Przydział mobilizacyjny – Odwołanie – wzór

Przydział mobilizacyjny jest jednym z najbardziej znanych instrumentów prawnych, który został uregulowany w obecnie obowiązujących przepisów prawa. Czym jest? Czy można uchylić się od obowiązku odbycia czynnej służby wojskowej? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Zaczynamy! 

Przydział mobilizacyjny – co to jest?

Przydział mobilizacyjny jest to imienne wyznaczenie w czasie trwającego pokoju w kraju pracownika, żołnierzy rezerwy bądź innych osób, które pracują w jednostce wojskowej, jak również u innych pracodawców.

Pracownicy czy inne osoby są wskazywane przez WKU, a więc Wojskowy Komendant Uzupełnień, na stanowisko pracownicze, które określone zostało w etacie danej jednostki wojskowej na czas wystąpienia wojny bądź ogłoszenia mobilizacji.

Żołnierze rezerwy w pierwszej kolejności powoływani zostają do czynnej służby wojskowej. Zaczynają oni pełnić wiele, różnorodnych funkcji wojskowych bądź obejmować stanowiska służbowe. Żołnierzy powołuje się zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową bądź kwalifikacjami wojskowymi czy indywidualnymi predyspozycjami, które wykazują.

Co więcej, wyróżnić można maksymalny okres przydziału mobilizacyjnego. Dla szeregowych żołnierzy nadanie przydziału mobilizacyjnego może wynosić maksymalnie 15 lat, a dla oficerów czy podoficerów 20 lat. Taka regulacja nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy będzie występować zwiększona potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak sprawdzić, czy mam przydział mobilizacyjny?

O tym, czy posiadamy obowiązek przydziału mobilizacyjnego, świadczy wystosowana karta mobilizacyjna. Istnieją trzy wzory kart mobilizacyjnych- czerwony, zielony oraz żółty. Przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP nadaje, jak również uchyla WKU, a więc wojskowy komendant uzupełnień, który działa w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Obowiązek mobilizacyjny nadawany jest w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, do której nadawana jest karta, ma obowiązek ją przyjąć. Karta mobilizacyjna wyznacza dzień, w którym należy stawić się w jednostce wojskowej.

Karta może także zobowiązać do pozostania w gotowości do powołania. Co więcej, przydział mobilizacyjny określa także nazwę lub numer jednostki wojskowej, w której wezwany do służby żołnierz rezerwowy będzie pełnić swoje obowiązki.

Przydział mobilizacyjny uchyla oraz nadaje dowódca jednostki wojskowej. Co więcej, przydział mobilizacyjny stwierdza się w rozkazie dziennym.

Wzory kart

Karta mobilizacyjna zawiera takie elementy jak:

  • Datę wydania,
  • Organ wydający,
  • Dane osobowe powoływanego żołnierza rezerwy, pracownika czy innej powoływanej osoby, która nie jest pracownikiem,
  • Stopień wojskowy,
  • Dane jednostki wojskowej czy komórki organizacyjnej,
  • Przydział mobilizacyjny bądź pracowniczy przydział mobilizacyjny,
  • Termin i miejsce stawienia się w jednostce,
  • Przedmioty codziennego użytku, które należy ze sobą zabrać,
  • Skutki uchylenia się od obowiązku służby wojskowej,
  • Postępowanie w przypadku zgrubienia karty mobilizacyjnej.

Karta mobilizacyjna opatrzona czerwonym paskiem to awizo, które świadczy o powołaniu do czynnej służby. W karcie jest podany termin, w którym adresat powinien stawić się w jednostce wojskowej do odbycia czynnej służby wojskowej.

Co więcej, w karcie mobilizacyjnej może być adnotacja, że należy zgłosić się do czynnej służby po otrzymaniu wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji, np. w formie komunikatu radiowego, prasowego, telewizyjnego czy w formie obwieszczenia.

Karta mobilizacyjna zielona jest mniej rygorystyczną formą niż forma karty z paskiem w kolorze czerwonym. Pomimo ogłoszenia mobilizacji, zielona karta nie obliguje do natychmiastowego wstawiennictwa do odbywania czynnej służby wojskowej.

