Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe 2023

Dzisiejsza niepewna sytuacja na świecie sprawia, że w 2023 roku Polskie Wojsko planuje wezwać na ćwiczenia wojskowe aż około 200 tysięcy rezerwistów. Odbycie tego rodzaju ćwiczeń wiąże się z koniecznością zaprzestania wykonywania codziennych obowiązków, a przede wszystkim własnej pracy zawodowej. Czy przewidziana jest rekompensata za ćwiczenia wojskowe? Jak obliczyć wartość wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy! 

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe a dotychczasowa praca zawodowa

Rezerwiści, którzy otrzymają wezwanie na ćwiczenia wojskowe, w pierwszej kolejności powinni uregulować zaistniałą sytuację u swojego pracodawcy. Wezwanie nie zwalnia automatycznie danego rezerwisty z obowiązku wykonywania swojej pracy zawodowej.

W związku z tym rezerwista, na czas odbycia ćwiczeń, na które został wezwany, powinien złożyć w swoim miejscu stałej pracy wniosek o bezpłatny urlop.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia takiego urlopu w związku z wezwaniem do wykonania ćwiczeń wojskowych. W zamian za to wezwany rezerwista dostaje od Wojska Polskiego uposażenie zasadnicze. Jak obliczyć utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe?

Powołanie na ćwiczenia wojskowe a wynagrodzenie

Odbycie przez rezerwistów ćwiczeń wojskowych nie jest bezpłatne. Stawka za ćwiczenia wyliczana jest, biorąc pod uwagę minimalne wynagrodzenie żołnierza zawodowego. W 2022 roku wynagrodzenie zawodowych żołnierzy wyniosło 4560 złotych brutto.

Niebagatelne znacznie ma ilość dni, na którą zostaliśmy wezwani do wykonania ćwiczeń. To kwestia bardzo zróżnicowana. Zazwyczaj jedna maksymalny czas odbywania tego rodzaju ćwiczeń wojskowych trwa mniej więcej 5- 6 dni.

Kiedy już będziemy znać dokładny czas ćwiczeń wojskowych, wówczas będziemy mogli z łatwością wyliczyć wynagrodzenie, które będzie przysługiwało nam za tego rodzaju aktywność. Za każdy dzień ćwiczeń wojskowych osoby, które zostały na nie powołane jako szeregowi, otrzymają za jeden dzień 2,85% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia żołnierza zawodowego, a więc 2.85% z kwoty 4560 zł brutto.

W związku z tym jeden dzień ćwiczeń wojskowych to wynagrodzenie w kwocie 129,96 zł brutto. Należy zaznaczyć, że jest to stawka dla szeregowych. Osoby wezwane na ćwiczenia, które posiadają wyższe stopnie wojskowe, otrzymają odpowiednio wyższe wynagrodzenie.

Dla przykładu rezerwista wezwany do odbycia ćwiczeń wojskowych, który posiada stopień wojskowy kaprala, za jeden dzień ćwiczeń otrzyma 151,12 zł brutto.

Jeśli ćwiczenia wojskowe odbywa sierżant, wówczas za jeden dzień jego wynagrodzenie będzie wynosić 157,32 zł brutto. Jeśli zaś do ćwiczeń przystąpi podporucznik, wówczas za jedne dzień swojej obecność na ćwiczeniach może liczyć na wynagrodzenie w kwocie 191,52 zł brutto.

Wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe wypłacane są przez dowódcę jednostki wojskowej, w której miejsce miały konkretne ćwiczenia wojskowe.

Wniosek o rekompensatę za ćwiczenia wojskowe

W związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żaden rezerwista nie powinien ponosić strat finansowych. Jeśli więc zachodzi sytuacja, w związku z którą dana osoba otrzymała za wykonanie ćwiczeń wojskowych niższe wynagrodzenie niż w przypadku, gdy wykonywałaby swoją normalną pracę zawodową, wówczas przysługuje takiej osobie rekompensata finansowa.

