Jak zrezygnować ze studiów? Wzór rezygnacji

Jak napisać rezygnację ze studiów? Studia nie są dla nikogo obowiązkowe, zatem możliwość rezygnacji przysługuje każdemu i na każdym etapie edukacji. Nieco inaczej wygląda jednak rezygnacja ze studiów na uczelni publicznej a inaczej rezygnacja ze studiów na uczelni prywatnej. Inne mogą być też konsekwencje rezygnacji ze studiów.

Jak zrezygnować ze studiów, aby w prosty sposób dopełnić wszystkich formalności i nie zostać w żaden sposób ukaranym? lub obciążonym finansowo? poniżej pobierzesz przydatne wzory pism, które wystarczy jedynie uzupełnić danymi i dostarczyć na uczelnię osobiście lub listem poleconym:

Czym jest skreślenie z listy studentów?

Skreślenie z listy studentów jest jednoznaczne z wydaleniem studenta z uczelni. Dziekan musi skreślić studenta z listy w przypadku gdy ten:

 • nie podejmie studiów,
 • zrezygnuje ze studiów,
 • nie złoży na czas pracy dyplomowej,
 • nie obroni pracy dyplomowej w terminie,
 • zostanie ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
 • nie uczęszcza na zajęcia,
 • nie zalicza sesji egzaminacyjnej (nieuzyskanie zaliczenia semestru),
 • lub nie płaci za studia.

Jak widać, skreślenie z listy może nastąpić z woli studenta lub wbrew woli studenta. Z perspektywy młodej osoby często najkorzystniejszym rozwiązaniem jest przerwanie nauki i zaprzestanie uczęszczania na zajęcia – dotyczy to wyłącznie uczelni prywatnych.

W takiej sytuacji student może jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy korzystać z legitymacji studenckiej (do momentu utraty ważności dokumentu).

Natomiast w przypadku, gdy student sam składa wniosek o rezygnację, większość uczelni żąda zwrotu legitymacji już w momencie wystąpienia z pismem w sprawie wykreślenia z listy.

Jak zrezygnować ze studiów przed ich rozpoczęciem?

Rezygnacja ze studiów przed ich rozpoczęciem to inaczej rezygnacja z przyjęcia na studia czy rezygnacja z rekrutacji. Podjęcie decyzji o rezygnacji ze studiów na tym etapie upraszcza całą procedurę, jednak nawet przed podpisaniem ślubowania większość uczelni wymaga złożenia rezygnacji na piśmie.

Oficjalną rezygnację warto złożyć szczególnie w przypadku, kiedy student planuje jedynie zmienić kierunek kształcenia lub uczelnię, a nie całkowicie zrezygnować z edukacji. Jeśli nie dopełni obowiązku złożenia pisemnej rezygnacji, nie będzie mógł wnioskować o przyjęcie go na inny kierunek.

Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru

Podanie o rezygnacje ze studiów można złożyć na każdym etapie edukacji na uczelni wyższej. Dziekan powinien przyjąć takie pismo nawet w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Nauka na uczelni publicznej nie wiąże się z zawieraniem umowy o kształcenie, dlatego stron nie obowiązuje żaden okres wypowiedzenia. Nie ma też ryzyka, że placówka obciąży studenta jakimikolwiek opłatami czy karami.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rezygnacji z uczelni prywatnej. Tutaj student i placówka związani są umową, która zawsze odnosi się też do warunków i konsekwencji jej przedterminowego wypowiedzenia. Warto zapoznać się z nimi przed złożeniem rezygnacji.

Jak zrezygnować ze studiów dziennych?

Rezygnacja ze studiów dziennych jest zdecydowanie prostsza niż rezygnacja ze studiów zaocznych. W tym przypadku rezygnację składa się w formie nakazanej w regulaminie studiów na danej uczelni. Zwykle wymagana jest rezygnacja w formie pisemnej, którą kieruje się do właściwego dziekanatu.

Oświadczenie ma charakter jednostronny, zatem uczelnia nie może go nie przyjąć. Pismo nie wymaga też uzasadnienia, ale warto takowe sporządzić, jeśli student przypuszcza, że być może wróci w przyszłości na daną uczelnię.