Konieczności wstawienia się do jednostki wojskowej powstaję dopiero w chwili, gdy posiadacz karty z zielonym pasem otrzyma dodatkową kartę powołania, jak również specjalne powiadomienie. Zawiera ono wówczas informacje o konieczności zgłoszenia się żołnierza rezerwowego do czynnej służby wojskowej.

Wyróżnić można jeszcze wzór karty mobilizacyjnej opatrzonej pasem w kolorze niebieskim. To wersja dokumentu, powołującą do przydziału mobilizacyjnego osoby cywilne, które posiadają specjalną kartę do pracy w jednostkach wojskowych w czasie ogłoszenia wojny.

Jeśli osoba cywilna otrzyma informację o ogłoszeniu mobilizacji, w takich samych jak wyżej wymienionych formach, wówczas osoba cywilna jest zobowiązana do stawienia się do pracy w wyznaczonej jednostce wojskowej. Osoba cywilna może zostać także zmobilizowana  w formie wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

Jak odwołać się od karty mobilizacyjnej?

Wiele osób zastanawia się, jak zrezygnować z przydziału mobilizacyjnego, nie chcąc wypełniać czynnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 59 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osoba, która została wyznaczona do nadania przydziału mobilizacyjnego, zobowiązana zostaje do przyjęcia karty mobilizacyjnej.

Niebagatelne znaczenie odgrywa jednak Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej. Zawarte w nim art. 13–15 wskazują, że osobom, które przeznaczone zostały do służby w formacjach obrony cywilnej, nadawane są przydziały tzw. organizacyjno- mobilizacyjne.

Na ich podstawie pełni się służbę na stanowiskach, które określone zostały w etatach osobowych tych formacji. W związku z tym, jeśli karta została wydana w celu odbycia służby w formacjach obrony cywilnej, wówczas mamy prawo odmówić jej przyjęcia.

Jeśli zaś karta mobilizacyjna wystosowana została na podstawie art. 59 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas wskazana osoba, której nadany został przydział mobilizacyjny, jak również pracowniczy przydział mobilizacyjny, ma obowiązek przyjąć kartę.

Jak pozbyć się karty mobilizacyjnej? Jeśli odmawiamy przyjęcia karty mobilizacyjnej, osoba, która doręcza nam dokument, zobowiązana jest do sporządzenia stosownej adnotacji, która zawiera informacje o odmowie przyjęcia.

Niekiedy w notatce możemy także odnaleźć powód nieprzyjęcia dokumentu, jeśli pod go odbiorca. Taka notatka zawiera datę próby doręczenia, jak również czytelny podpis osoby doręczającej.

Słowem podsumowania

Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego odbywa się za pomocą karty mobilizacyjnej.

Przydziały mobilizacyjne, a także pracownicze przydziały mobilizacyjne nadać może lub uchylić wojskowy komendant uzupełnień (WKU), będąc w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Przydatne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Co grozi za niestawienie się na ćwiczenia rezerwy?

