Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

(2 opinie klienta)

16.00 

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? Pomoc MOPS to dla wielu polskich rodzin szansa na poprawę jakości życia. Otrzymanie negatywnej decyzji w sprawie świadczenia może okazać się więc bardzo dotkliwym ciosem.

Warto pamiętać jednak, że odmowa przyznania zasiłku nie jest ostateczna – można bowiem się od niej odwołać. Jak napisać skuteczne odwołanie od decyzji GOPS czy MOPS?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Dlaczego decyzja MOPS jest negatywna?

Wnioski kierowane do MOPS nie są odrzucane rutynowo. Jeśli wnioskodawca spotkał się z decyzją odmowną, to znaczy, że nie spełnił wymagań niezbędnych dla przyznania danego zasiłku. Niekiedy jednak odmowa ma też inny, bardziej błahy powód – wynika z błędnego wypełnienia formularzy lub załączników.

Czasami negatywna decyzja MOPS jest wynikiem pomyłki lub przeoczenia pracowników tego organu. Chociaż takie przypadki zdarzają się rzadko, to mimo wszystko nie można całkowicie wykluczyć tej możliwości.

Jeśli więc wnioskodawca ma pewność, że spełnia kryteria dla danego świadczenia, powinien odwołać się od decyzji MOPS, aby jego wniosek został rozpatrzony ponownie (w końcu wnioskodawcy to nic nie kosztuje).

Do kogo się odwołać?

Odwołanie od decyzji 500 plus czy zasiłku rodzinnego można złożyć do MOPS na kilka sposobów. Zaskarżenie decyzji powinno przyjmować formę pisemną. Dokument najłatwiej jest zanieść bezpośrednio do lokalnej jednostki MOPS, odpowiedniej według miejsca zamieszkania odwołującego się. Odwołanie wystarczy zanieść do placówki osobiście, ewentualnie wysłać pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Warto wiedzieć jednak, że odwołanie od decyzji ośrodka pomocy społecznej można złożyć też za pośrednictwem innych instytucji, na przykład sądów. Najczęściej składane jest odwołanie od decyzji MOPS do SKO, ale pomóc w tym procesie może również wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Okręgowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania odwołującego się.

Co ważne, odwołanie od decyzji MOPS może przyjmować także formę ustną, a wtedy składa się je w jednym z organów rentowych, czyli jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takich jak KRUS czy ZUS.

Dlaczego odwołanie od decyzji MOPS składa się do ZUS? Otóż ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) jest organem opiniotwórczym i decyzyjnym, jeśli chodzi o przyznawanie świadczeń i zasiłków. MOPS i GOPS to natomiast jedynie podmioty uprawnione do wypłaty przyznanych środków.

Ile jest czasu na odwołanie się od decyzji MOPS?

Odwołanie od decyzji zasiłku rodzinnego czy innego świadczenia MOPS musi zostać złożone w odpowiednim terminie. Jeśli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wpłynie zbyt późno, odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie.

Odwołanie od decyzji MOPS powinno zostać złożone:

  • w ciągu 14 dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji, jeśli odwołanie wnoszone jest do podmiotów pozasądowych,
  • w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, jeśli odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem sądu.

W większości przypadków niedopełnienie tych terminów skutkuje automatycznym odrzuceniem wniosku, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest dopuszczenie w drodze wyjątku niewielkich opóźnień.

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS?

Wnioskodawcy często poszukują odpowiedzi na pytanie „jak napisać odwołanie od decyzji MOPS w sprawie zasiłku rodzinnego” czy też „jak odwołać się od decyzji 500+”. W każdym z tych przypadków – oraz w przypadku każdej innej decyzji MOPS – do przygotowania odwołania warto wykorzystać gotowy do wypełnienia uniwersalny wzór odwołania od decyzji MOPS.

Odwołanie musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym:

  • dane osobowe wnioskodawcy, z numerem PESEL i adresem zamieszkania,
  • datę i miejsce sporządzenia,
  • oznaczenie zaskarżonej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • uzasadnienie odwołania, czyli argumenty, które przemawiają za zmianą decyzji przez MOPS,
  • dowody, czyli załączniki – dokumenty, które potwierdzają przytoczone argumenty.

