Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych możliwe jest w kilku uzasadnionych przypadkach. Warto pamiętać, że do służby wojskowej może zostać powołany każdy obywatel, o ile pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. Ćwiczenia wojskowe odbywają się co roku, a udział w nich bierze nawet kilkanaście tysięcy rezerwistów.

Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że ktoś otrzymuje wezwanie do stawienia się na ćwiczenia rezerwy. W jaki sposób można uzyskać zwolnienie z takich ćwiczeń? i jak sporządzić pismo w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych – który pobierzesz u góry↑

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe

Wezwania na ćwiczenia wojskowe adresuje do żołnierzy rezerwy – Wojskowy Komendant Uzupełnień. Jego decyzja o wezwaniu danej osoby na ćwiczenia jest decyzją administracyjną. Dokument, który otrzymuje rezerwista to tak zwana karta powołania – na niej znajduje się data i miejsce, w którym powinien stawić się żołnierz.

Ten sam dokument informuje również o możliwości odwołania się od decyzji WKU dotyczącej powołania rezerwisty na ćwiczenia. Warto pamiętać, że skoro jest to decyzja administracyjna, zawsze przysługuje od niej prawo odwołania.

Wezwania na ćwiczenia wojskowe nie można zignorować. W żadnym wypadku nie jest to wyjście z sytuacji dla osoby, która nie chce lub nie może na takich ćwiczeniach się stawić. Za zignorowanie wezwania bez żadnych wyjaśnień rezerwiście grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.

Tymczasem, aby uzyskać zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, wystarczy pisemnie odwołać się od decyzji o powołaniu, przesyłając odpowiednie pismo do tego samego organu, który daną decyzję wydał – do swojej jednostki WKU.

Kto jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych?

Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych może przysługiwać z urzędu, lecz nie tylko. Nie można powołać jako rezerwistów osób niepełnoletnich ani uczących się, co znaczy, że wezwania nie powinien otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej, zawodowej ani wyższej, o ile studiuje w systemie dziennym. Poza tym, na zwolnienie z ćwiczeń wojskowych może liczyć:

 • osoba sprawująca samotnie opiekę nad dzieckiem (członkiem rodziny, który nie ukończył 16 roku życia) lub nad członkiem rodziny, który został uznany za niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, lub nad członkiem rodziny, który ukończył 75 rok życia, bądź jest obłożnie chory,
 • osoba stale zamieszkująca za granicą,
 • osoba niezdolna do czynnej służby ze względu na zły stan zdrowia,
 • osoba, która nie może stawić się w jednostce w wyznaczonym terminie ze względu na chorobę lub śmierć członka rodziny, pod warunkiem że na taką okoliczność nie wystarczy udzielenie jej urlopu.

Zgodnie z przepisami, zwolnienie żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych jest możliwe także na podstawie „innych szczególnie uzasadnionych okoliczności”. Część z nich będzie miała charakter stały, a część – tymczasowy. Warto wiedzieć więc, że tymczasowe, przemijające powody nie zwalniają rezerwisty z ćwiczeń całkowicie.

Są ważne, kiedy trwają, a gdy ustępują, żołnierz powinien stawić się na ćwiczeniach, aby kontynuować je od danego momentu. Co więcej, każda z podanych przyczyn wymaga udowodnienia, czyli przedstawienia odpowiednich dokumentów, potwierdzających uzasadnienie.

Jak napisać wniosek i uzasadnienie zwolnienia z ćwiczeń rezerwy?

Wniosek o zwolnienie z ćwiczeń rezerwy, czyli tak właściwie odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe, składa się do odpowiedniego WKU – tego samego, którego dane widnieją na karcie powołania.

Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, aby mieć pewność, że zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Wniosek o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych musi zawierać natomiast przede wszystkim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane adresata,
 • dane rezerwisty, składającego odwołanie,
 • oznaczenie decyzji administracyjnej, której dotyczy odwołanie (data, numer),
 • określenie podstawy prawnej odwołania,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

Wypełniając wzór wniosku o zwolnienie ze służby wojskowej, należy podać obiektywnie ważny powód, który uzasadnia zaskarżenie decyzji i wskazuje, dlaczego rezerwista nie może stawić się na ćwiczeniach lub dlaczego nie jest to w interesie jego i jego rodziny. Poza wyliczonymi już powyżej argumentami żołnierz rezerwy może wskazać na przykład:

 • na fakt prowadzenia działalności rolniczej/gospodarczej i straty, z jakimi wiąże się udział w ćwiczeniach wojskowych, np. wyeliminowanie z rynku przez konkurencję, brak przychodów, straty finansowe,
 • na trudną sytuację rodzinną, na przykład bycie jedynym żywicielem rodziny, sprawowanie opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Przy okazji warto wspomnieć, że ćwiczeń wojskowych nie odbywa się w pełni „za darmo”. Za stawienie się na nich pracownikowi przysługuje rekompensata za utracone wynagrodzenie.

Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również tych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą. Świadczenia nie wypłaca się automatycznie, lecz na wniosek do burmistrza lub wójta. Rekompensata stanowi 1/21 miesięcznego wynagrodzenia, pomnożoną przez liczbę dni ćwiczeń.

Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych a zwolnienie lekarskie

Wiele osób zastanawia się, czy zwolnienie lekarskie wystarczy, aby uniknąć obowiązku stawienia się na ćwiczeniach wojskowych. Zgodnie z przepisami zwolnienie lekarskie – dotyczące choroby czy kontuzji – stanowi podstawę zwolnienia rezerwisty z obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych, ale takie uzasadnienie odwołania to przykład przyczyny przemijającej. Co to znaczy?

Chory, kontuzjowany, wymagający hospitalizacji rezerwista nie musi stawiać się na ćwiczeniach, dopóki przyczyna zwolnienia go z tego obowiązku trwa.

Kiedy zaś upłynie – a rezerwista dojdzie do zdrowia – żołnierz ma obowiązek odbycia ćwiczeń w innym terminie, a jeśli nadal trwają te, na które został powołany pierwotnie, to powinien on dołączyć do pozostałych i wraz z nimi kontynuować zajęcia w odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Co więcej, obowiązkiem rezerwisty jest udowodnić, że chorował lub odniósł kontuzję, dlatego powinien być przygotowany na konieczność przedstawienia dokumentacji medycznej, zwolnienia lekarskiego czy karty leczenia szpitalnego.

Zsumowanie informacji

Co oznacza obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy? jeśli Państwo Polskie jest w czasie pokoju, obowiązek służby wojskowej oznacza odbywanie niezbędnych ćwiczeń i szkoleń wojskowych, dzięki którym żołnierz na bieżąco będzie z różnymi nowymi strategiami i nowinkami technologicznymi, niezbędnymi do wykonywania określonych czynności i specjalności na wypadek wojny lub ogłoszenia mobilizacji.

Jeśli żołnierz rezerwista nie może z powodu siły wyższej przybyć na szkolenie, winien bez zbędnej zwłoki powiadomić o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.

Żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe zwalnia się z czynnej służby wojskowej w różnych przypadkach. Tak samo żołnierza rezerwy jeszcze przed odbyciem ćwiczeń wojskowych zwalnia się z ćwiczeń, gdy ten niezdolny jest do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.

Przepisy, które warto znać:

§ 52. 1.Wojskowy komendant rejonowy może przesunąć żołnierzowi rezerwy termin powołania na ćwiczenia wojskowe:

1)w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na wniosek zakładu pracy skierowany do wojskowej komendy rejonowej nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się powołanego w jednostce wojskowej; we wniosku należy uzasadnić konieczność przesunięcia terminu odbycia ćwiczeń wojskowych i wskazać proponowany termin ich odbycia,

2)na pisemną prośbę powołanego – w ważnych sprawach osobistych i rodzinnych wymagających jego obecności, np. w razie śmierci lub obłożnej choroby najbliższych członków rodziny (małżonka, dziecka, ojca, matki lub innej osoby pozostającej na wyłącznym utrzymaniu powołanego) i niemożności powierzenia tych osób opiece innej osoby na czas odbywania ćwiczeń wojskowych, lub w innych szczególnych przypadkach (zawarcia związku małżeńskiego, złożenia egzaminu itp.); do prośby należy dołączyć dowód uzasadniający przesunięcie terminu odbycia ćwiczeń wojskowych (zaświadczenie lekarza lub felczera zakładu społecznego służby zdrowia itp.).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950)

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych – wzór