Wniosek o pomoc finansową do opieki społecznej – wzór

Kategoria: Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o pomoc finansową do opieki społecznej? Z wnioskiem o pomoc do opieki społecznej może zgłosić się każda osoba znajdująca się w potrzebie. Udzielona pomoc nie zawsze będzie jednak pomocą finansową.

W zależności od problemu i budżetu, jakim dysponuje MOPS, może przyjmować ona postać darów żywnościowych czy pośrednictwa w procesie wnioskowania o przyznanie mieszkania socjalnego/komunalnego. Kiedy można złożyć wniosek do MOPS o pomoc finansową i jak go prawidłowo napisać?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Komu pomoże opieka społeczna?

Zgodnie z przepisami, pomoc z opieki społecznej mogą uzyskać osoby i rodziny dotknięte problemem:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • długiej, ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • alkoholizmu,
 • narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu się po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • skutków klęski żywiołowej,
 • zdarzenia losowego, jak pożar, powódź, wypadek.
Poza tym Ośrodek Pomocy Społecznej – MOPS czy GOPS pomaga także w sytuacji macierzyństwa, czy wielodzietności. 

Co jest potrzebne do otrzymania pomocy finansowej od opieki społecznej?

Wniosek o pomoc finansową do MOPS może złożyć każda osoba potrzebująca, a w zależności od jej sytuacji do pisma trzeba będzie dołączyć między innymi:

 • dokument tożsamości wnioskodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • dokumenty potwierdzające dochody: rentę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny,  i tak dalej,
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • inne dokumenty, które mają wpływ na prawo do świadczeń socjalnych, na przykład zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole,
 • decyzję o uznaniu za osobę bezrobotną,
 • decyzje o odmowie przyznania świadczenia/zasiłku dla bezrobotnych,
 • oświadczenie o stanie majątku.

O tym, jakie dokumenty będą niezbędne, poinformuje wnioskodawcę pracownik socjalny.

Kto otrzyma pomoc z MOPS?

Podanie o pomoc finansową powinno zostać rozpatrzone pozytywnie, jeśli wnioskodawca spełni określone kryteria, czyli tak zwane progi dochodowe. Na chwilę obecną, pomoc udzielana jest osobom, w przypadku których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 528 zł netto w rodzinie lub 701 zł netto na osobę samotną.

Należy pamiętać, że zasiłek z opieki społecznej może być zasiłkiem stałym, okresowym lub celowym, na przykład na żywność, leki, opał, odzież.

Wyróżnia się również:

 • zasiłki i pożyczki na usamodzielnienie,
 • zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium, na przykład na leki,
 • pomoc na usamodzielnienie,
 • pomoc na kontynuowanie nauki,
 • wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, przyznane przez sąd.

Wśród pomocy niepieniężnej wyróżnia się natomiast następujące formy wsparcia:

 • pracę socjalną,
 • posiłki,
 • ubrania,
 • pomoc rzeczową,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • interwencje kryzysowe, np. wsparcie w domach dla matek z dziećmi,
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • mieszkanie chronione.

Wszystko zależy tu od potrzeb wnioskodawcy i jego sytuacji. Po złożeniu wniosku o pomoc MOPS za pośrednictwem pracownika socjalnego przeprowadza zwykle wywiad środowiskowy, aby potwierdzić okoliczności opisane w podaniu wnioskodawcy.

Jeśli uzna wniosek osoby zainteresowanej pomocą za zasadny, odpowie na niego w ciągu 30 dni od zakończenia wywiadu (terminy załatwiania spraw formułuje Kodeks Postępowania Administracyjnego), wydając decyzję. Jeżeli decyzja MOPS będzie negatywna, to wnioskodawca znajdzie w niej informację o możliwości wniesienia odwołania.

Jak napisać podanie o pomoc z opieki społecznej?

Wiele osób potrzebujących nie wie, jak napisać podanie do MOPS o pomoc finansową. Warto pamiętać, że swoją prośbę można zgłosić pracownikom socjalnym nawet ustnie, jednak przygotowanie w tej sprawie formalnego wniosku to znacznie wygodniejsze rozwiązanie.

