Wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów to nic innego jak zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji. Z takim pismem może wystąpić osoba uprawniona do otrzymywania alimentów w sytuacji, kiedy zobowiązany uchyla się od ich płacenia przez co najmniej 3 pełne okresy płatności.

Prawo złożenia wniosku istnieje tylko w sytuacji, kiedy obowiązek płacenia alimentów został orzeczony przez sąd lub jeśli strony zawarły ugodę sądową, bądź umowę alimentacyjną.

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Jak ściągnąć alimenty?

W pierwszej kolejności sprawę niepłaconych przez zobowiązanego alimentów należy zgłosić do komornika. Dopiero w przypadku, kiedy postępowanie komornicze okazuje się nieskuteczne, uprawniony może wszcząć postępowanie dotyczące odpowiedzialności karnej.

Z reguły to matka dziecka uprawnionego do alimentów składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów pozwala przede wszystkim uświadomić zobowiązanemu do alimentacji, że ma on obowiązek łożenia na dziecko, a jeśli uchyli się od tego obowiązku, poniesie odpowiedzialność cywilną i karną.

Należy pamiętać, że niealimentacja jest przestępstwem. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego (art. 209):

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Aby zobowiązany, uchylający się od obowiązku płacenia alimentów, został skazany za przestępstwo niealimentacji, spełnione muszą zostać łącznie trzy warunki.

Warunki skazania za przestępstwo niealimentacji stanowią, że:

 • strony muszą mieć zawartą umowę lub ugodę alimentacyjną, obowiązek alimentacyjny może wynikać też z orzeczenia sądu,
 • zobowiązany musi zalegać z płatnościami alimentów za co najmniej 3 pełne okresy płatności (3 raty),
 • poszkodowany/uprawniony do alimentów musi złożyć zawiadomienie na policję lub prokuraturę o braku płatności.

Zawiadomienie o przestępstwie

Zawiadomienie o niealimentacji jest konieczne, jeśli uprawniony do otrzymywania alimentów chce, aby zobowiązany do ich płacenia został ukarany. Uchylanie się od wykonania obowiązku opieki, czyli uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest bowiem przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, ewentualnie organu pomocy społecznej.

Prokuratura ani Policja nie mogą ścigać dłużnika alimentacyjnego, jeśli nie otrzymają zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego można złożyć osobiście na komisariacie policji, a także wysłać listownie do prokuratury.

Wskazane jest, aby pismo do prokuratury o niepłacenie alimentów uzupełnić o takie dokumenty, jak:

 • wyrok sądu, w którym zasądzone zostały alimenty,
 • dokumenty od komornika o bezskutecznej egzekucji.

Jakie informacje powinno zawierać zawiadomienie o niealimentacji?

Wielu uprawnionych nie wie, jak napisać wniosek o niepłacenie alimentów. Takie pismo ma bowiem charakter formalny i musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • oznaczenie organu, do którego jest kierowane,
 • oznaczenie strony pokrzywdzonej,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść zgłoszenia ze wskazaniem okresu, za jaki zobowiązany zalega z płatnościami,
 • podpis,
 • załączniki.
Zawiadomienie do prokuratury o niealimentacji należy przygotować w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich zostanie przekazany podejrzanemu – zobowiązanemu do alimentacji.

Zmiany w przepisach

Warto wspomnieć, że przepisy dotyczące przestępstwa niealimentacji uległy w ostatnich latach zmianie i to na korzyść pokrzywdzonego. Dawniej zobowiązanego do alimentacji można było skazać za przestępstwo niealimentacji dopiero po wykazaniu „uporczywości niepłacenia alimentów”.

Z tego względu wystarczyło, że zobowiązany przelewał na konto uprawnionego małe kwoty co jakiś czas, a warunek uporczywości nie mógł być spełniony. W takich okolicznościach postępowania w sprawie przestępstw umarzano.

Obecnie obowiązująca definicja przestępstwa niealimentacji nie zawiera kryterium uporczywości. Mówi jedynie o co najmniej 3 ratach niezapłaconych alimentów.

Zatem już w przypadku wykazania braku płatności za trzy okresy uprawniony może doprowadzić do skazania zobowiązanego za przestępstwo. Jeśli ten nie spłaci długu, trafi do aresztu lub do zakładu karnego na okres 1 roku.

Czym skutkuje zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji?

Po wniesieniu wniosku o niepłacenie alimentów na policję czy do prokuratury, organy ścigania mogą rozpocząć prowadzenie postępowania, w sprawie popełnienia przestępstwa.  W pierwszej kolejności przesłuchane zostaną strony, czyli podejrzany i poszkodowany.

Następnie prokurator wyda decyzję o umorzeniu postępowania lub złoży do sądu akt oskarżenia przeciwko stronie uchylającej się od obowiązku alimentacji.

Postępowanie zostanie umorzone, jeśli okaże się, że nie spełniono podstawowej przesłanki prowadzenia postępowania – gdy zobowiązany nie zalega z płatnościami za co najmniej 3 okresy płatności.

Prokurator umorzy postępowanie również w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny w całości ureguluje zaległe alimenty.

Co grozi za przestępstwo niealimentacji?

Karą za popełnienie przestępstwa niealimentacji jest między innymi:

 • kara grzywny,
 • kara ograniczenia wolności, która może polegać na konieczności wykonywania pracy na rzecz organizacji charytatywnej w określonej ilości godzin miesięcznie i przez określoną ilość miesięcy lub przyjmować formę potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej procentowo,
 • kara pozbawienia wolności na okres do jednego roku.

Jeśli jedna z tych kar zostanie orzeczona, odpowiedni wpis będzie umieszczony w karcie karnej sprawcy i pozostanie tam na długo, co może skutkować też innymi konsekwencjami, na przykład trudnościami ze znalezieniem pracy.

Należy wiedzieć jednak, że zobowiązany może uchylić się od kary, jeśli w terminie 30 dni spłaci swój dług wobec uprawnionego.

Podsumowanie artykułu

Pismo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, gdzie zobowiązany do alimentów doprowadził do niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dziecka, może oznaczać dla alimenciarza dość poważne w skutkach konsekwencje.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji można złożyć na piśmie w jednostce policji lub bezpośrednio w prokuraturze. Właściwą miejscowo jednostką będzie oczywiście jednostka znajdująca się w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego.

Zgłosić przestępstwo niealimentacji można także drogą listowną, koniecznie listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Uchylenie się od płacenia alimentów to nie żarty, bo rodzic (domniemany sprawca przestępstwa), który nie łoży na dziecko regularnie, naraża je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Każdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów musi wykonać obowiązek alimentacyjny bez względu na inne okoliczności.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów – wzór
 1. Polecam ten wzór pisma, udało się zgłosić do prokuratury alimenciarza. Pozdrawiam i dziękuję.