I tutaj pojawia się pytanie, kto może się takiego wezwania spodziewać, jak wyglądają ćwiczenia i czy można się od nich uwolnić? W związku z zapowiedziami MON, że planowane są ćwiczenia rezerwistów, gromadzimy informację na ten temat, z których dowiecie się między innymi, co może grozić za niestawienie się na ćwiczenia. Planowane ćwiczenia rezerwistów - czego możemy się spodziewać? Sytuacja, w której się znajdujemy od 24 lutego 2022 roku, sprawiła, że ustawodawca podjął działania zmierzające do uchwalenia przepisów, które będą mogły sprawić, że ewentualne przygotowanie obywateli do konfliktu zbrojnego będzie łatwiejsze. Służyć ma temu między innymi Ustawa z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. To ona stworzyła podwaliny pod planowane w bieżącym roku masowe ćwiczenia rezerwy. Na podstawie tej ustawy MON planuje wezwanie rekordowej liczby osób na ćwiczenia, pytanie, jak zareagować na takie wezwanie i czy można jakoś takich ćwiczeń uniknąć? Powołanie na ćwiczenia - czy można się odwołać? Pierwsze pytanie, jakie można sobie postawić, otrzymując takie powołanie, to kwestia tego, czy możliwe jest odwołanie od ćwiczeń wojskowych. Tutaj istotne jest określenie tego, jak wygląda podstawa prawna takiego powołania. Jest ono wydawane na podstawie decyzji administracyjnej, w związku z czym istnieje możliwość odwołania wynikająca z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Na złożenie odwołania jest 14 dni, należy je złożyć do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, z którego pojawiło się powołanie. Takie odwołanie nie wstrzymuje jednak decyzji, a jego zasadność będzie uznana tylko przy ważnych powodach zdrowotnych albo osobistych. Czego można się spodziewać po odmowie na wezwanie? Wiele osób zastanawia się także, co grozi za niestawienie się na ćwiczenia rezerwy. Czego można się spodziewać w momencie, gdy po otrzymaniu karty powołania odmówi się udziału w ćwiczeniach? Należy jasno podkreślić, że odmowa stawienia się na ćwiczenia wojskowe wiąże się z odpowiedzialnością karną. Każdy wezwany jest zobowiązany do tego, by stawić się na wezwanie w określonym terminie. Ustawa o obronie ojczyzny wskazuje, że osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się w jednostce w określonym terminie - podlegać będzie grzywnie albo karze aresztu. Można również być przymusowo doprowadzonym do jednostki. Takiej samej karze podlegać mogą osoby, które stawiły się na wezwanie, ale nie poddają się poleceniom służbowym albo oddalają się z miejsca pełnienia służby. Jak można zwolnić się z ćwiczeń wojskowych? Wiadomo już, że wezwanie na ćwiczenia wojskowe, jeśli zostanie zignorowane, może spowodować poważne konsekwencje prawne. Dlatego skoro wiadomo, jaka jest kara za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe, trzeba zwrócić uwagę na to, jak można uzyskać zwolnienie z takich ćwiczeń. Kto ma szansę na to, by z takiego zwolnienia skorzystać? Teoretycznie powołanie może być skierowane do każdego, kto na komisji wojskowej został zakwalifikowany do kategorii A. Istnieją jednak osoby, które są zwolnione z takich ćwiczeń. Takie osoby, które posiadają zwolnienie, nie będą narażeni na konsekwencje. Dotyczy to następujących sytuacji: sprawujących urząd senatora albo posła osoby, które prowadzą kampanię wyborczą osoby mająca stanowiska kierownicze w administracji rządowej osoby po służbie zastępczej albo do niej przeznaczone. osoby pełniące funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego albo pełniących funkcję radnego. W przypadku duchownych, którzy sprawują kadencje, albo członków zakonów można mówić o powołaniu jedynie w celu szkolenia do funkcji kapelana i dodatkowo za zgodną władz kościelnych. Czy można zwolnieniem lekarskim uwolnić się od ćwiczeń? Grono osób, które są ustawowo zwolnione z ćwiczeń - jest istotnie ograniczone, dlatego pojawia się pytanie, czy zwolnienie lekarskie zwalnia z ćwiczeń wojskowych. I tutaj, jeśli ktoś zastanawia się, czy choroba zwalnia z ćwiczeń wojskowych, trzeba wskazać na jedną istotną zasadę, a mianowicie to, że przedłożenie zwolnienia lekarskiego sprawia, że powołanie zostaje zawieszone. Jednocześnie trzeba przy tym mieć świadomość, że w momencie, gdy zwolnienie się zakończy, osoba powołana na ćwiczenia będzie musiała je odbyć. Dlatego w rzeczywistości zwolnienie lekarskie nie daje możliwości, by całkowicie uwolnić się od potencjalnych ćwiczeń wojskowych. Trzeba się będzie liczyć z tym, że