Wniosek o rezygnacje ze studiów dziennych powinien zawierać:

 • dane osobiste studenta, a także numer albumu, oznaczenie kierunku, roku i semestru studiów,
 • oświadczenie o rezygnacji,
 • uzasadnienie decyzji,
 • podpis studenta.
Pismo wnosi się najczęściej za pośrednictwem odpowiedniego dziekanatu. Jeśli student nie złoży rezygnacji i tak zostanie wykreślony z listy studentów, ale dopiero po określonym czasie – zwykle po niezaliczeniu najbliższej sesji egzaminacyjnej.

Przed wykreśleniem studenta z listy z powodu nieuczęszczania na zajęcia i nieprzystąpienia do egzaminów uczelnia będzie podejmowała próby kontaktu w celu wyjaśnienia sprawy, zatem jeśli student pragnie ich uniknąć, powinien sam dopilnować wykreślenia go z listy.

Jak zrezygnować ze studiów zaocznych?

Studia zaoczne od studiów dziennych różnią się nie tylko systemem, w jakim odbywają się zajęcia, ale również odpłatnością. Podstawą odbywania takich studiów jest umowa zawarta z uczelnią. W ramach takiej umowy placówka określa sposób rozliczania się ze studentem. Ustalane są też zasady wypowiedzenia umowy.

W przypadku rezygnacji ze studiów zaocznych należy koniecznie przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie i uzyskać potwierdzenie złożenia go w określonym terminie. Ma to związek z opłatami za czesne, które często należy uiszczać do momentu wygaśnięcia umowy – do chwili upływu okresu wypowiedzenia.

Uczelnia prywatna nie powinna pobierać opłat od rezygnującego studenta za cały bieżący semestr, w którym złożył on wypowiedzenie umowy. Jeśli taki zapis znajduje się w umowie, jest to klauzula niedozwolona.

Pisemne wypowiedzenie umowy zawartej z prywatną uczelnią jest kluczowe w przypadku studiów płatnych. Jeżeli w takich okolicznościach student po prostu zaprzestanie pojawiać się na zajęciach, brak udziału w wykładach nie zwolni go z obowiązku uiszczania opłat.

Z czasem te mogą skumulować się w naprawdę wysoką kwotę, zwłaszcza jeśli doliczone zostaną także odsetki za zwłokę. Po podjęciu decyzji o rezygnacji ze studiów nie warto więc zwlekać. Im szybciej student złoży odpowiedni wniosek o wykreślenie z listy, tym niższe koszty wypowiedzenia umowy poniesie.

Pisemna rezygnacja ze studiów – jak napisać?

Jak zostało wspomniane, w większości przypadków rezygnacja ze studiów musi przyjmować formę pisemną. Jest to jednostronne oświadczenie studenta, które można przygotować w oparciu o nasz wzór rezygnacji ze studiów, wypełniając go kolejno takimi danymi jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane studenta i kierunku podjętych studiów,
 • dane uczelni (pismo kieruje się do dziekana),
 • uzasadnienie rezygnacji ze studiów (nieobowiązkowo),
 • podpis.

Chociaż uzasadnienie rezygnacji ze studiów nie jest wymagane, to jednak warto uwzględnić je w swoim wniosku. Wystarczy jedno zdanie, którym student potwierdzi, że jego decyzja jest świadoma i dobrze przemyślana. Przyczyną rezygnacji ze studiów może być na przykład:

 • chęć zmiany kierunku kształcenia,
 • chęć zmiany uczelni (np. z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania),
 • konieczność podjęcia pracy zarobkowej,
 • brak środków na opłacanie czesnego (studia zaoczne),
 • chęć całkowitej rezygnacji z dalszej edukacji, i tak dalej.

Czy można wrócić na studia po skreśleniu z listy studentów?

Decyzja o rezygnacji ze studiów nie jest nieodwracalna. Student może ubiegać się o ponowne wpisanie go na listę, składając odwołanie od wykreślenia z listy studentów. Pismo w tej sprawie powinien skierować do dziekana.

W tym przypadku prosząc o wznowienie studiów w celu dalszej nauki – uzasadnienie wniosku jest zazwyczaj obowiązkowe. W zależności od etapu, na jakim zakończona została edukacja, student może zostać przyjęty na ten sam rok czy semestr studiów.

