Prawa autorskie – rozpowszechniania utworu

Co mówi Prawo autorskie o rozpowszechnianiu utworów? Czym jest rozpowszechnianie utworu? I na jakich zasadach możemy utwory rozpowszechniać? O tym poniżej.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny jest jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizację radiową lub telewizyjną i na jej odpowiedzialność, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do drogi przekazu prowadzącej do satelity i z powrotem na Ziemię.

A co poza Unią?

Jeżeli utwór rozpowszechniany jest w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, które nie zapewnia poziomu ochrony rozpowszechnianiem, nazywa się sytuację, gdy:

  • Sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdującej się na terytorium Polski.
  • Sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdującej się na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, a rozpowszechnianie utworu odbywa się na zlecenie organizacji radiowej lub telewizyjnej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz główne przedsiębiorstwo na terytorium Polski.

Sygnał kodowany

Ponadto sytuacja ma miejsce, gdy sygnał przekazujący utwór jest kodowany w sposób uniemożliwiający jego powszechny i nieograniczony odbiór, jednak rozpowszechnianie ma miejsce pod warunkiem równoczesnego udostępnienia przez organizację radiową lub telewizyjną, lub za jej zgodą, środków do odbioru tego sygnału.

Dodatkowa ochrona

W przypadku, gdy umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nieopublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Polski lub równocześnie na terytorium Polski, albo opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim – stosuje się postanowienia umów międzynarodowych.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Polecane wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Przedwstępna umowa o pracę

Kodeks pracy nie reguluje całościowo kwestii przedwstępnej umowy o prace. Art.  300.  kodeksu pracy stanowi, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Kodeks cywilny stanowi natomiast, w art.  389, że u  1.  Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Terminy a przedwstępna umowa o pracę W umowie takiej nie musi być wskazany termin jej wykonania. Jedynie od woli obydwu stron zależy czy zostanie ona wskazana. Jeśli nie został on w umowie przedwstępnej wskazany, to umowa o pracę powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia. W przypadku, gdy obie strony mają takie uprawnienie, a ponadto inne wyznaczyły inny termin, terminem obligatoryjnym jest termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złoży stosowne oświadczenie. Co istotne zawarcia takiej umowy nie może żądać żadna ze stron, gdy minął rok od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, a terminu zawarcia umowy właściwej w tym czasie nie wyznaczył ani pracownik, ani pracodawca. Zapisy w umowie przestępnej Umowa przedwstępna może mieć formę ustna lub pisemną. Warto jednak, by dla celów dowodowych ją spisać. Wówczas posiadali będziemy dowody w przypadku postępowania sądowego gdyby któraś ze stron nie dotrzymała umowy. W umowie musza być określone podstawowe postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli przyszłej umowy o pracę. Powinny być podane dane takie jak: rodzaj umowy, warunki pracy, warunki płacy, stanowisko, które będzie zajmował pracownik, rodzaj pracy, który będzie wykonywał, miejsce wykonywania pracy, wymiar godzinowy pracy. Dodatkowe zabezpieczenia Warto w umowie wskazać elementy takie jak dodatkowe zabezpieczenia, zapisy kary umownej w przypadku niedotrzymania umowy. Jeśli doszło do niedotrzymania umowy przyrzeczonej strona poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie. Pracownik, a w niektórych przypadkach tez pracodawca powinien zapłacić zadośćuczynienie za szkody, jakie poniosła druga strona.   [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny.[/informacja]

Praca w porze nocnej  

Według polskiego prawa pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700.  A co jeśli nie pracujemy stricte od 21 do 7 rano, tylko na przykład od 18 do 1 w nocy? Otóż pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej (czyli między rzeczoną 21 a 7 rano) lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. Pracując więc od 18 do 1 w nocy, pracujemy w porze nocnej. Ile można pracować na zmianę nocą? W nocy nie można pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. (W przypadku nadgodzin sprawdź co piszemy tutaj)  Kto może tak pracować? Wykaz prac, które powinny/mogą pracować w nocy określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli taka organizacja nie występuje, pracodawca zasady takiej pracy ustala z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Oczywiście należy uwzględnić ochronę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Dłużej niż 8 godzin. jeśli to konieczne w trybie nocnym pracować mogą pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, jak również pracownicy, którzy w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii zobowiązani są pracować.  Jakie wynagrodzenie?  Osoba, która wykonuje pracę w porze nocnej powinna otrzymać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. [uwaga]O pracy w niedziele i święta przeczytasz tutaj[/uwaga]   [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.[/informacja]