Jeśli więc uposażenie wojskowe będzie niższe niż przeciętna kwota, którą mogliśmy zarobić, pracując w tych dniach na własnym stanowisku zawodowym, wówczas należy wystąpić z wnioskiem o świadczenie rekompensacyjne.

Cała regulacja zawarta została w art. 801 ustawy o obronie ojczyzny w związku z art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dodatkowych rozporządzeniach.

By móc uzyskać świadczenie wymagany jest:

  • Wniosek o rekompensatę za świadczenia wojskowe,
  • Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
  • Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika, które wydane zostało w celu otrzymania świadczenia rekompensacyjnego. Zaświadczenie może zostać także wydane przez Urzędnika Skarbowego o  kwocie dziennego utraconego dochodu.

Taki komplet dokumentów powinien zostać rozpatrzony w terminie 7 dni od dnia złożenia. W tym celu wydawana zostaje decyzja administracyjna. Pozytywne rozpatrzenie sprawy wysyłane jest wraz z dowodem potwierdzenia zarówno do osoby występującej z wnioskiem, jak również do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na złożenie odwołania strona ma 14 dni od momentu doręczenia decyzji administracyjnej.

Jak wyliczyć rekompensatę za ćwiczenia wojskowe?

Wysokość rekompensaty za ćwiczenia wojskowe wyliczana zostaje jako 1/21 miesięcznego wynagrodzenia w wysokości za poprzedni miesiąc przed występowaniem ćwiczeń wojskowych, za każdy dzień.

Uzyskana kwota z powyższego wyliczenia pomniejszona zostaje o kwotę uposażenia zasadniczego. Należy zaznaczyć, że podczas obliczania rekompensaty są ustalone odgórne, maksymalne limity.

To granica, która zaznacza, że dzienna wysokość świadczenia rekompensacyjnego nie może być wyższa niż 1/21 dwuipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obowiązuje w sektorze przedsiębiorstw w czasie poprzedzającym odbycie ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensacyjne wypłacane jest przez wójta bądź burmistrza. Wniosek o rekompensatę należy składać w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od momentu zakończenia ćwiczeń.

Ćwiczenia wojskowe mają na celu przygotowanie rezerwistów do gotowości bojowej, w czasie pokoju, wojny i kryzysu w kraju. Są to więc działania niezbędne, by w czasie zagrożenia móc podejmować właściwe kroki w celu obrony terytorialnej, jak również bezpieczeństwa życia oraz zdrowia obywateli państwa.

By nie generować strat finansowych w osobistych kieszeniach rezerwistów, każdy uczestnik otrzymuje należne uposażenie, które może być także uzupełnione świadczeniem rekompensacyjnym.

Przydatne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy 2023?