Problemów z powrotem na studia nie powinien mieć też student uczelni prywatnej. Jeśli prawidłowo rozliczył się z poprzedniego etapu edukacji, placówka z pewnością podpisze z nim nową umowę.

Podstawa prawna: ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS – wzór

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji MOPS <-- które pobierzesz tutaj. Dlaczego wniosek do MOPS został odrzucony? Wnioski składane do MOPS rozpatrywane są zazwyczaj w ciągu 30 dni. W uzasadnionych przypadkach ośrodek może przedłużyć ten termin maksymalnie do 60 dni, jeśli sytuacja jest skomplikowana i wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających. [rada]W czasie rozpatrywania pisma warto odbierać telefony z MOPS, gdyż ośrodek może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub błędów.[/rada] Wiele osób zastanawia się, dlaczego wniosek złożony na czas został odrzucony przez MOPS. Należy wiedzieć więc, że najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty świadczenia socjalnego to: niespełnienie kryteriów dla danego zasiłku, błąd w formularzu, brak niezbędnych załączników, niedopatrzenie ze strony urzędnika MOPS-u. Zdarza się również, że to pomyłka pracownika MOPS przyczynia się do odrzucenia wniosku przez system. Może on przeoczyć pewne dane, błędnie wykonać obliczenia czy też niepoprawnie wprowadzić informacje. Jeśli doszło do podobnej sytuacji, warto odwołać się od negatywnej decyzji. Pytanie brzmi: gdzie się odwołać od decyzji MOPS? Gdzie odwołać się od decyzji MOPS? Odwołanie od decyzji zasiłku rodzinnego czy 500+ należy złożyć na ręce tego podmiotu, który wydał negatywną decyzję, czyli do MOPS. Pismo można zanieść osobiście lub wysłać pocztą. Należy pamiętać, że chociaż to ośrodek pomocy wypłaca świadczenia socjalne, to o ich przyznaniu decyduje nie MOPS, a ZUS, dlatego odwołanie od negatywnej decyzji kierowane jest właśnie do zakładu ubezpieczeń. Jeśli zainteresowany składa je bezpośrednio, może dokonać tego także w formie ustnej. Wystarczy, że skontaktuje się z organem rentowym za pośrednictwem jednej z jego jednostek organizacyjnych, takich jak: ZUS, KRUS, wojskowe biuro emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. [pomoc]Jeżeli odwołanie za pośrednictwem MOPS czy bezpośrednio w ZUS okaże się nieskuteczne, wnioskodawca może zdecydować się również na odwołanie od decyzji MOPS do SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego). [/pomoc] W przypadku gdy decyzja wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze również okaże się niesatysfakcjonująca, od niej także można się odwołać - trzecią instancją jest Wojewódzki Sąd Administracyjny. Należy mieć na uwadze, że w zależności od wybranej drogi odwołania - sądowa lub administracyjna - inny będzie termin na złożenie takiego pisma. W przypadku odwołania do ZUS wynosi on 14 dni od dnia otrzymania negatywnej decyzji, a w przypadku wystąpienia na drogę sądową 30 dni. Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? Wnioskodawcy często nie wiedzą, jak napisać odwołanie od decyzji MOPS. Nie jest to jednak pismo szczególnie skomplikowane, choć powinno zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak: oznaczenie daty i miejsca, dane osobowe wnioskodawcy, dane odbiorcy pisma, oznaczenie zaskarżonej decyzji, odpowiedni tytuł pisma, powód odwołania - roszczenia (żądania), uzasadnienie, załączniki potwierdzające argumenty wykorzystane w uzasadnieniu, podpis. [uwaga]W przygotowaniu pisma, pomocny będzie przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji MOPS.