powołanie do nas wróci i zostanie wyznaczony inny termin, w którym ćwiczenia będą do zrealizowania. Ćwiczenia wojskowe - trudno ich uniknąć Podsumowując, można stwierdzić, że uniknięcie ćwiczeń wojskowych w momencie, gdy otrzyma się na nie powołanie, będzie raczej trudne. Należy mieć świadomość, że grono osób, które mogą uzyskać zwolnienie z takich ćwiczeń - jest mocno ograniczone, nie sposób nie odnieść wrażenia, że w ustawie politycy zadbali głównie u siebie, gwarantując sobie stosowne zwolnienie. Natomiast obywatele, którzy będą chcieli uzyskać zwolnienie, muszą albo składać odwołanie od decyzji administracyjnej i przedstawić poważne przyczyny, dla których miałoby ono być skuteczne, albo też muszą starać się o zwolnienie lekarskie, ale mając przy tym świadomość, że nie pozwoli ono całkowicie odsunąć widma ćwiczeń, a jedynie będzie czynnikiem odsuwającym je w czasie. Natomiast jeśli ktoś samowolnie odmówi stawiennictwa na ćwiczeniach, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, łącznie z potencjalnym aresztem, na jaki można się narazić, oraz przymusowym doprowadzeniem do jednostki wskazanej w dostarczonym powołaniu na ćwiczenia wojskowe. Pole manewru dla powołanych rezerwistów jest więc niewielkie i trudno będzie uniknąć ćwiczeń wojskowych momencie, gdy otrzyma się na nie powołanie. Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Jak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu takiego dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego <-- który pobierzesz tutaj. Czym jest mieszkanie komunalne? Mieszkania komunalne to lokale, które należą do urzędu miasta lub gminy. Są one przeznaczone dla osób zameldowanych w danej miejscowości. Przyznaje się je na wniosek potrzebujących, czyli osób z niskimi dochodami. Warto wiedzieć, czym lokale komunalne różnią się od lokali socjalnych, również należących do urzędu gminy czy miasta.  Te drugie przyznawane są bowiem osobom w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Najczęściej otrzymują je rodziny wyeksmitowane z poprzedniego mieszkania czy też osoby, których dom uległ zniszczeniu, na przykład na skutek pożaru. Czynsz w lokalach socjalnych jest jeszcze niższy niż czynsz w lokalach komunalnych, ale mieszkania tego typu oferują też niższy standard. Komu należy się mieszkanie komunalne? Wniosek o przydział /przyznanie mieszkania komunalnego, mogą złożyć te osoby, które spełniają kryteria określone przez urząd gminy lub miasta. Każda gmina określa takie kryteria samodzielnie, a najczęściej obejmują one: obowiązek zameldowania na terenie gminy, brak praw do innej nieruchomości lub posiadanie nieruchomości zbyt małej w stosunku do potrzeb wnioskodawcy, mieszkanie w bardzo złych warunkach, niski lub przeciętny dochód - próg dochodowy jest wyznaczany indywidualnie przez gminy, które posiadają w swoich zasobach mieszkania komunalne. Najczęściej próg dochodowy uprawniający do otrzymania lokalu komunalnego to określony procent najniższej emerytury, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Każdorazowo należy sprawdzić jednak, jakie kryteria obowiązują w danej miejscowości. Pierwszeństwo do lokalu komunalnego Komu przysługuje mieszkanie komunalne? Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego może złożyć każda osoba potrzebująca, jednak pewne grupy wnioskodawców mają większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. Mowa tu między innymi o: osobach niepełnosprawnych, wychowankach domów dziecka, osobach, które utraciły dom na skutek zdarzenia losowego, jak pożar, zalanie, wichura, osobach mieszkających w altanach na terenie ogródków działkowych, osobach mieszkających w domach przeznaczonych do rozbiórki, ofiarach przemocy domowej. Takie osoby trafiają na listę oczekujących na przydział mieszkania, ale ich wnioski są traktowane priorytetowo. Mogą liczyć więc na to, że otrzymają lokal wcześniej niż inne osoby potrzebujące. Jak napisać wniosek o mieszkanie komunalne? Wniosek o mieszkanie komunalne można złożyć niezależnie od tego, czy gmina dysponuje akurat wolnymi lokalami. Na skutek wniesienia takiego pisma, organ wpisze wnioskodawcę na listę oczekujących. Dokument powinien zawierać: datę i miejsce sporządzenia pisma, dane wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, oznaczenie liczby osób w gospodarstwie domowym, wraz z danymi tych osób i określeniem stopnia pokrewieństwa z wnioskodawcą, informacje o tym, czy członkowie rodziny i wnioskodawca