Czym są ćwiczenia rezerwy? Ćwiczenia rezerwy są organizowane w całości przez wojsko i mogą odbywać się w różnych ramach czasowych. Po otrzymaniu wezwania powołany musi stawić się na szkolenie rezerwy w podanej jednostce w określonym terminie. Ćwiczenia rezerwy mogą trwać od 24h do nawet 30 dni, wszystko zależy od ich planu. Oczywiście w wezwaniu znajduje się informacja, na jaki okres dana osoba zostaje powołana na ćwiczenia. Obecnie rząd zapowiedział, że w 2023 na ćwiczenia rezerwy zostaną powołane tylko osoby, które odbyły już szkolenie wojskowe i złożyły przysięgę. Jednak sytuacja ulega ciągłej zmianie i może okazać się, że w przyszłości powołanie otrzymają również osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia z wojskiem. Sam program ćwiczeń ustalany jest przez dowódcę danej jednostki. Mogą się one odbywać w garnizonie lub na poligonie wojskowym. Głównym celem powołania rezerwistów na ćwiczenia wojskowe jest odświeżenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia działań w warunkach bojowych. Rezerwiści mogą również brać udział w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych i akcjach ratunkowych zakrojonych na szeroką skalę. Udając się na szkolenie, należy się przygotować na regularne ćwiczenia z obsługi broni i innych czynności przydatnych w razie powstania konfliktu zbrojnego. Jak uniknąć ćwiczeń rezerwy? Z wielu powodów można zacząć się zastanawiać, co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy? Przyczyn może być kilka od sytuacji osobistej lub zawodowej do słabego stanu zdrowia osoby powołanej. W przypadku otrzymania wezwania na ćwiczenia rezerwy mamy prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Należy jednak pamiętać, że do momentu pozytywnego rozpatrzenia naszego odwołania obowiązek stawienia się na ćwiczenia dalej obowiązuje. Powodów, z których nie stawimy się na ćwiczenia, może być kilka. Podstawowym kryterium, które zwalnia nas z konieczności odbycia ćwiczeń, jest stan zdrowia. Jeśli z powodów zdrowotnych nie możemy wziąć udziału w ćwiczeniach, to jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku. Jednak takie zwolnienie jest aktywne tylko przez okres niezdolności do odbycia ćwiczeń. W momencie, kiedy nasz stan zdrowia się poprawi, możemy zostać wezwani na ćwiczenia wojskowe rezerwy.  Powodem do odwołania się od uczestniczenia w ćwiczeniach może być również konieczność sprawowania opieki nad bliskim lub przebywanie za granicą kraju. Obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach może zostać odwołany do momentu ustania przeszkód uniemożliwiających udział w szkoleniu. Jak odwołać się od ćwiczeń rezerwy? Powołanie na ćwiczenia rezerwy nie jest ostateczne, tak jak w przypadku wielu innych decyzji urzędowych mamy możliwość odwołania się. Po otrzymaniu wezwania mamy 14 dni, aby złożyć odwołanie od ćwiczeń wojskowych.  Stosowny dokument, w którym powołujemy się na ważne powody zdrowotne lub osobiste, należy złożyć do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie odwołania nie wstrzymuje decyzji o powołaniu. [rada]Nawet jeśli nie dostaliśmy decyzji przed terminem rozpoczęcia szkolenia, musimy się stawić na ćwiczenia zgodnie z harmonogramem.[/rada] W przypadku odrzucenia naszego wniosku mamy prawo odwołać się do wyższej instancji za pośrednictwem szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, lecz to również nie wstrzymuje konieczności stawienia się na ćwiczeniach. Jakie prawa ma osoba udająca się na ćwiczenia rezerwy? Osoby, które obejmuje powołanie do rezerwy, mają z tego tytułu prawa, które rekompensują czas spędzony na szkleniu. Najważniejszy jest fakt, że osoba przebywająca na ćwiczeniach rezerwy nie może zostać z tego tytułu zwolniona przez pracodawcę. Przez cały okres szkolenia zachowuje on wszystkie prawa pracownicze i ubezpieczenie. Za cały okres przebywania na szkoleniu otrzyma ekwiwalent pieniężny wyrównujący mu wynagrodzenie pobierane od pracodawcy. Dodatkowo ochroną objęta jest rodzina osoby przebywającej na szkoleniu. Żona rezerwisty nie może zostać eksmitowana ani zwolniona z pracy podczas odbywania szkolenia przez męża. Dzięki licznym przywilejom osoby, które udały się na ćwiczenia, nie są stratne z tego powodu. Niestawienie się na ćwiczenia rezerwy – konsekwencje W momencie, kiedy nie stawimy się na ćwiczenia rezerwy ani nie zostanie nam przyznane zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, musimy liczyć się z konsekwencjami. W pierwszej kolejności policja może nas doprowadzić na ćwiczenia. W takim przypadku funkcjonariusze jednostki policji siłą doprowadzają wskazaną osobę do obowiązkowych ćwiczeń. Ta procedura może być przeprowadzona, nawet jeśli jesteśmy w tracie odwoływania się od decyzji o powołaniu na ćwiczenia. Dalsze konsekwencje obejmują kary pieniężne. W ostateczności osoba uchylająca się od szkolenia rezerwy może zostać skazana na karę pozbawiania wolności do lat trzech. Jest to jednak rzadko spotykana forma kary. Podsumowanie Ćwiczenia rezerwy w 2023r obejmą około 200 000 rezerwistów. W pierwszej kolejności mają być powoływane osoby, które odbyły już szkolenie wojskowe. Ale jeśli posiadamy kategorię wojskową, A również możemy liczyć się z powołaniem. Decyzje jak wyglądają ćwiczenia rezerwy, podejmuje dowódca jednostki, do której zostaliśmy przydzieleni. Same ćwiczenia mają przygotować rezerwistów do ewentualnych działań wojennych przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu. W niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie od obowiązku odbywania ćwiczeń. Należy w tym celu złożyć stosowny dokument do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które rozpatrzy nasz wniosek. W przypadku niestawienia się na ćwiczenia możemy zostać doprowadzeni na nie przez policje, a nawet ukarani grzywną czy karą pozbawienia wolności. Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Karta powołania do wojska – jak uniknąć ćwiczeń wojskowych?