[/uwaga] Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie, to będzie ono różne w zależności od przypadku wnioskodawcy. Kluczowe jest jednak wykazanie, że spełnia on formalne warunki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a odrzucenie jego wniosku spowodowane było błędem czy przeoczeniem. Odwołanie od decyzji 500 + Jak napisać odwołanie od decyzji 500 plus? Takie pismo niczym nie różni się od standardowego odwołania, przy czym w przypadku tego świadczenia nieistotny jest próg dochodowy, zatem błędu w procesie rozpatrywania wniosku należy doszukiwać się na przykład we wprowadzonej dacie urodzenia dziecka, na które należy się świadczenie. Niezależnie od przyczyny odrzucenia wniosku w tej sprawie, jeśli zainteresowany ma pewność, że świadczenie jest mu należne, powinien skorzystać ze standardowej procedury odwoławczej i skierować pismo do SKO za pośrednictwem MOPS. [informacja]Ośrodek pomocy społecznej zapozna się z dokumentami i być może sam podejmie decyzję o uznaniu wniosku. Jeśli tego nie zrobi, przekaże komplet dokumentacji do SKO w ciągu 7 dni.[/informacja] Co ważne, wnioskodawca może wybrać też drugą ścieżkę odwołania - mianowicie odwołanie do Prezesa ZUS. W tym przypadku ma 14 dni na sporządzenie odpowiedniego pisma. Jeżeli prezes nie rozpatrzy odwołania zgodnie z wolą wnioskodawcy, ten może jeszcze odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni. Odwołanie zasiłek rodzinny Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS w sprawie zasiłku rodzinnego? W przypadku tego świadczenia duże znaczenie ma już próg dochodowy, zatem istotne jest nie tylko odpowiednie wypełnienie formularzy, ale również przedstawienie wymaganych dokumentów, np. kopii umowy o pracę czy zaświadczenia o zarobkach. [rada]Jeśli na którymkolwiek etapie wnioskowania popełniono błąd czy niedopatrzenie, ale wnioskodawca wie, że spełnia kryteria określone w przepisach, powinien złożyć odwołanie od decyzji odmownej.[/rada] Również w tym przypadku pismo zaskarżające decyzję wnosi się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierując je odpowiednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub do prezesa ZUS. Należy pamiętać, że każde pismo do ZUS powinno zawierać: oznaczenie rodzaju pisma, oznaczenie tematu wniosku (np. odwołanie w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego), argumenty na poparcie przytoczonych okoliczności, oznaczenie zaskarżonej decyzji, zarzuty wobec decyzji, uzasadnienie odwołania i ewentualne dowody, prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy. *Poza tym, odwołanie musi wskazywać, czy decyzja jest zaskarżana w całości, czy w części.  Jak rozpatruje się odwołanie od decyzji MOPS? Rozpatrując odwołanie od decyzji MOPS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przychylić się do żądań wnioskodawcy i uchylić wcześniejszą decyzję. Czas na rozpatrzenie pisma to 30 dni. Jeśli organ nie skontaktuje się ze skarżącym w tym terminie, można uznać, że pismo zostało rozpatrzone pozytywnie. W przypadku, gdy ZUS nie uzna odwołania, przekazuje swoją decyzję do sądu wraz z uzasadnieniem. Ponownie ma na to nie więcej niż 30 dni, licząc od dnia wniesienia odwołania. Kilka słów na koniec Jak wskazuje Kodeks postępowania administracyjnego, na złożenie odwołania od negatywnej decyzji MOPS mamy 14 dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji, czyli 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Pisemne odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest bezcelowe - bo dzięki niemu bardzo często jesteśmy w stanie wywalczyć świadczenie (np. świadczenie pielęgnacyjne) lub inny zasiłek, o który się staramy. [pomoc]Najczęstszą sytuacją, jaka się zdarza - to odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, które przecież należy się rodzicom niepełnosprawnego dziecka, opiekunowi faktycznemu, osobie spokrewnionej, która opiekuje się osobą, rodzinie zastępczej, a nawet osobie, która zobowiązana jest, by płacić alimenty na niepełnosprawne dziecko.[/pomoc] [paragraf]Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawa z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.[/paragraf] Inne podobne wzory pism: Skarga na MOPS wzór Podanie do MOPS o dożywienie Podanie do MOPS o pomoc finansową Przykładowa opinia o uczniu do MOPS Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPSu Skarga na pracownika socjalnego wzór Wniosek o pomoc finansową do opieki społecznej wzór

Czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium NFZ?

Jak napisać skuteczne podanie o zmianę miejsca sanatorium? Leczenie sanatoryjne opiera się między innymi na wykorzystaniu walorów naturalnych danej miejscowości uzdrowiskowej. Nic więc dziwnego, że wielu ubezpieczonych chciałoby odbyć leczenie w konkretnym mieście czy regionie. Wybór lokalizacji sanatorium na NFZ jest możliwy, ale tylko w uzasadnionych przypadkach można negocjować z funduszem kwestię miejsca leczenia sanatoryjnego. W jaki sposób chory może postarać się o zmianę miejsca pobytu w sanatorium i jak napisać skuteczne podanie w tej sprawie? Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium <-- które pobierzesz tutaj. Zmiana sanatorium Co do zasady, odpowiedź na pytanie: czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium z NFZ - jest dwuznaczna. Wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów, a także ze sposobu, w jaki chorzy są kierowani na takie kuracje. Oznacza to, że ubezpieczony może skontaktować się z odpowiednim oddziałem NFZ, aby w uzasadnionych okolicznościach postarać się o zmianę miejsca na leczenie uzdrowiskowe. Zatem osoby zainteresowane odpowiedzią na pytanie: “czy można zmienić miejsce sanatorium z NFZ” powinny wiedzieć, że istnieje taka szansa, ale kuracjusz musi postarać się o zmianę miejsca pobytu i bardzo starannie uzasadnić swoją prośbę w tej sprawie. Niestety, powody takie jak niechęć do danego regionu czy pragnienie odbycia leczenia w konkretnej placówce z uwagi na jej atrakcyjne położenie, czy krajobrazy naturalne, mogą nie przekonać pracowników funduszu do poszukiwań innej lokalizacji sanatorium. [rada]Konieczne jest też sprawdzenie, czy w ogóle istnieje inna placówka, w której pacjent o danym profilu leczenia może odbyć swoją kurację.[/rada] Jak pacjenci są kierowani do konkretnych sanatoriów? Zanim ubezpieczony przygotuje podanie do NFZ o zmianę miejsca pobytu w sanatorium, powinien wiedzieć, na jakich zasadach poszczególne osoby są kierowane na leczenie do konkretnych placówek uzdrowiskowych. W pierwszej kolejności chory ubiega się o skierowanie do sanatorium u swojego lekarza, a następnie skierowanie to jest weryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze decydują o potwierdzeniu lub odrzuceniu skierowania na podstawie dokumentacji medycznej czy kolejnych badań osobistych. Później ustalany zostaje profil leczenia sanatoryjnego i to właśnie na nim bazują pracownicy NFZ, kierując ubezpieczonego do konkretnego ośrodka lecznictwa. Każda taka placówka specjalizuje się bowiem w leczeniu określonych chorób, kontuzji czy dolegliwości. Nie można więc udać się do dowolnie wybranego sanatorium, ponieważ ośrodki lecznictwa tego typu nie są uniwersalne - są ukierunkowane, jeśli chodzi o wykonywane w nich zabiegi czy prowadzone ćwiczenia rehabilitacyjne. Zmiana miejsca leczenia sanatoryjnego będzie możliwa tylko wtedy, kiedy istnieje w kraju inna placówka zajmująca się pacjentami z takim samym profilem leczenia. W przeciwnym razie, składanie wniosku o zmianę lokalizacji nie ma najmniejszego sensu. [informacja]Poza tym, ubezpieczony wnioskujący o zmianę miejsca leczenia powinien mieć ku temu naprawdę dobry powód. Decyzja w tej sprawie zależy od tego, czy przekona do swoich racji pracowników oddziału NFZ. [/informacja] Jak napisać wniosek o zmianę miejsca leczenia sanatoryjnego? Jeśli ubezpieczony wie, że istnieje szansa na skierowanie go na leczenie do innego ośrodka, pozostaje mu jedynie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium. Taki wniosek nie jest szczególnie skomplikowany - najważniejsze, aby zawierał dane umożliwiające zidentyfikowanie świadczeniobiorcy i dobre uzasadnienie. Pismo sporządza się zgodnie z następującym schematem: data i miejsce, dane wnioskodawcy, dane odbiorcy pisma - odpowiedniego oddziału NFZ, właściwy nagłówek, oznaczenie skierowania, treść wniosku z uzasadnieniem, podpis świadczeniobiorcy. Takie pismo składa się do oddziału NFZ najlepiej za pośrednictwem poczty - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jak