Pismo w takiej sprawie powinno zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane organu, do którego skierowany jest wniosek,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść prośby o przyznanie pomocy finansowej, na przykład zasiłku celowego,
 • uzasadnienie prośby,
 • dane na temat dochodów – wnioskodawcy i członków jego rodziny.
Uzasadnieniem wniosku o potrzebie przyznania świadczenia pomocy społecznej będzie opis trudnej sytuacji wnioskodawcy, który należy podeprzeć dowodami, tj. dokumentami, które potwierdzają wykorzystane argumenty.

Komu należy się zasiłek stały?

Najczęściej osoby w trudnej sytuacji materialnej zastanawiają się, jak napisać podanie do MOPS o zasiłek stały. Taka pomoc finansowa przysługuje:

 • osobom samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, kiedy ich dochód nie przekracza 776 zł,
 • osobom pozostającym w rodzinie, jeśli są niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, kiedy ich dochód na osobę nie przekracza 600 zł.

Zasiłek stały przyznaje się na wniosek. Pismo należy złożyć w najbliższym ośrodku pomocy społecznej, dołączając do niego:

 • kserokopię orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy,
 • orzeczenie potwierdzające zaliczenie do I/II grupy inwalidów,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy i jego rodziny.
Poza tym, przy składaniu wniosku należy mieć przy sobie także dokument tożsamości.

Komu należy się zasiłek celowy?

Warto wiedzieć też, jak napisać podanie do opieki społecznej o pomoc w przypadku przejściowych problemów finansowych. W takiej sytuacji najczęściej potrzebującym przyznaje się zasiłek celowy. Mogą otrzymać go bezdomni, osoby samotne czy rodziny.

Zasiłek celowy obejmuje między innymi:

 • osoby bezdomne i osoby pozbawione dochodu – zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne,
 • osoby, które muszą dojechać do urzędu celem załatwienia spraw – zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego,
 • rodziny i osoby samotne w przypadku zdarzeń losowych – zasiłek celowy na pokrycie strat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek celowy może zostać przyznany osobie potrzebującej nawet wtedy, kiedy jej dochód przekracza wyznaczone kryterium. Niekiedy MOPS przyznaje także zasiłek celowy na zasadach zwrotu.

Dotyczy on właśnie tych osób, które nie spełniają kryterium dochodowego. Kwota przyznanego świadczenia z pomocy społecznej podlega w tym przypadku zwrotowi.

Odwołanie od decyzji MOPS – wzór

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? Od odmownej decyzji administracyjnej, stronie, która złożyła wniosek, przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania negatywnej decyzji.

Jeżeli odwołanie okaże się nieskuteczne, wnioskodawca może wnieść odwołanie od decyzji MOPS do SKO, czyli: Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Aby ułatwić Ci złożenie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowe do wypełnienia odwołanie od decyzji MOPS <– którego wzór pobierzesz tutaj.

Podsumowanie materiału

Pismo o pomoc finansową do pomocy społecznej najlepiej sporządzić w formie pisemnej. W piśmie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, które ułatwią pracownikowi socjalnemu rozpoznanie wniosku i wydanie decyzji odnośnie udzielenia pomocy finansowej.

Wniosek można złożyć listownie (listem poleconym) lub osobiście w siedzibie lokalnego Ośrodka pomocy społecznej. Do wniosku w większości przypadków warto załączyć oświadczenie o stanie majątkowym, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia od pracodawcy, oświadczenie o dochodach itp.

Natomiast jeśli sprawa jest pilna, można zwrócić się od razu do Powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Przepisy, które warto znać:

Art. 7. – Przyczyny udzielania pomocy – Pomoc społeczna.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)ubóstwa;

2)sieroctwa;

3)bezdomności;

4)bezrobocia;

5)niepełnosprawności;

6)długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)przemocy w rodzinie;

7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)(uchylony);

11)trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)alkoholizmu lub narkomanii;

14)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Inne podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o pomoc finansową do opieki społecznej – wzór
 1. Dziękuję za pomoc w napisaniu wniosku, wniosek złożony, czekamy na pozytywne rozpatrzenie! 🙂