uczą się, pracują, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, uzasadnienie mające pomóc w otrzymaniu mieszkania komunalnego, informacje o dochodach, pobieranych zasiłkach, podpis wnioskodawcy. Wypełniony wniosek o mieszkanie komunalne to nie wszystko. Konieczne jest złożenie go do gminy wraz z następującymi załącznikami: oświadczenie o dotychczasowym miejscu zameldowania, oświadczenie o stanie majątkowym (każdej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego), deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się do urzędu gminy lub miasta w wydziale zajmującym się nieruchomościami, na przykład w wydziale gospodarki mieszkaniowej. Pismo można wnieść w dowolnym momencie. [rada]Po otrzymaniu przydziału mieszkania dochodzi do podpisania najmu mieszkania komunalnego lub mieszkania socjalnego, jest to typowy wzór umowy najmu lokalu stosowany na krajowym rynku najmu.[/rada] Uzasadnienie przyspieszenia przydziału mieszkania komunalnego Warto pamiętać, że konieczne jest także uzasadnienie wniosku o mieszkanie komunalne - jak napisać takie uzasadnienie? Jeśli wnioskodawca spełnia kryteria przyznania mieszkania komunalnego, to musi postarać się „wyróżnić” na tle innych wnioskodawców. Powinien wykazać, dlaczego jest osobą potrzebującą i dlaczego to właśnie jemu należy się takie mieszkanie komunalne. W tym celu może: powołać się na wysokie koszty wynajmu mieszkania od prywatnego właściciela, powołać się na złą sytuację finansową domowników, powołać się na fakt zaległości czynszowych wobec wynajmującego, opisać zły stan techniczny zajmowanego w danej chwili mieszkania, a także podkreślić, że nie spełnia ono potrzeb rodziny, powołać się na choroby, niepełnosprawność członków rodziny w kontekście złych warunków mieszkaniowych (np. grzyb, pleśń, niedostosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, problemy z ogrzewaniem). Ile czeka się na mieszkanie komunalne? Czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego zależny jest od stanu zasobów gminy. Każda osoba składająca wniosek jest bowiem wpisywana na listę oczekujących. Czasami na przydział czeka się kilka miesięcy, innym razem nawet kilka lat. Średnio w naszym kraju czas oczekiwania na lokal komunalny wynosi około 3 lata. Zatem czy da się przyspieszyć taki przydział? Zawsze warto jest postarać się o wcześniejszy przydział mieszkania, kontaktując się w tej sprawie z urzędem gminy czy miasta. Jak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego? Konieczne będzie złożenie w tej sprawie odpowiedniego pisma (jego wzór pobierzesz tu), w którym wnioskodawca wykaże, że jego sytuacja uległa pogorszeniu lub że zmieniła się na tyle, iż jego wniosek powinien zostać potraktowany priorytetowo. [uwaga]Do przygotowania odpowiedniego dokumentu w takiej sprawie warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór pisma o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego, który ułatwia sporządzenie skutecznego wniosku.[/uwaga] Argumenty, jakich można użyć - są zależne od okoliczności, ale z reguły dotyczą podniesienia czynszu za wynajmowany lokal, utraty źródeł dochodu, wystąpienia ciężkiej choroby u jednego z domowników, pojawienia się w rodzinie małych dzieci, i tak dalej. Wykup mieszkania komunalnego Jak wykupić mieszkanie komunalne? Skoro wiesz już, jak dostać mieszkanie komunalne, warto wspomnieć także o tym, że przydzielone mieszkanie komunalne można wykupić. Koszt wykupu mieszkania komunalnego zależy jednak o długości umowy najmu. W Polsce bonifikata w niektórych miasta sięga nawet 90%, oznacza to, że mieszkanie komunalne wykupimy za jedynie 10% jego wartości. Jak ustala się wartość mieszkania komunalnego? Miasto powołuje rzeczoznawcę majątkowego, który sporządza na piśmie opinię dotyczącą wartości nieruchomości, powstaje wtedy operat szacunkowy. Zatem cena nieruchomości, którą najemca zechce wykupić, będzie nie mniejsza niż wartość mieszkania komunalnego określona w operacie szacunkowym. Słowo końcowe i podsumowanie O przyznanie mieszkania komunalnego nie jest łatwo, bo po złożeniu wniosku o lokal z zasobów miasta lub gminy, trzeba czekać w długiej kolejce oczekujących na mieszkanie. [uwaga]Aby przyspieszyć przydział lokalu komunalnego z zasobów gminy, warto złożyć prośbę o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego, którego wzór znajdziesz w naszej bazie pism.[/uwaga] Podstawa prawna: art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.