natomiast uzasadnić chęć zmiany miejsca leczenia sanatoryjnego? Obiektywnie ważne powody mogą wskazywać w tym przypadku na: dużą odległość ośrodka lecznictwa od miejsca zamieszkania pacjenta, wysokie koszty dojazdu - chory pokrywa je z własnej kieszeni, zły stan zdrowia, uniemożliwiający odbycie dalekiej podróży z bagażami, złej jakości połączenie komunikacji publicznej z miejscem docelowym. [rada]W trosce o dobro ubezpieczonego NFZ może przychylić się do tak uzasadnionej prośby, ale warto pamiętać, że świadczeniobiorca nigdy nie ma takiej gwarancji. Często o wiele łatwiej jest zmienić termin wyjazdu, niż lokalizację sanatorium - jest to po prostu prostsze rozwiązanie dla pracowników funduszu.[/rada] Jak zmienić termin leczenia sanatoryjnego? Leczenie sanatoryjne planowane jest z dużym wyprzedzeniem z uwagi na fakt, że kolejka oczekujących na kurację w ramach NFZ jest bardzo długa. Na swoją kolej świadczeniobiorca może oczekiwać nawet kilka, kilkanaście miesięcy. Nic więc dziwnego, że czasami okazuje się, iż z różnych przyczyn nie może stawić się w sanatorium w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim oddziałem NFZ i poinformować o swoim problemie, jednocześnie wnosząc o wyznaczenie nowego terminu leczenia i zwracając potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Im szybciej ubezpieczony zgłosi się z taką sprawą do NFZ, tym lepiej - fundusz będzie miał czas, aby na miejsce osoby rezygnującej z danego terminu skierować inną osobę z kolejki. Poza tym brak jakiegokolwiek działania i niestawienie się na leczeniu będzie skutkowało utratą miejsca zajętego w kolejce. Podobne w skutkach jest też oddanie skierowania bez uzasadnienia. Jeżeli jednak ubezpieczony zwróci skierowanie i uzasadni je, pracownicy funduszu wyznaczą mu nowy, najbliższy wolny termin. Jak uzasadnić chęć zmiany terminu leczenia sanatoryjnego? Obiektywnymi przyczynami mogą być w tym przypadku: ciężka choroba, wypadek, hospitalizacja, brak urlopu w pracy, wyjazd służbowy i tym podobne. [pomoc]Przyczyny osobiste, takie jak chęć wzięcia udziału w przyjęciu rodzinnym czy też niesprzyjająca pogoda, z pewnością nie zostaną uznane za zasadne przez pracowników NFZ.[/pomoc] Jeśli wniosek o zmianę terminu okaże się nieskuteczny, ubezpieczony może skorzystać z innego rozwiązania - wyjechać do sanatorium prywatnie, co wiąże się oczywiście z wyższymi kosztami, ale pozwala na samodzielny wybór zarówno miejsca, jak i terminu leczenia. Podsumowanie w kilku słowach Lekarz specjalista po przejrzeniu zebranej dokumentacji medycznej kieruje nas do konkretnego sanatorium leczniczego, potwierdzeniem takiego skierowania będzie otrzymane pocztą pismo, z którego dowiemy się, gdzie jedziemy na leczenie i w jakim terminie. [uwaga]Jeśli chcemy zrezygnować z przydzielonego nam sanatorium na NFZ i udać się do innego sanatorium uzdrowiskowego w innej miejscowości lub w ogóle do innej części Polski, warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór podania o zmianę miejsc sanatorium, który pobierzesz na samej górze strony.[/uwaga] Aby starać się o zmianę miejsca w sanatorium uzdrowiskowym z Narodowego Funduszu Zdrowia trzeba postarać się uzasadnić naszą prośbę. Uzasadnienie zmiany sanatorium może przybierać różne formy i treść, jednak warto być szczerym i wprost napisać, dlaczego nie chcemy udać się do wyznaczonego sanatorium. Oczywiście możliwa jest także całkowita rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego, wtedy także należy jak najszybciej powiadomić Narodowy Fundusz Zdrowia, przesyłając na jego adres pisemną rezygnację oraz skierowanie w wersji papierowej lub e skierowanie. Można też wnioskować o zmianę terminu leczenia w sanatorium, wtedy - po otrzymaniu naszego pisma, NFZ wyznaczy nowy termin pobytu w uzdrowisku. Wszystkie potrzebne wzory pism pobierzesz poniżej: Odwołanie od skierowania do Sanatorium Wzór odwołania do sanatorium Wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium Wzór wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