Procedura odwoławcza MOPS

Odwołanie od odmowy dodatku węglowego, 500 plus czy innego świadczenia składa się w sposób standardowy, czyli do organu wyższego stopnia – w przypadku MOPS jest to samorządowe kolegium odwoławcze, czyli SKO. Właściwa do złożenia odwołania placówka SKO to ta odpowiednia ze względu na adres zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy.

Odwołanie zawsze wnosi się za pośrednictwem instytucji, która wydawała decyzję negatywną – tj. za pośrednictwem MOPS.

Organ ten ma bowiem możliwość zmienić swoją decyzję po przyjęciu odwołania, a jeśli podtrzyma decyzję negatywną, to samodzielnie w ciągu 7 dni przekazuje odwołanie do organu wyższego stopnia.

Jeśli odwołanie będzie zawierało ważne argumenty i dowody potwierdzające, że wnioskodawca powinien otrzymać środki w ramach danego programu wsparcia, organ odwoławczy uchyli negatywną decyzję MOPS. Jeżeli jednak ją podtrzyma, wnioskodawca może odwołać się ponownie – tym razem do prezesa ZUS.

Czas na złożenie takiego odwołania to 14 dni od momentu otrzymania decyzji. Nawet to odwołanie nie zamyka jeszcze drogi do uzyskania należnego świadczenia. Wnioskodawca może złożyć podobne pismo do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na co ma aż 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Apelacja i kasacja

Jeśli sąd I instancji w odpowiedzi na odwołanie wyda decyzję, która nie satysfakcjonuje odwołującego się, to ma on prawo złożyć apelację do sądu apelacyjnego, czyli sądu II instancji.

Czas na wniesienie takiej apelacji to dwa tygodnie, jeśli zainteresowany wnioskował o uzasadnienie, a tydzień, jeśli o nie nie wnioskował.

Od wydanego przez sąd II instancji wyroku również przysługuje odwołanie – w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Na złożenie takiej skargi zainteresowany ma 2 miesiące.

Czy warto odwołać się od decyzji MOPS?

Wiele osób zastanawia się, czy warto odwoływać się od decyzji MOPS. Jeśli wnioskodawca nie ma pewności, czy spełnia warunki dla otrzymania danego świadczenia, lepszym rozwiązaniem może okazać się rozmowa z pracownikiem tego organu i dokładne wyjaśnienie przyczyny odmowy.

W sytuacji, kiedy wnioskodawca ma pewność, że doszło do błędu lub niedopatrzenia, powinien poświęcić nieco czasu i złożyć odwołanie od negatywnej decyzji.

Bardzo często okazuje się to bowiem skutecznym rozwiązaniem, a otrzymane środki bywają nieocenioną pomocą dla domowego budżetu.

Kilka słów na koniec

Złożenie odwołania od wydanej decyzji MOPS czy GOPS to niestety jedyny sposób na walkę z tą instytucją i decyzją, którą wydano na naszą niekorzyść. Wiele spraw po złożeniu odwołania, np. w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego kończy się na korzyść wnioskodawcy, dlatego jak najbardziej warto walczyć o swoje prawa.

Tyma bardziej, że wniesienie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego nie kosztuje absolutnie nic, i jest całkowicie zwolnione od jakichkolwiek opłat.

Pisemne odwołanie od niekorzystnej decyzji organu należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a odwołanie wnosimy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zachęcamy, by przy składaniu odwołania wykorzystać przygotowany przez nas wzór odwołania, który pobierzesz na samej górze.

Podstawa prawna:

Odwołanie od decyzji administracyjnej regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016r. Poz. 23), dalej cyt. jako k.p.a.

Art. 129. – [Sposób i termin wniesienia odwołania] – Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 1.Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2.Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

§ 3.Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (2)

2 komentarze

Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma
  1. Pismo pomocne, ułatwia złożenie odwołania do MOPSu.

  2. Polecam.