to zdecydowanie najwygodniejsze i najszybsze rozwiązanie zarówno dla uprawnionego do alimentów, jak i dla zobowiązanego do ich płacenia.

Jeśli sytuacja materialno-bytowa dorosłego dziecka pozwala mu samodzielnie się utrzymać, może ono złożyć oświadczenie, w którym zrzeknie się alimentów i zwolni z obowiązku ich płacenia zobowiązanego do płacenia rodzica, bez konieczności angażowania w sprawę sądu.

Jak napisać taką rezygnację? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – który pobierzesz powyżej.

Kiedy rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

Rodzice mają obowiązek utrzymywania swoich dzieci do momentu, w którym osiągną one samodzielność – będą zdolne utrzymać się na własną rękę. Nie wystarczy zatem, że dziecko ukończy 18. rok życia.

Jeśli nadal uczy się lub z innych powodów nie jest w stanie pracować, obowiązek alimentacyjny nie wygasa w momencie osiągnięcia pełnoletności. Przepisy wskazują jednak pewne wyjątki od tej zasady.

Zgodnie z treścią art. 133 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Obowiązek alimentacyjny może zostać zniesiony przez sąd, jeśli spełniony zostanie jeden z wymienionych wyżej warunków, czyli:

  • gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
  • gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się, choć może już podjąć pracę zarobkową,
  • dalsze płacenie alimentów na pełnoletnie dziecko prowadzi do nadmiernego uszczerbku po stronie zobowiązanego.

Jak znieść obowiązek alimentacji?

Obowiązek alimentacji może zostać zniesiony:

  • przez sąd, czyli w wydanym orzeczeniu lub ugodzie zawartej przed sądem,
  • przez uprawnionego i zobowiązanego w zatwierdzonej przez sąd ugodzie, zawartej przed notariuszem lub mediatorem.

Jeśli przesłanki ze wspomnianego art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostaną spełnione, rodzic może złożyć do sądu pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacji (zniesienie obowiązku alimentacyjnego). Mówi o tym odrębny przepis w brzmieniu:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć zarówno istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, jak też istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Oznacza to, że rodzic ma prawo wnioskować o zmianę orzeczenia, kiedy dochodzi do zmiany sytuacji – w tym przypadku: kiedy dziecko osiągnęło wiek dorosły i może samo się utrzymywać. Ponadto, zobowiązany do płacenia alimentów może wskazać również, że sam ma problemy finansowe, a dalsza alimentacja doprowadzi go do zubożenia.

Dobrowolna rezygnacja z alimentów

Dorosłe dziecko może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów w ramach odpowiedzi na pozew swojego rodzica. Jeśli faktycznie jest w stanie samo się utrzymać i chce uniknąć długotrwałego postępowania, będzie to dobrym rozwiązaniem. W takiej sytuacji wystarczy:

  • sporządzić odpowiedź na pozew i zawrzeć w treści pisma zrzeczenie się alimentów,
  • stawić się na wyznaczony przez sąd termin sprawy,
  • złożyć do protokołu oświadczenie o rezygnacji z alimentów.

Takie zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko (uchylenie obowiązku alimentacyjnego) powinno doprowadzić do szybkiego zakończenia postępowania.

Uznanie powództwa prowadzi bowiem do pominięcia etapu przeprowadzenia postępowania dowodowego – chyba że uznanie pozwu zostałoby uznane za sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa (przykładowo: dziecko zrzekłoby się alimentów pod naciskiem rodzica, choć nie miałoby możliwości samodzielnego utrzymania się).

W pozostałych przypadkach, oświadczenie dorosłego dziecka o rezygnacji z alimentów powinno skutkować wydaniem wyroku już po pierwszej rozprawie. Co więcej, na wniosek stron sąd może w takim przypadku orzec także o odstąpieniu od obciążania stron kosztami postępowania.

Rezygnacja z alimentów może odbyć się również pozasądowo. Dziecko, które chce zrzec się alimentów, ma prawo złożyć podobne oświadczenie w ramach ugody ze zobowiązanym do alimentacji.

W takim przypadku strony powinny zawrzeć umowę, na której znajdą się podpisy zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego do płacenia alimentów. Poza tym dokument warto oddać również do potwierdzenia przez sąd, aby potwierdzić ważność zawartej umowy.

Takie same czynności zalecane są w przypadku zawarcia ugody przed notariuszem czy mediatorem. Na wniosek zainteresowanych, sąd zatwierdzi ugodę na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału uprawnionego czy zobowiązanego.

Dlaczego pisemne zrzeczenie się alimentów to dobre rozwiązanie?

Nie każdy wie, że rozprawa sądowa nie jest konieczna, aby uznać obowiązek alimentacyjny za zakończony. Strony mogą uniknąć czasochłonnego i kosztownego postępowania, jeśli tylko są w stanie porozumieć się w tej sprawie i zawrzeć stosowną ugodę.

Pełnoletnie dziecko, które pracuje i utrzymuje się samodzielnie, może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów nawet w zwykłej formie pisemnej, które szybko doprowadzi do zakończenia obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli stronom – zwłaszcza zobowiązanemu do alimentacji – zależy na lepszym zabezpieczeniu swoich interesów i uprawomocnieniu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, to powinny one uzyskać potwierdzenie sądowe dla pisemnego oświadczenia, umowy czy ugody zawartej przed mediatorem lub notariuszem.

Nawet wtedy rozwiązanie to zajmie mniej czasu i będzie mniej kosztowne niż standardowe postępowanie sądowe.

Zsumowanie artykułu

Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów może żądać zmiany orzeczenia sądowego lub umowy o obowiązku alimentacyjnym w przypadku zmiany istotnych okoliczności.

Co bardzo istotne, zobowiązany rodzic może także starać się o dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko, co oznaczać będzie dla niego całkowite wygaśnięcie obowiązku alimentacji.

Wystarczy, że dziecko uprawnione do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego sporządzi odpowiednie oświadczenie (wzór oświadczenia pobierzesz u góry), w którym wyrazi jasną wolę co od rezygnacji z alimentów. Podstawowym warunkiem takiego oświadczenia jest oczywiście osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko.

Podsumowując, jeśli syn lub córka osiągnęli pełnoletność i pracują, lub utrzymuje je ich matka, dzieci mogą dobrowolnie zrzec się alimentów, sporządzając stosowne oświadczenie.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko wzór