Czym jest karta powołania? Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych jest dokumentem administracyjnym, który zawiera wezwanie do stawienia się na ćwiczenia w określonej jednostce wojskowej. Może mieć charakter dobrowolny, jeżeli odnosi się do służby kandydatów na żołnierzy zawodowych, jednak w przypadku wojskowej służby okresowej, służby zasadniczej, służby w razie mobilizacji i wojny oraz ćwiczeń wojskowych ma ona wydźwięk przymusowy. W jaki sposób dowiemy się o ewentualnym obowiązku stawienia się na ćwiczeniach wojskowych? Wysyłany przez powiatowe sztaby wojskowe dokument powinien zostać doręczony bezpośrednio na adres osoby zobowiązanej do odbycia szkolenia. Karta zostaje przekazana powołanemu bądź pełnoletniemu domownikowi, który poprzez podpisanie odbioru zobowiązuje się do natychmiastowego przekazania wezwania wskazanej w nim osobie. W razie niemożności odbioru powołania, doręczyciel - którym zazwyczaj jest Poczta Polska - zgłasza na wsi sołtysowi, a w mieście dozorcy budynku lub administracji, informację o wezwaniu przez zainteresowanego do stawienia się do pokwitowania decyzji powiatowego sztabu wojskowego. Kto dostanie powołanie na ćwiczenia wojskowe? Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że na ćwiczenia wojskowe może zostać wezwane nawet 250 tysięcy Polaków. Kto jednak może spodziewać się otrzymania karty powołania? pełnoletnie osoby znajdujące się w pasywnej rezerwie (kategoria A), które nie ukończyły 55. roku życia pełnoletnie osoby posiadające stopień podoficerski lub oficerski, które nie ukończyły 63. roku życia. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zaznacza jednak, że osoby wybrane do odbycia ćwiczeń w zdecydowanej większości będą tymi, które odbyły już szkolenie wojskowe i otrzymały wcześniejsze przygotowanie na tle zarówno fizycznym, jak i teoretycznym. Wezwania osób nieposiadających wcześniejszego przeszkolenia wojskowego zgodnie z zapowiedziami będą minimalne, a ich liczba nie powinna wynieść więcej niż 3000 osób. Jakie nieprzeszkolone grupy zawodowe mogą więc spodziewać się decyzji o przymusowym odbyciu szkolenia? Kierowcy, prawnicy, lekarze, pielęgniarki, informatycy oraz sanitariusze. W nomenklaturze wojskowej są to profesje nazywane "białym personelem", ponieważ ich specjalność - chociaż w większości przypadków nie zakłada pracy bezpośrednio na froncie - jest kluczowa dla logistyki, sprawności oraz bezpieczeństwa przeprowadzania efektywnych działań wojennych. Jak uniknąć wezwania do wojska na ćwiczenia wojskowe? Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreśla jednogłośnie, że otrzymanie karty powołania nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o stawieniu się w jednostce wojskowej. Ostateczne wezwanie otrzymuje się dopiero po potwierdzeniu, że posiadana przez powołanego kategoria zdolności do służby wojskowej pozostaje aktualna. Czy jednak istnieje możliwość ominięcia tego procesu i natychmiastowego uniknięcia odbycia ćwiczeń wojskowych? Jeżeli zostaliśmy uznani przez komisję wojskową za zdolnych do odbycia służby oraz