Ugoda w sprawie alimentów wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać ugodę w sprawie obowiązku alimentacyjnego na dziecko? Ugoda w sprawie alimentów to dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy poważnie podchodzą do tematu wspólnego wychowania dziecka i są w stanie porozumieć się w tej sprawie polubownie, bez udziału sądu.

Taka umowa może zostać zawarta na kilka sposobów. Zawsze będzie jednak korzystniejszym rozwiązaniem niż czasochłonne i kosztowne postępowanie sądowe, które wiąże się z nerwami, stresem i niepotrzebnymi kosztami sądowymi.

Jakie elementy powinna zawierać ugoda w sprawie alimentów? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody o alimenty – który pobierzesz powyżej.

Ugoda alimentacyjna bez rozprawy sądowej

Kiedy rodzice dziecka rozstają się i nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii alimentów, sprawa kończy się w sądzie, którego orzeczenie nakłada obowiązek płacenia alimentów na jednego z opiekunów.

Rozprawa sądowa nie zawsze jest jednak konieczna. Rodzice mogą dogadać się ze sobą i zawrzeć umowę, w której sami ustalą warunki realizacji obowiązku alimentacyjnego bez udziału sądu.

Taka ugoda alimentacyjna bez rozprawy może zostać zawarta:

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • u notariusza,
 • przed mediatorem.

Nie ma również żadnych przeciwwskazań, aby ugodę zawrzeć w trakcie trwającego już postępowania sądowego, na przykład na wniosek o zawezwanie próby ugodowej. Każdy moment jest więc odpowiedni na porzucenie sporu i zawarcie polubownej ugody w sprawie płacenia alimentów i samego obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli rodzic złożył już do sądu pozew o alimenty, ale dogadał się z drugim rodzicem i zdecydował się na zawarcie porozumienia, powinien jak najszybciej cofnąć pozew o alimenty, do czego zgodnie z przepisami nie potrzebuje zgody pozwanego, jeżeli rozprawa jeszcze się nie rozpoczęła.

Ugoda o alimenty w formie zwykłej pisemnej czy aktu notarialnego?

Rodzice, którzy decydują się zawrzeć dobrowolną umowę alimentacyjną, często mają wątpliwości, czy taka ugoda może przyjmować zwykłą formę pisemną, czy powinna zostać sporządzona przed notariuszem.

Oba rozwiązania będą równie dobrze zabezpieczać interesy stron, o ile umowa zostanie sporządzona w odpowiedni sposób, na przykład w oparciu o nasz sprawdzony wzór ugody alimentacyjnej.

W teorii, zawarcie umowy w sprawie alimentów przed notariuszem daje rodzicom dziecka większe poczucie bezpieczeństwa. Taki dokument z pewnością dobrze zabezpieczy interesy zarówno zobowiązanego do alimentacji, jak i uprawnionego do otrzymywania alimentów.

Będzie bardzo szczegółowy i sprawdzony pod kątem zgodności z przepisami prawa. Jeśli jednak zobowiązany do płacenia alimentów rodzic nie wywiąże się z obowiązku alimentacyjnego, to akt notarialny nie zamieni się automatycznie w tytuł wykonawczy, stanowiący podstawę egzekucji komorniczej.

Nadal konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności. Dopiero wtedy uprawniony do alimentów będzie w stanie przekazać sprawę do komornika celem ściągnięcia alimentów od dłużnika.

Dobrowolna umowa alimentacyjna w formie zwykłej pisemnej równie dobrze zabezpiecza obie strony umowy, kiedy jest odpowiednio skonstruowana, a dodatkowo jej zawarcie jest bezpłatne. Tymczasem koszt opłaty notarialnej za tego typu ugodę to naprawdę spory wydatek. Nie zawsze warto więc dopłacać do porozumienia w formie aktu notarialnego.

Ustalenie wysokości alimentów

Ugoda o alimenty zawarta w formie porozumienia musi określać przede wszystkim ustaloną wspólnie wysokość tego świadczenia. Kwota alimentów na dziecko jest natomiast zależna od indywidualnych potrzeb dziecka oraz od finansowych i majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica.

Jak ustalić obowiązek alimentacyjny? wyliczając kwotę niezbędną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, należy wziąć pod uwagę między innymi wydatki związane:

 • z koniecznością zakupu książek, przyborów szkolnych,
 • z opłatami za zajęcia dodatkowe,
 • z opłatami za badania lekarskie i wizyty u specjalistów,
 • z koniecznością zakupu jedzenia, leków, ubrań, kosmetyków,
 • z wyjazdami szkolnymi i prywatnymi,
 • z rozrywką i kulturą (bilety do kina, teatru).

Duże znaczenie dla wysokości alimentów na dziecko będzie miał również fakt, czy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów bierze udział w wychowaniu i utrzymaniu dziecka. Jeśli bowiem sam kupuje dla niego ubrania, zabiera go na wakacje czy opłaca zajęcia dodatkowe, kwota alimentów może być niższa.

Co ważne, w umowie alimentacyjnej warto zawrzeć klauzulę, która pozwoli podnosić kwotę alimentów wraz z wiekiem dziecka, ponieważ z reguły im starsze dziecko, tym większe wydatki ponosi rodzic na jego utrzymanie, a więc obowiązek alimentacyjny zobowiązanego rodzica też powinien zmienić się.

Jak sporządzić ugodę alimentacyjną?

Ugoda alimentacyjna dotycząca obowiązku alimentacyjnego powinna zawierać jak najwięcej ustaleń poczynionych przez rodziców dziecka. Aby nie zapomnieć o ujęciu w dokumencie ważnych informacji, warto pobrać gotowy do wypełnienia wzór ugody alimentacyjnej pdf, który wystarczy jedynie wypełnić odpowiednimi danymi i dostosować do ustaleń porozumienia.

Każda ugoda alimentacyjna zawierana w zwykłej formie pisemnej powinna zawierać:

 • oznaczenie, kiedy i gdzie strony zawarły ugodę,
 • oznaczenie stron umowy,
 • określenie wysokości alimentów na dziecko, najlepiej ze wskazaniem, z czego wynika dana kwota,
 • określenie terminu płatności świadczenia,
 • określenie konsekwencji niewywiązywania się ze zobowiązania,
 • podpisy stron.

Gdy ugoda alimentacyjna dotyczy więcej niż jednego dziecka, kwotę alimentów najkorzystniej jest ustalić nie łącznie, lecz osobno dla każdej osoby małoletniej.

Zasadniczo, uzasadnione potrzeby dziecka znacząco różnią się bowiem w zależności nie tylko od wieku, ale również od stanu zdrowia czy nawet zainteresowań młodego człowieka.

Sądowe potwierdzenie ugody

Aby ugoda alimentacyjna zawarta w formie porozumienia miała moc prawną równą wyrokowi sądowemu, należy złożyć wniosek o jej potwierdzenie przez sąd. Takie potwierdzenie ma na celu zweryfikowanie, czy umowa jest zgodna z przepisami.

Wniosek o potwierdzenie ugody składa się do sądu rejonowego – tego, do którego składa się też pozew o alimenty, czyli właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Do wniosku należy dołączyć jeden egzemplarz ugody.

Po potwierdzeniu ugody przez sąd dokument stanie się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy umożliwia egzekucję ugody u komornika w sytuacji, kiedy rodzic zobowiązany do alimentacji nie płaci ustalonego świadczenia.

Sąd zatwierdza ugodę postanowieniem i nadaje jej tak zwaną klauzulę wykonalności, która jest potrzebna, aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

Zsumowanie artykułu

Ugoda alimentacyjna powinna być zgodna z zasadami współżycia społecznego, nie może zmierzać do obejścia prawa oraz powinna być zgodna z wolą obu stron. Do zawarcia ugody potrzeba więc zaangażowania i często pewnych ustępstw z obu stron.

Przede wszystkim jednak, sporządzając ugodę, należy mieć na uwadze, że dziecku muszą być zapewnione podstawowe warunki egzystencji, bo jak mówi Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zakres świadczeń alimentacyjnych zależy przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych, jak i majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica.

W ugodzie alimentacyjnej warto zawrzeć jak najwięcej szczegółów i postanowień między stronami, tj. terminów płatności alimentów na dziecko, odsetek za opóźnienie, groźby komorniczej egzekucji świadczeń alimentacyjnych itd.

Niemniej jednak zawarcie ugody nie jest wcale skomplikowane, szczególnie że w górnej części niniejszego artykułu pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór ugody.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Ugoda w sprawie alimentów wzór