znajdujemy się w wyznaczonej grupie wiekowej, nie mamy możliwości wpłynięcia na decyzję rekrutacyjną organów rządzących. Mimo wszystko, po otrzymaniu karty powołania do wojska, mamy aż 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. Jakie powody chęci uniknięcia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych są uzasadnione i mogą zostać pozytywnie rozpatrzone przez urzędników? trudna sytuacja życiowa oraz konieczność sprawowania opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną lub niepełnoletnią (w przypadku samotnych rodziców) udokumentowanie daleko idących konsekwencji finansowych oraz ryzyko zagrożenia stanu zdrowia u osób trzecich - mogą to być serie zaplanowanych operacji (lekarz) czy rozpraw sądowych (prawnik) - zarówno w działalności prywatnej jak i państwowej pogorszenie się stanu zdrowia - udowodnienie konieczności zmiany kategorii wojskowej przed Rejonową Komisją Wojskową prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez możliwości zastąpienia swojej osoby innym pracownikiem indywidualna sytuacja wyjątkowa - zmiana miejsca zamieszkania poza granicami Polski czy narodziny dziecka Warto podkreślić, że oprócz kwestii zdrowotnych, nie ma jednego, sprawdzonego przepisu na uniknięcie wezwania do wojska przez jednostkę. Bez względu na wybraną argumentację oraz sytuację życiową powołanego, ostateczna decyzja jest zależna od rozpatrzenia odwołania przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. Karta powołania a praca Osoby posiadające stałe zatrudnienie, które otrzymają wezwanie na ćwiczenia wojskowe, muszą zgłosić się do pracodawcy z wnioskiem o urlop bezpłatny. Nie oznacza to jednak, że powołany zostaje na ten czas bez żadnego uposażenia - zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, każdy szeregowy (najniższy stopień wojskowy) otrzyma 129,96 zł brutto za dobę służby. Ta nieprzypadkowa kwota, wyliczana w oparciu o podstawowe wynagrodzenia żołnierza zawodowego, może zostać zwiększona proporcjonalnie do stopnia wojskowego posiadanego przez osobę odbywającą szkolenie. Co jednak w przypadku, kiedy zarobki rezerwisty znacznie przekraczają kwotę, która zostaje mu narzucona poprzez odbycie służby? W takiej sytuacji każdy powołany może zgłosić się z wnioskiem o wypłacenie świadczenia rekompensującego wypłacanego przez dowódcę jednostki. Warto podkreślić, że kwota ta zostaje wyliczona z 1/21 miesięcznych dochodów rezerwisty oraz pomniejszona proporcjonalnie o uposażenie wypłacane mu na czas odbywania ćwiczeń. Nie należy zapominać, że pracodawca, którego pracownik zostaje powołany do stawienia się do czynnej służby wojskowej - w tym do ćwiczeń - nie ma prawa wręczyć mu wypowiedzenia od momentu otrzymania karty powołania aż do zakończenia szkolenia. To działanie będące ochroną dla osób powoływanych nie ma jednakże odbicia w rzeczywistości, jeżeli w ciągu ćwiczeń zakończy się zawarta wcześniej umowa na czas określony - w takim przypadku zostaje ona rozwiązana zgodnie z datą widniejącą na oficjalnym dokumencie. Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór